You must login to edit or verify translations

Bǎlgarski: Starting with Letter *


Original
Translated

Group Roll No
2017-07-04 14:53:24.424205 by Administrator
Групова ролка №
Unverified
List
2017-07-04 14:52:02.306294 by Administrator
списък
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-05-08 12:08:13.688743 by Todor Vergov
`Замрази наличности по-стари от` трябва да бъде по-малък от %d дни.
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 14:52:27.831196 by Administrator
; Не е позволено в състояние
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:20:52.097217 by Administrator
"В глобалното търсене" не е разрешено за тип {0} на ред {1}
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-05-08 12:09:14.949620 by Todor Vergov
"Е фиксиран актив" не може да бъде размаркирано, докато съществува запис за елемента
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2017-05-08 12:10:03.557914 by Todor Vergov
{{{0}}} не е валидна информация за полето. Трябва да бъде {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 14:53:12.062282 by Administrator
{0} - {1} не е записан в пакета {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 14:52:04.299652 by Administrator
{0} - {1} не е записан в курса {2}
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 14:52:24.540005 by Administrator
{0} {1} не е изпратена, така че действието не може да бъде завършено
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 14:52:05.701602 by Administrator
{0} {1} се анулира, затова действието не може да бъде завършено
Unverified
{0} is not a valid hex color
2017-07-17 16:45:13.118210 by Administrator
{0} не е валиден шестнадесетичен цвят
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:51:58.364008 by Administrator
{0} вече е стандартният формат за печат за {1} doctype
Unverified
{0} not found
2017-07-04 14:52:30.657595 by Administrator
{0} не е намерен
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:20:15.996303 by Administrator
{0} Създадени са студентски групи.
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:47:24.981843 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{frequency} Digest
2017-06-06 14:51:10.228569 by Administrator
{Frequency} Digest
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-05-08 12:12:09.781503 by Todor Vergov
** Фискална година ** представлява финансова година. Всички счетоводни записвания и други големи движения се записват към ** Фискална година **.
Unverified
> {0} year(s) ago
2017-07-17 16:45:12.654889 by Administrator
> {0} преди години
Unverified
% Complete Method
2017-05-08 12:12:41.378701 by Todor Vergov
% Изпълнен Метод
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2017-05-08 12:13:32.570554 by Todor Vergov
% от материалите доставени към тази Поръчка за Продажба
Unverified
_report
2017-05-16 17:20:06.535385 by Administrator
_report
Verifed
-Above
2015-10-08 17:11:32.489545 by Neshev
-По-горе
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-01-25 23:29:26.939109 by Simeon Emanuilov
"Списъчен изглед" не е позволен за вид {0} на ред {1}
Verifed
'Notification Email Addresses' not specified for recurring %s
2016-01-25 23:29:45.031575 by Simeon Emanuilov
"имейл адреси за известяване" не е зададен за повтарящи %s
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2017-03-29 12:29:06.429823 by Alexander Strashilov
"До Case No." не може да бъде по-малко от "От Case No."
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-03-29 12:29:49.663599 by Alexander Strashilov
"Актуализация на склад" не може да бъде избрано при продажба на активи
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-10-08 17:20:03.638408 by Neshev
"Родителска" означава главната таблица, в която трябва да се добави този ред
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-10-08 17:20:49.180244 by Neshev
"Членове на екип" или "Управление"
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-10-08 17:21:50.222599 by Neshev
(надница на час / 60) * действително отработено време
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-04-29 12:31:09.746524 by Alexander Strashilov
[{0}] (# Форма / позиция / {0}) е изчерпана
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-10-08 17:22:36.595726 by Neshev
[Етикет]: [Вид Поле] / [Опции]: [Ширина]
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:20:49.481650 by Administrator
{0} - {1} е неактивен студент
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-10-08 17:25:31.591783 by Neshev
{0} {1} не може да бъде "{2}". Тя трябва да бъде една от "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-08 17:27:03.075588 by Neshev
{0} {1} не може да бъде клон, тъй като има подклонове
Verifed
{0} {1} does not associated with {2} {3}
2017-03-29 12:36:35.570650 by Alexander Strashilov
{0} {1} не е свързан с {2} {3}
Verifed
{0} {1} does not associated with Party Account {2}
2017-04-29 12:31:29.908467 by Alexander Strashilov
{0} {1} не е свързан с клиентска сметка {2}
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-08 17:27:29.671390 by Neshev
{0} {1} не съществува, изберете нова цел за сливане
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2017-03-29 12:37:34.992242 by Alexander Strashilov
{0} {1} е отменен или затворен
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:13:18.808360 by Administrator
{0} {1} е затворен
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:23:47.695170 by Administrator
{0} {1} е деактивиран
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:23:38.232425 by Administrator
{0} {1} е замразен
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-10-08 17:28:41.024729 by Neshev
{0} {1} е напълно таксуван
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-29 12:38:03.415311 by Alexander Strashilov
{0} {1} не е активен
Verifed
{0} {1} is not submitted
2017-03-29 12:38:10.833423 by Alexander Strashilov
{0} {1} не е изпратена
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-03-29 12:38:23.674089 by Alexander Strashilov
{0} {1} трябва да бъде изпратено
Verifed
{0} {1} not found
2015-05-14 11:20:01.385442 by Administrator
{0} {1} не е намерен
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 15:30:54.596871 by Administrator
{0} {1} не в някоя активна фискална година.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2017-03-29 12:38:43.399870 by Alexander Strashilov
{0} {1} статусът е {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:31:29.055634 by Administrator
{0} {1} до {2}
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-03-29 12:39:14.123715 by Alexander Strashilov
{0} {1}: "Печалби и загуби" тип сметка {2} не е позволено в Начални салда
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-03-29 12:39:27.124468 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Сметка {2} не може да бъде група
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-03-29 12:39:35.690963 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Сметка {2} не принадлежи на компания {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-03-29 12:39:41.771847 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Сметка {2} е неактивна
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-03-29 12:40:03.971983 by Alexander Strashilov
{0} {1}: осчетоводяване за {2} може да се направи само във валута: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-03-29 12:40:15.095371 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Разходен център {2} не принадлежи на компания {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-10-08 17:31:39.344442 by Neshev
{0} {1}: Разходен Център е задължително за {2}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-03-29 12:41:11.061185 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Не се изисква Разходен Център за сметка "Печалби и загуби" {2}. Моля, задайте Разходен Център по подразбиране за компанията.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-03-29 12:41:47.386960 by Alexander Strashilov
{0} {1}: изисква се клиент при сметка за вземания{2}
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-03-29 12:42:02.945035 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Изисква се дебитна или кредитна сума за {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-10-08 17:32:13.746708 by Neshev
{0} {1}: Осчетоводен Запис не може да бъде изтрит.
Verifed
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-03-29 12:42:42.330294 by Alexander Strashilov
{0} {1}: изисква се доставчик при сметка за задължения {2}
Verifed
{0} added
2015-05-14 11:28:41.621429 by Administrator
{0} добавен
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-10-08 17:32:40.108724 by Neshev
{0} срещу Сметка {1} ​​от {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2017-03-29 12:42:57.950503 by Alexander Strashilov
{0} по Поръчка {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2017-03-29 12:43:04.448452 by Alexander Strashilov
{0} по Фактура за продажба {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2017-03-29 12:43:09.009399 by Alexander Strashilov
{0} по Поръчка за Продажба {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-03-29 12:43:27.772492 by Alexander Strashilov
{0} вече разпределена за Служител {1} за период {2} {3}, за да
Verifed
{0} already unsubscribed
2017-04-14 12:15:04.132973 by Zarko Georgiev
{0} е вече отписан
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2017-04-14 12:15:16.881305 by Zarko Georgiev
{0} е вече отписан за {1} {2}
Verifed
{0} are currently viewing this document
2017-04-14 12:15:24.107855 by Zarko Georgiev
{0} в момента преглеждат този документ
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2017-03-29 12:43:59.026836 by Alexander Strashilov
{0} активът не може да се прехвърля
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-03-29 12:44:22.599964 by Alexander Strashilov
{0} Бюджет за сметка {1} по {2} {3} е {4}. Той ще буде превишен с {5}
Verifed
{0} can not be negative
2017-03-29 12:44:28.339152 by Alexander Strashilov
{0} не може да бъде отрицателно
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2015-10-08 17:35:01.261789 by Neshev
{0} не може да бъде зададен за Единични видове
Verifed
{0} created
2017-04-29 12:31:47.208234 by Alexander Strashilov
{0} е създаден(а)
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:48:06.983980 by Administrator
Преди {0} дни
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-05-14 11:21:02.251327 by Administrator
{0} не принадлежи на компания {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-05-14 11:27:52.597908 by Administrator
{0} не съществува в ред {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2017-03-29 12:45:01.663969 by Alexander Strashilov
{0} е редактирал този {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2017-03-29 12:45:15.039324 by Alexander Strashilov
{0} е въведен два пъти в данък за позиция
Verifed
{0} Feedback Request
2017-03-29 12:45:28.952942 by Alexander Strashilov
{0} Заявка за Обратна връзка
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2017-04-29 12:32:10.714403 by Alexander Strashilov
{0} поле не може да бъде зададено като уникално в {1}, тъй като има не-уникални съществуващи стойности
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 11:26:53.226364 by Administrator
{0} за {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:31:02.810674 by Administrator
{0} от {1} до {2}
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-29 12:45:49.124513 by Alexander Strashilov
{0} от {1} до {2} на ред # {3}
Verifed
{0} generated on {1}
2016-10-26 16:56:57.988707 by Administrator
{0}, генерирана от {1}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 15:31:09.136807 by Administrator
{0} е успешно добавен към Email група.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-08 17:37:33.759216 by Neshev
{0} напусна разговора в {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:08:04.821334 by Administrator
{0} часа
Verifed
{0} hours ago
2017-02-27 15:31:15.613761 by Administrator
Преди {0} часа
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-10-08 17:38:19.688272 by Neshev
{0} на ред {1} не може да има и двете URL и под-артикули
Verifed
{0} Installed
2016-08-04 04:08:33.648945 by Val
{0} е Инсталирано
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Notification \ Email Address'
2016-03-03 11:13:20.738023 by Administrator
{0} е невалиден имейл адрес в "Уведомление \ имейл адрес"
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2016-08-04 04:07:56.426824 by Val
{0} е задължително за Артикул {1}
Verifed
{0} is mandatory for Return
2015-10-08 17:39:44.833870 by Neshev
{0} е задължително за Връщане
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2016-08-04 04:07:34.503399 by Val
{0} е задължително. Може би запис за обменни курсове на валута не е създаден от {1} към {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-10-08 17:41:20.867172 by Neshev
{0} не е в наличност
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2016-08-04 04:08:03.918441 by Val
{0} не е валиден Партиден номер за Артикул {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 15:31:08.731841 by Administrator
{0} не е валиден имейл адрес
Verifed
{0} is not set
2015-05-14 11:17:23.458153 by Administrator
{0} не е зададен
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-10-08 17:42:23.341373 by Neshev
{0} сега е по подразбиране фискална година. Моля, опреснете браузъра си за да влезе в сила промяната.
Verifed
{0} items in progress
2016-08-04 04:09:37.870288 by Val
{0} артикула са в производство
Verifed
{0} items produced
2016-08-04 04:09:27.648823 by Val
{0} произведени артикули
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:07:06.523160 by Administrator
{0} елементи избрани
Verifed
{0} Items synced
2015-10-08 17:42:45.295151 by Neshev
{0} артикули са синхронизирани
Verifed
{0} List
2015-05-14 11:20:35.004877 by Administrator
{0} Списък
Verifed
{0} logged in
2016-08-04 04:04:23.448956 by Val
{0} влязе в профила си
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:30:59.553299 by Administrator
{0} излезли: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:37:37.800764 by Administrator
{0} ви спомена в коментар в {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:07.334887 by Administrator
Преди {0} минути
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:48:08.077374 by Administrator
Преди {0} месеца
Verifed
{0} must appear only once
2015-05-14 11:18:31.774834 by Administrator
{0} трябва да се появи само веднъж
Verifed
{0} must be greater than 0
2016-04-15 14:23:43.957047 by Administrator
{0} трябва да е по-голяма от 0
Verifed
{0} must be negative in return document
2017-03-29 12:47:37.687760 by Alexander Strashilov
{0} трябва да бъде отрицателен, в документа за замяна
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-05-14 11:28:30.151261 by Administrator
{0} трябва да бъде един от {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-10-08 17:45:00.477686 by Neshev
{0} трябва да се зададе първо
Verifed
{0} not a valid State
2015-10-08 17:45:21.225545 by Neshev
{0} не е валидна Област
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-05-14 11:22:55.462794 by Administrator
{0} не е позволено да бъде преименуван
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 17:39:30.124345 by Administrator
{0} или {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-08-04 04:10:55.211076 by Val
{0} записи на плащания не може да се филтрира по {1}
Verifed
{0} records updated
2016-08-04 04:11:09.450188 by Val
{0} обновени записи
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:17:49.333617 by Administrator
{0} Доклад
Verifed
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:31:04.121602 by Administrator
{0} редове за {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 12:53:01.824487 by Administrator
{0} серийни номера, необходими за т {1}. Вие сте предоставили {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 15:14:33.151140 by Administrator
{0} Настройки не са намерени
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-05-14 11:22:01.899481 by Administrator
{0} сподели този документ с {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:49:32.193051 by Administrator
{0} сподели този документ с всички
Verifed
{0} subscribers added
2015-10-08 18:00:49.679002 by Neshev
Добавени {0} абонати
Verifed
{0} Tree
2015-10-08 18:01:09.727928 by Neshev
{0} Дървовидно
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-10-08 18:01:40.923808 by Neshev
{0} отмени споделянето на този документ с {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-08-04 04:13:22.360689 by Val
{0} единици ot [{1}](#Form/Item/{1}) намерени в [{2}] (#Form/Warehouse/{2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-04 04:14:04.581261 by Val
{0} единици от {1} са необходими в {2} на {3} {4} за {5}, за да завършите тази транзакция.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-04 04:14:13.850513 by Val
{0} единици от {1} необходимо в {2}, за да завършите тази транзакция.
Verifed
{0} updated
2015-05-14 11:17:11.451881 by Administrator
{0} актуализиран
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2016-08-04 04:14:36.123011 by Val
{0} валидни серийни номера за Артикул {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:07.736979 by Administrator
Преди {0} седмици
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:27:35.678455 by Administrator
{0}: "{1}" ({3}) ще получите пресечен, като макс символи право е {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 17:39:40.849694 by Administrator
{0}: {1} не съществува
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2016-08-04 04:15:53.287513 by Val
{0}: {1} не е намерен в Таблицата с Датайлите на Фактури
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-10-08 18:07:10.918536 by Neshev
{0}: Cannot set Amend without Cancel
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-10-08 18:07:01.319423 by Neshev
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-10-08 18:07:25.408562 by Neshev
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-04-29 12:32:38.359490 by Alexander Strashilov
{0}: Не може да отмените непотвърден документ
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-04-29 12:33:16.312101 by Alexander Strashilov
{0}: Не можете импортирате тъй като {1} не може да бъде импортиран
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-10-08 18:08:24.699547 by Neshev
{0}: Не можете да зададете Внос без Създаване
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-10-08 18:09:12.349045 by Neshev
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-04-29 12:33:55.857645 by Alexander Strashilov
{0}: Имейлът на служителя не е намерен, следователно не е изпратен имейл
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-08 18:09:25.917780 by Neshev
{0}: От {0} от вид {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-05-14 11:22:14.634433 by Administrator
{0}: От {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-10-08 18:09:49.161118 by Neshev
{0}: Няма основен набор разрешения
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-08-04 04:00:51.734286 by Val
{0}: само едно правило остава с една и съща Роля, Ниво и {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-08-04 04:00:25.689829 by Val
{0}: Разрешение на ниво 0 трябва да бъде зададено преди да се определят по-високи нива
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-10-08 18:11:44.576209 by Neshev
* Ще се изчисли при транзакция.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2017-04-18 21:15:53.200525 by Zarko Georgiev
** Грешка: {0} до {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-10-08 18:12:08.803259 by Neshev
** Валути ** Главна
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-04-29 12:34:29.377451 by Alexander Strashilov
** Месечно Разпределение ** ви помага да разпределите бюджета / целеви разходи през месеците, ако имате сезонност в бизнеса си.
Verifed
<head> HTML
2017-04-29 12:35:01.818965 by Alexander Strashilov
HTML
Verifed
% Delivered
2015-05-14 11:21:41.458291 by Administrator
% Доставени
Verifed
% Amount Billed
2017-03-29 12:49:28.724262 by Alexander Strashilov
% Фактурирана сума
Verifed
% Billed
2017-03-29 12:49:33.576608 by Alexander Strashilov
% Фактуриран
Verifed
% Completed
2015-05-14 11:17:51.855805 by Administrator
% Завършен
Verifed
% Installed
2015-10-08 18:13:22.319142 by Neshev
% Инсталиран
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-10-08 18:15:34.883242 by Neshev
% от материали начислени по тази Поръчка за Продажба
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-10-08 18:15:08.033152 by Neshev
% от материали доставени по тази Бележка за доставка
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-04-29 12:35:44.450023 by Alexander Strashilov
% не е валиден формат на справка. Форматът на справка трябва \ да е едно от следните неща %s
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-10-08 18:17:32.576886 by Neshev
0 - Проект; 1 - Подаден; 2 - Отменен
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2017-04-29 12:36:20.953681 by Alexander Strashilov
1 Валутна единица = [?] Части. Например: 1 щатски долар = 100 цента
Verifed
1 item selected
2017-03-29 12:50:16.732096 by Alexander Strashilov
1 елемент е избран
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:14:20.167636 by Administrator
1 звезда е най-ниската и най-високата 5 звезди са рейтинг
Verifed
(Half Day)
2015-05-14 11:29:03.657851 by Administrator
(Половин ден)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:07:12.464569 by Administrator
Разширени настройки
Verifed
by Role
2015-10-08 17:10:27.477740 by Neshev
от Роля
Verifed
for {0}
2015-05-14 11:20:14.282411 by Administrator
за {0}
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-01-25 23:24:48.860959 by Simeon Emanuilov
е задължително. Може би не е създаден запис на полето за обмен на валута за
Verifed
or
2015-10-13 12:53:03.309502 by Administrator
или
Verifed
to
2015-11-04 17:21:26.089805 by Administrator
да се
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:17:49.947633 by Administrator
_doctype
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-01-25 23:26:02.515444 by Simeon Emanuilov
"Актуалната Начална дата" не може да бъде след "Актуалната Крайна дата"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-01-25 23:26:24.483219 by Simeon Emanuilov
"Въз основа на" и "Групиране По" не могат да бъдат еднакви
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-01-25 23:26:38.691694 by Simeon Emanuilov
"Дни след последна поръчка" трябва да бъдат по-големи или равни на нула
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-05-14 11:17:42.672888 by Administrator
"Записи" не могат да бъдат празни
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-01-25 23:27:39.385325 by Simeon Emanuilov
"Очаквана начална дата" не може да бъде след "Очаквана крайна дата"
Verifed
'From Date' is required
2016-01-25 23:27:51.460948 by Simeon Emanuilov
"От дата" е задължително
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-01-25 23:28:32.241335 by Simeon Emanuilov
"От дата" трябва да е преди "До дата"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-01-25 23:28:55.663792 by Simeon Emanuilov
'Има сериен номер' не може да бъде 'Да' за нескладируеми стоки
Verifed
'Opening'
2016-01-25 23:29:56.431067 by Simeon Emanuilov
"Начален баланс"
Verifed
'To Date' is required
2016-01-25 23:30:50.653781 by Simeon Emanuilov
"До дата" се изисква
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:17:43.985637 by Administrator
'Обща сума'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-10-08 17:18:48.576815 by Neshev
"Обнови Наличност" не може да е маркирана, защото артикулите, не са доставени чрез {0}
Verifed
"Company History"
2015-05-14 11:27:10.603301 by Administrator
"История на фирмата"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 11:27:31.935464 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Error]
2015-10-08 17:22:01.700080 by Neshev
[Грешка]
Verifed
[Select]
2015-10-08 17:23:07.660669 by Neshev
[Избор]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-05-14 11:22:21.370245 by Administrator
{0} "{1}" е деактивирана
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-08 13:55:20.253365 by Neshev
{0} "{1}" не е във Фискална година {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-10-08 17:24:02.926328 by Neshev
{0} ({1}) не може да бъде по-голямо от планирано количество ({2}) в производствена поръчка {3}
Verifed
{0} ({1}) must have role 'Expense Approver'
2015-10-08 17:24:26.954951 by Neshev
{0} ({1}) трябва да има роля "Одобряващ разходи"
Verifed
{0} ({1}) must have role 'Leave Approver'
2015-10-08 17:25:06.030420 by Neshev
{0} ({1}) трябва да има роля в "Одобряващ напускане"
Verifed
{0} {1} already exists
2015-05-14 11:22:33.817861 by Administrator
{0} {1} вече съществува
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:09:04.063873 by Administrator
{0} {1} не съществува
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-05-14 11:28:39.645332 by Administrator
{0} {1} е променен. Моля, опреснете.
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 12:52:47.185876 by Administrator
{1} {0} е отменен или спрян
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-08-04 04:08:58.504992 by Val
{0} в момента разглежда този документ
Verifed
{0} is mandatory
2015-05-14 11:15:13.749392 by Administrator
{0} е задължително
Verifed
{0} is required
2016-08-04 04:06:12.239668 by Val
{0} е задължително
Verifed
{0} is saved
2015-05-14 11:28:26.709269 by Administrator
{0} е записан
Verifed
{0} must be unique
2015-05-14 11:18:52.752849 by Administrator
{0} трябва да е уникално
Verifed
{0} Name
2016-07-25 11:08:06.926665 by Administrator
{0} Име
Verifed
{0} Results
2016-12-15 17:06:36.347092 by Administrator
{0} Резултати
Verifed
{0}, Row {1}
2016-08-04 04:15:02.502553 by Val
{0}, Ред {1}
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-08-04 04:15:20.357258 by Val
{0}: {1} в {2}
Verifed
{0}: From {0} for {1}
2015-05-14 11:27:57.752997 by Administrator
{0}: От {0} за {1}
Verifed
{0}% Billed
2015-10-08 18:13:03.869218 by Neshev
{0}% Начислен
Verifed
{0}% Complete
2015-10-08 18:10:50.687876 by Neshev
{0}% Завършен
Verifed
{0}% Delivered
2015-05-14 11:22:06.861577 by Administrator
{0}% Доставени
Verifed
{app_title}
2016-08-04 03:58:55.589138 by Val
{app_title}
Verifed
% Ordered
2016-08-04 03:55:55.747137 by Val
% Поръчани
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:06:52.301671 by Administrator
% Прогрес
Verifed
% Received
2015-05-14 11:15:52.734040 by Administrator
% Получени
Verifed
0 is highest
2015-05-14 11:17:03.665645 by Administrator
0 е най-висока
Verifed
1 comment
2015-05-14 11:16:27.945439 by Administrator
1 коментар
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:48:08.256919 by Administrator
преди 1 час
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:06.725624 by Administrator
преди 1 минута
Verifed
1 month ago
2017-02-27 15:31:15.768079 by Administrator
преди 1 месец
Verifed
1 weeks ago
2017-02-27 15:31:52.499439 by Administrator
преди 1 седмица
Verifed
1 year ago
2017-02-27 15:32:01.149932 by Administrator
Преди 1 година
Verifed
1. Select Columns
2016-08-25 12:27:29.840386 by Administrator
1. Изберете Колони
Verifed
1. Select File
2016-08-25 12:27:27.784465 by Administrator
1. Изберете File
Verifed
2. Download
2016-08-25 12:27:25.306416 by Administrator
2. Изтегляне
Verifed
2. Upload
2016-08-25 12:27:28.538544 by Administrator
2. Качи
Verifed
90-Above
2015-10-08 18:32:55.116125 by Neshev
Над 90 -
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 17:39:13.584092 by Administrator
{0} и {1}
Verifed
{0} by {1}
2015-05-14 11:26:54.248581 by Administrator
{0} от {1}
Verifed
{0} comments
2015-05-14 11:21:03.702398 by Administrator
{0} коментари
Verifed
{0} created this {1}
2015-10-08 17:35:16.916219 by Neshev
{0} създаде този {1}
Verifed
2 days ago
2015-05-14 11:23:09.679748 by Administrator
Преди 2 дни
Verifed