You must login to edit or verify translations

Bǎlgarski: Starting with Letter *


Original
Translated

"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
Shipping Bill Number
2019-02-10 00:21:40.491453 by Vasil Tabakov
Номер на доставна сметка
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2017-05-08 12:08:13.688743 by Todor Vergov
`Замрази наличности по-стари от` трябва да бъде по-малък от %d дни.
Unverified
{0} created successfully
2019-02-10 00:24:49.998912 by Vasil Tabakov
{0} успешно създаден
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:06:15.878291 by Administrator
{0} понастоящем има {1} карта на Доставчика за покупки и поръчките за покупка на този доставчик трябва да се издават с повишено внимание.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:05:46.553445 by Administrator
{0} понастоящем има {1} карта с резултати за доставчика, а RFQ на този доставчик трябва да се издават с повишено внимание.
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 16:00:33.076308 by Administrator
{0} Отчитайте
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 18:00:32.345559 by Administrator
{0} няма график за здравни специалисти. Добавете го в главния медицински специалист
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 14:46:07.413865 by Administrator
{0} бе изпратен успешно
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2018-04-09 00:25:26.681535 by Alexander Strashilov
{0} има валидност на таксата до {1}
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 15:59:04.101941 by Administrator
{0} на ред {1}
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:05:57.998103 by Administrator
{0} показва, че {1} няма да предостави котировка, но са цитирани всички елементи \. Актуализиране на състоянието на котировката на RFQ.
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 15:59:58.718529 by Administrator
{0} е блокиран, така че тази транзакция не може да продължи
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:26:11.741255 by Administrator
{0} е задължително. Може би записът за обмен на валута не е създаден за {1} до {2}
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 14:45:36.540235 by Administrator
{0} не е валидна държава на работния процес. Моля, актуализирайте работния си процес и опитайте отново.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 16:00:25.964785 by Administrator
{0} не е в валиден период на заплащане
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 16:03:18.320694 by Administrator
{0} не е в списъка за избор на почивка
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 16:02:18.654175 by Administrator
{0} е задържан до {1}
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 16:02:24.676772 by Administrator
{0} не е разрешено да извършва транзакции с {1}. Моля, променете фирмата.
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 16:01:56.860280 by Administrator
{0} Номер {1}, вече използван в профила {2}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 18:00:28.221238 by Administrator
{0} на половин ден отпуск на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 18:00:42.030182 by Administrator
{0} в Оставете {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 14:42:55.295615 by Administrator
{0} стаята трябва да има най-много един потребител.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:25:58.286346 by Administrator
{0} самостоятелно възложи тази задача: {1}
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 16:00:34.846315 by Administrator
{0} свободните работни места и {1} бюджета за {2} вече са планирани за дъщерни дружества от {3}. \ Можете да планирате само до {4} свободни работни места и бюджет {5} според плана за персонал {6} за компанията-майка {3}.
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 18:00:24.018281 by Administrator
{0} вариантите са създадени.
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 16:01:51.004670 by Administrator
{0}: {1} е зададено да посочва {2}
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-02-10 00:21:07.592207 by Vasil Tabakov
> преди {0} година(и)
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:25:15.738222 by Administrator
1 Точки на лоялност = Колко базова валута?
Unverified
Created
2019-02-09 23:59:37.550928 by Vasil Tabakov
Създаден
Verifed
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 16:01:33.568269 by Administrator
{0} Задържане на пробата се основава на партида, моля, проверете дали има партида №, за да запазите извадката от елемента
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-14 13:26:53.584128 by Administrator
Понастоящем няма налични запаси в нито един склад
Verifed
does not exist!
2019-02-09 23:59:59.323252 by Vasil Tabakov
Не съществува!
Verifed
Group Roll No
2017-07-04 14:53:24.424205 by Administrator
Групова ролка №
Verifed
Qty increased by 1
2019-02-10 00:00:19.792956 by Vasil Tabakov
к-во увеличено с 1
Verifed
-Above
2015-10-08 17:11:32.489545 by Neshev
-По-горе
Verifed
; not allowed in condition
2017-08-24 22:34:47.543934 by Alexander Strashilov
; Не е позволено в условие
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2016-01-25 23:29:26.939109 by Simeon Emanuilov
"Списъчен изглед" не е позволен за вид {0} на ред {1}
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:42:56.992239 by Administrator
"Получатели" не са посочени
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2017-03-29 12:29:06.429823 by Alexander Strashilov
"До Case No." не може да бъде по-малко от "От Case No."
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-03-29 12:29:49.663599 by Alexander Strashilov
"Актуализация на склад" не може да бъде избрано при продажба на активи
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-05-08 12:09:14.949620 by Todor Vergov
"Е фиксиран актив" не може да бъде размаркирано, докато съществува запис за елемента
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-10-08 17:20:03.638408 by Neshev
"Родителска" означава главната таблица, в която трябва да се добави този ред
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-10-08 17:20:49.180244 by Neshev
"Членове на екип" или "Управление"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 15:59:07.832237 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-10-08 17:21:50.222599 by Neshev
(надница на час / 60) * действително отработено време
Verifed
(including)
2018-02-23 11:21:04.135409 by Administrator
(включително)
Verifed
) for {0}
2018-06-20 16:01:03.641813 by Administrator
) за {0}
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-04-29 12:31:09.746524 by Alexander Strashilov
[{0}] (# Форма / позиция / {0}) е изчерпана
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-10-08 17:22:36.595726 by Neshev
[Етикет]: [Вид Поле] / [Опции]: [Ширина]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 14:46:48.945405 by Administrator
[Urgent] Грешка при създаване на повтарящи се% s за% s
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2017-05-08 12:10:03.557914 by Todor Vergov
{{{0}}} не е валидна информация за полето. Трябва да бъде {{field_name}}.
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 14:53:12.062282 by Administrator
{0} - {1} не е записан в пакета {2}
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 14:52:04.299652 by Administrator
{0} - {1} не е записан в курса {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:29:07.878461 by Administrator
{0} ({1}) не може да бъде по-голямо от планираното количество ({2}) в работната поръчка {3}
Verifed
{0} {1} added
2018-10-08 14:26:15.444519 by Administrator
{0} {1} добавено
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-10-08 17:25:31.591783 by Neshev
{0} {1} не може да бъде "{2}". Тя трябва да бъде една от "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-10-08 17:27:03.075588 by Neshev
{0} {1} не може да бъде клон, тъй като има подклонове
Verifed
{0} {1} created
2016-04-15 14:23:43.835802 by Administrator
{0} {1} създаден
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 11:20:03.771235 by Administrator
{0} {1} не съществува.
Verifed
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2018-04-08 16:39:04.614808 by Alexander Strashilov
{0} {1} е свързана с {2}, но профилът на компания е {3}
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2017-03-29 12:37:34.992242 by Alexander Strashilov
{0} {1} е отменен или затворен
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-08-24 22:35:49.299113 by Alexander Strashilov
{0} {1} е анулиран, затова действието не може да бъде завършено
Verifed
{0} {1} is fully billed
2015-10-08 17:28:41.024729 by Neshev
{0} {1} е напълно таксуван
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-29 12:38:03.415311 by Alexander Strashilov
{0} {1} не е активен
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 15:59:21.784135 by Administrator
{0} {1} не е свързана с {2} {3}
Verifed
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 15:59:09.145800 by Administrator
{0} {1} не присъства в компанията майка
Verifed
{0} {1} is not submitted
2017-03-29 12:38:10.833423 by Alexander Strashilov
{0} {1} не е изпратена
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-03-29 12:38:23.674089 by Alexander Strashilov
{0} {1} трябва да бъде изпратено
Verifed
{0} {1} status is {2}
2017-03-29 12:38:43.399870 by Alexander Strashilov
{0} {1} статусът е {2}
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-03-29 12:39:14.123715 by Alexander Strashilov
{0} {1}: "Печалби и загуби" тип сметка {2} не е позволено в Начални салда
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2017-03-29 12:39:27.124468 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Сметка {2} не може да бъде група
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2017-03-29 12:39:35.690963 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Сметка {2} не принадлежи на компания {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2017-03-29 12:39:41.771847 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Сметка {2} е неактивна
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-03-29 12:40:03.971983 by Alexander Strashilov
{0} {1}: осчетоводяване за {2} може да се направи само във валута: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-03-29 12:40:15.095371 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Разходен център {2} не принадлежи на компания {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-03-29 12:41:11.061185 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Не се изисква Разходен Център за сметка "Печалби и загуби" {2}. Моля, задайте Разходен Център по подразбиране за компанията.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-03-29 12:41:47.386960 by Alexander Strashilov
{0} {1}: изисква се клиент при сметка за вземания{2}
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-03-29 12:42:02.945035 by Alexander Strashilov
{0} {1}: Изисква се дебитна или кредитна сума за {2}
Verifed
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-03-29 12:42:42.330294 by Alexander Strashilov
{0} {1}: изисква се доставчик при сметка за задължения {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2017-03-29 12:42:57.950503 by Alexander Strashilov
{0} по Поръчка {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2017-03-29 12:43:04.448452 by Alexander Strashilov
{0} по Фактура за продажба {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2017-03-29 12:43:09.009399 by Alexander Strashilov
{0} по Поръчка за Продажба {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-03-29 12:43:27.772492 by Alexander Strashilov
{0} вече разпределена за Служител {1} за период {2} {3}, за да
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:05:36.772277 by Administrator
{0} вече съществува. Изберете друго име
Verifed
{0} already unsubscribed
2017-04-14 12:15:04.132973 by Zarko Georgiev
{0} е вече отписан
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2017-04-14 12:15:16.881305 by Zarko Georgiev
{0} е вече отписан за {1} {2}
Verifed
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 16:00:58.798794 by Administrator
{0} приложимо след {1} работни дни
Verifed
{0} are currently viewing this document
2017-04-14 12:15:24.107855 by Zarko Georgiev
{0} в момента преглеждат този документ
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2017-03-29 12:43:59.026836 by Alexander Strashilov
{0} активът не може да се прехвърля
Verifed
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 18:00:38.712378 by Administrator
{0} възложено {1}: {2}
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-03-29 12:44:22.599964 by Alexander Strashilov
{0} Бюджет за сметка {1} по {2} {3} е {4}. Той ще буде превишен с {5}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 16:57:20.819092 by Administrator
{0} Календар
Verifed
{0} can not be negative
2017-03-29 12:44:28.339152 by Alexander Strashilov
{0} не може да бъде отрицателно
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2015-10-08 17:35:01.261789 by Neshev
{0} не може да бъде зададен за Единични видове
Verifed
{0} Chart
2018-02-23 11:21:05.136066 by Administrator
{0} Графика
Verifed
{0} created
2017-04-29 12:31:47.208234 by Alexander Strashilov
{0} е създаден(а)
Verifed
{0} edited this {1}
2017-03-29 12:45:01.663969 by Alexander Strashilov
{0} е редактирал този {1}
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2017-03-29 12:45:15.039324 by Alexander Strashilov
{0} е въведен два пъти в данък за позиция
Verifed
{0} Feedback Request
2017-03-29 12:45:28.952942 by Alexander Strashilov
{0} Заявка за Обратна връзка
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2017-04-29 12:32:10.714403 by Alexander Strashilov
{0} поле не може да бъде зададено като уникално в {1}, тъй като има не-уникални съществуващи стойности
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-29 12:45:49.124513 by Alexander Strashilov
{0} от {1} до {2} на ред # {3}
Verifed
{0} is a company holiday
2018-02-23 11:20:52.154324 by Administrator
{0} е фирмен празник
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 15:59:22.679625 by Administrator
{0} е задължително поле
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:42:46.614365 by Administrator
{0} е невалиден имейл адрес в полето "Получатели"
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:51:58.364008 by Administrator
{0} вече е стандартният формат за печат за {1} doctype
Verifed
{0} must be negative in return document
2017-03-29 12:47:37.687760 by Alexander Strashilov
{0} трябва да бъде отрицателен, в документа за замяна
Verifed
{0} must be submitted
2017-09-04 17:34:41.892628 by Administrator
{0} трябва да бъде изпратено
Verifed
{0} not found
2017-07-04 14:52:30.657595 by Administrator
{0} не е намерен
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-14 13:26:51.137276 by Administrator
{0} не е намерен за елемент {1}
Verifed
{0} of {1}
2017-11-14 13:26:31.501838 by Administrator
{0} от {1}
Verifed
{0} Result submittted
2017-09-25 14:46:44.878192 by Administrator
{0} Резултатът е изпратен
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 15:14:33.151140 by Administrator
{0} Настройки не са намерени
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 11:21:41.560210 by Administrator
{0} трябва да бъде стойност между 0 и 100
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-08-24 22:36:07.801299 by Alexander Strashilov
{0} студентски групи са създадени.
Verifed
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 11:21:45.471200 by Administrator
{0} Студенти са записани
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 14:47:24.981843 by Administrator
{0} до {1}
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:06:17.075443 by Administrator
{0}, за да спрете получаването на имейли от този тип
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-04 04:14:04.581261 by Val
{0} единици от {1} са необходими в {2} на {3} {4} за {5}, за да завършите тази транзакция.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-04 04:14:13.850513 by Val
{0} единици от {1} необходимо в {2}, за да завършите тази транзакция.
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-04-29 12:32:38.359490 by Alexander Strashilov
{0}: Не може да отмените непотвърден документ
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-04-29 12:33:16.312101 by Alexander Strashilov
{0}: Не можете импортирате тъй като {1} не може да бъде импортиран
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2015-10-08 18:08:24.699547 by Neshev
{0}: Не можете да зададете Внос без Създаване
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-10-08 18:09:12.349045 by Neshev
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-04-29 12:33:55.857645 by Alexander Strashilov
{0}: Имейлът на служителя не е намерен, следователно не е изпратен имейл
Verifed
{0}: No basic permissions set
2015-10-08 18:09:49.161118 by Neshev
{0}: Няма основен набор разрешения
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2016-08-04 04:00:51.734286 by Val
{0}: само едно правило остава с една и съща Роля, Ниво и {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2016-08-04 04:00:25.689829 by Val
{0}: Разрешение на ниво 0 трябва да бъде зададено преди да се определят по-високи нива
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2015-10-08 18:11:44.576209 by Neshev
* Ще се изчисли при транзакция.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2017-04-18 21:15:53.200525 by Zarko Georgiev
** Грешка: {0} до {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2015-10-08 18:12:08.803259 by Neshev
** Валути ** Главна
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-05-08 12:12:09.781503 by Todor Vergov
** Фискална година ** представлява финансова година. Всички счетоводни записвания и други големи движения се записват към ** Фискална година **.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-04-29 12:34:29.377451 by Alexander Strashilov
** Месечно Разпределение ** ви помага да разпределите бюджета / целеви разходи през месеците, ако имате сезонност в бизнеса си.
Verifed
<head> HTML
2017-04-29 12:35:01.818965 by Alexander Strashilov
HTML
Verifed
% Amount Billed
2017-03-29 12:49:28.724262 by Alexander Strashilov
% Фактурирана сума
Verifed
% Billed
2017-03-29 12:49:33.576608 by Alexander Strashilov
% Фактуриран
Verifed
% Complete Method
2017-05-08 12:12:41.378701 by Todor Vergov
% Изпълнен Метод
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2017-05-08 12:13:32.570554 by Todor Vergov
% от материалите доставени към тази Поръчка за Продажба
Verifed
01-Sales Return
2018-02-23 11:20:03.214189 by Administrator
01-връщане на продажбите
Verifed
02-Post Sale Discount
2018-02-23 11:20:41.374562 by Administrator
02 Отстъпка след продажба
Verifed
03-Deficiency in services
2018-02-23 11:20:29.446425 by Administrator
03-Недостиг на услуги
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 11:21:40.274615 by Administrator
04-Корекция в фактурата
Verifed
05-Change in POS
2018-02-23 11:20:24.878054 by Administrator
05-Промяна в ПОС
Verifed
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 11:20:25.438052 by Administrator
06-Финализиране на временната оценка
Verifed
07-Others
2018-02-23 11:21:47.413475 by Administrator
07-Други
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2017-04-29 12:36:20.953681 by Alexander Strashilov
1 Валутна единица = [?] Части. Например: 1 щатски долар = 100 цента
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:14:20.167636 by Administrator
1 звезда е най-ниската и най-високата 5 звезди са рейтинг
Verifed
2 Yearly
2017-12-27 15:59:17.648479 by Administrator
2 Годишно
Verifed
(Half Day)
2015-05-14 11:29:03.657851 by Administrator
(Половин ден)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:07:12.464569 by Administrator
Разширени настройки
Verifed
by Role
2015-10-08 17:10:27.477740 by Neshev
от Роля
Verifed
for {0}
2015-05-14 11:20:14.282411 by Administrator
за {0}
Verifed
or
2015-10-13 12:53:03.309502 by Administrator
или
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:17:49.947633 by Administrator
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 17:20:06.535385 by Administrator
_report
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2016-01-25 23:26:02.515444 by Simeon Emanuilov
"Актуалната Начална дата" не може да бъде след "Актуалната Крайна дата"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2016-01-25 23:26:24.483219 by Simeon Emanuilov
"Въз основа на" и "Групиране По" не могат да бъдат еднакви
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-01-25 23:26:38.691694 by Simeon Emanuilov
"Дни след последна поръчка" трябва да бъдат по-големи или равни на нула
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-05-14 11:17:42.672888 by Administrator
"Записи" не могат да бъдат празни
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2016-01-25 23:27:39.385325 by Simeon Emanuilov
"Очаквана начална дата" не може да бъде след "Очаквана крайна дата"
Verifed
'From Date' is required
2016-01-25 23:27:51.460948 by Simeon Emanuilov
"От дата" е задължително
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2016-01-25 23:28:32.241335 by Simeon Emanuilov
"От дата" трябва да е преди "До дата"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2016-01-25 23:28:55.663792 by Simeon Emanuilov
'Има сериен номер' не може да бъде 'Да' за нескладируеми стоки
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:20:52.097217 by Administrator
"В глобалното търсене" не е разрешено за тип {0} на ред {1}
Verifed
'Opening'
2016-01-25 23:29:56.431067 by Simeon Emanuilov
"Начален баланс"
Verifed
'To Date' is required
2016-01-25 23:30:50.653781 by Simeon Emanuilov
"До дата" се изисква
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:17:43.985637 by Administrator
'Обща сума'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-10-08 17:18:48.576815 by Neshev
"Обнови Наличност" не може да е маркирана, защото артикулите, не са доставени чрез {0}
Verifed
"Company History"
2015-05-14 11:27:10.603301 by Administrator
"История на фирмата"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 11:27:31.935464 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Error]
2015-10-08 17:22:01.700080 by Neshev
[Грешка]
Verifed
[Select]
2015-10-08 17:23:07.660669 by Neshev
[Избор]
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:20:49.481650 by Administrator
{0} - {1} е неактивен студент
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-05-14 11:22:21.370245 by Administrator
{0} "{1}" е деактивирана
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-10-08 13:55:20.253365 by Neshev
{0} "{1}" не е във Фискална година {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-10-08 17:24:02.926328 by Neshev
{0} ({1}) не може да бъде по-голямо от планирано количество ({2}) в производствена поръчка {3}
Verifed
{0} {1} already exists
2015-05-14 11:22:33.817861 by Administrator
{0} {1} вече съществува
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-07-25 11:09:04.063873 by Administrator
{0} {1} не съществува
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-10-08 17:27:29.671390 by Neshev
{0} {1} не съществува, изберете нова цел за сливане
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-05-14 11:28:39.645332 by Administrator
{0} {1} е променен. Моля, опреснете.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 14:52:24.540005 by Administrator
{0} {1} не е изпратена, така че действието не може да бъде завършено
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 12:52:47.185876 by Administrator
{1} {0} е отменен или спрян
Verifed
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:13:18.808360 by Administrator
{0} {1} е затворен
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:23:47.695170 by Administrator
{0} {1} е деактивиран
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:23:38.232425 by Administrator
{0} {1} е замразен
Verifed
{0} {1} not found
2015-05-14 11:20:01.385442 by Administrator
{0} {1} не е намерен
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 15:30:54.596871 by Administrator
{0} {1} не в някоя активна фискална година.
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-02-27 15:31:29.055634 by Administrator
{0} {1} до {2}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-10-08 17:31:39.344442 by Neshev
{0} {1}: Разходен Център е задължително за {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-10-08 17:32:13.746708 by Neshev
{0} {1}: Осчетоводен Запис не може да бъде изтрит.
Verifed
{0} added
2015-05-14 11:28:41.621429 by Administrator
{0} добавен
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-10-08 17:32:40.108724 by Neshev
{0} срещу Сметка {1} ​​от {2}
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:48:06.983980 by Administrator
Преди {0} дни
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2015-05-14 11:21:02.251327 by Administrator
{0} не принадлежи на компания {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2015-05-14 11:27:52.597908 by Administrator
{0} не съществува в ред {1}
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 11:26:53.226364 by Administrator
{0} за {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 15:31:02.810674 by Administrator
{0} от {1} до {2}
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 15:31:09.136807 by Administrator
{0} е успешно добавен към Email група.
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-10-08 17:37:33.759216 by Neshev
{0} напусна разговора в {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-07-25 11:08:04.821334 by Administrator
{0} часа
Verifed
{0} hours ago
2017-02-27 15:31:15.613761 by Administrator
Преди {0} часа
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-10-08 17:38:19.688272 by Neshev
{0} на ред {1} не може да има и двете URL и под-артикули
Verifed
{0} is currently viewing this document
2016-08-04 04:08:58.504992 by Val
{0} в момента разглежда този документ
Verifed
{0} is mandatory
2015-05-14 11:15:13.749392 by Administrator
{0} е задължително
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2016-08-04 04:07:56.426824 by Val
{0} е задължително за Артикул {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2016-08-04 04:07:34.503399 by Val
{0} е задължително. Може би запис за обменни курсове на валута не е създаден от {1} към {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2015-10-08 17:41:20.867172 by Neshev
{0} не е в наличност
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2016-08-04 04:08:03.918441 by Val
{0} не е валиден Партиден номер за Артикул {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 15:31:08.731841 by Administrator
{0} не е валиден имейл адрес
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-10-08 17:42:23.341373 by Neshev
{0} сега е по подразбиране фискална година. Моля, опреснете браузъра си за да влезе в сила промяната.
Verifed
{0} is required
2016-08-04 04:06:12.239668 by Val
{0} е задължително
Verifed
{0} is saved
2015-05-14 11:28:26.709269 by Administrator
{0} е записан
Verifed
{0} items in progress
2016-08-04 04:09:37.870288 by Val
{0} артикула са в производство
Verifed
{0} items produced
2016-08-04 04:09:27.648823 by Val
{0} произведени артикули
Verifed
{0} items selected
2016-12-15 17:07:06.523160 by Administrator
{0} елементи избрани
Verifed
{0} List
2015-05-14 11:20:35.004877 by Administrator
{0} Списък
Verifed
{0} logged in
2016-08-04 04:04:23.448956 by Val
{0} влязе в профила си
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-02-27 15:30:59.553299 by Administrator
{0} излезли: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:37:37.800764 by Administrator
{0} ви спомена в коментар в {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:48:07.334887 by Administrator
Преди {0} минути
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:48:08.077374 by Administrator
Преди {0} месеца
Verifed
{0} must appear only once
2015-05-14 11:18:31.774834 by Administrator
{0} трябва да се появи само веднъж
Verifed
{0} must be one of {1}
2015-05-14 11:28:30.151261 by Administrator
{0} трябва да бъде един от {1}
Verifed
{0} must be set first
2015-10-08 17:45:00.477686 by Neshev
{0} трябва да се зададе първо
Verifed
{0} must be unique
2015-05-14 11:18:52.752849 by Administrator
{0} трябва да е уникално
Verifed
{0} Name
2016-07-25 11:08:06.926665 by Administrator
{0} Име
Verifed
{0} not a valid State
2015-10-08 17:45:21.225545 by Neshev
{0} не е валидна Област
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2015-05-14 11:22:55.462794 by Administrator
{0} не е позволено да бъде преименуван
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 17:39:30.124345 by Administrator
{0} или {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2016-08-04 04:10:55.211076 by Val
{0} записи на плащания не може да се филтрира по {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:17:49.333617 by Administrator
{0} Доклад
Verifed
{0} rows for {1}
2017-02-27 15:31:04.121602 by Administrator
{0} редове за {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 12:53:01.824487 by Administrator
{0} серийни номера, необходими за т {1}. Вие сте предоставили {2}.
Verifed
{0} shared this document with {1}
2015-05-14 11:22:01.899481 by Administrator
{0} сподели този документ с {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:49:32.193051 by Administrator
{0} сподели този документ с всички
Verifed
{0} subscribers added
2015-10-08 18:00:49.679002 by Neshev
Добавени {0} абонати
Verifed
{0} Tree
2015-10-08 18:01:09.727928 by Neshev
{0} Дървовидно
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2015-10-08 18:01:40.923808 by Neshev
{0} отмени споделянето на този документ с {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-08-04 04:13:22.360689 by Val
{0} единици ot [{1}](#Form/Item/{1}) намерени в [{2}] (#Form/Warehouse/{2})
Verifed
{0} updated
2015-05-14 11:17:11.451881 by Administrator
{0} актуализиран
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2016-08-04 04:14:36.123011 by Val
{0} валидни серийни номера за Артикул {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-02-17 12:48:07.736979 by Administrator
Преди {0} седмици
Verifed
{0}, Row {1}
2016-08-04 04:15:02.502553 by Val
{0}, Ред {1}
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:27:35.678455 by Administrator
{0}: "{1}" ({3}) ще получите пресечен, като макс символи право е {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 17:39:40.849694 by Administrator
{0}: {1} не съществува
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-08-04 04:15:20.357258 by Val
{0}: {1} в {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2016-08-04 04:15:53.287513 by Val
{0}: {1} не е намерен в Таблицата с Датайлите на Фактури
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-10-08 18:07:10.918536 by Neshev
{0}: Cannot set Amend without Cancel
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-10-08 18:07:01.319423 by Neshev
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-10-08 18:07:25.408562 by Neshev
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-10-08 18:09:25.917780 by Neshev
{0}: От {0} от вид {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-05-14 11:22:14.634433 by Administrator
{0}: От {1}
Verifed
{0}% Billed
2015-10-08 18:13:03.869218 by Neshev
{0}% Начислен
Verifed
{0}% Complete
2015-10-08 18:10:50.687876 by Neshev
{0}% Завършен
Verifed
{0}% Delivered
2015-05-14 11:22:06.861577 by Administrator
{0}% Доставени
Verifed
{app_title}
2016-08-04 03:58:55.589138 by Val
{app_title}
Verifed
% Delivered
2015-05-14 11:21:41.458291 by Administrator
% Доставени
Verifed
% Completed
2015-05-14 11:17:51.855805 by Administrator
% Завършен
Verifed
% Installed
2015-10-08 18:13:22.319142 by Neshev
% Инсталиран
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2015-10-08 18:15:34.883242 by Neshev
% от материали начислени по тази Поръчка за Продажба
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-10-08 18:15:08.033152 by Neshev
% от материали доставени по тази Бележка за доставка
Verifed
% Ordered
2016-08-04 03:55:55.747137 by Val
% Поръчани
Verifed
% Progress
2016-12-15 17:06:52.301671 by Administrator
% Прогрес
Verifed
% Received
2015-05-14 11:15:52.734040 by Administrator
% Получени
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-04-29 12:35:44.450023 by Alexander Strashilov
% не е валиден формат на справка. Форматът на справка трябва \ да е едно от следните неща %s
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-10-08 18:17:32.576886 by Neshev
0 - Проект; 1 - Подаден; 2 - Отменен
Verifed
0 is highest
2015-05-14 11:17:03.665645 by Administrator
0 е най-висока
Verifed
1 comment
2015-05-14 11:16:27.945439 by Administrator
1 коментар
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:48:08.256919 by Administrator
преди 1 час
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:48:06.725624 by Administrator
преди 1 минута
Verifed
1 month ago
2017-02-27 15:31:15.768079 by Administrator
преди 1 месец
Verifed
1 weeks ago
2017-02-27 15:31:52.499439 by Administrator
преди 1 седмица
Verifed
1 year ago
2017-02-27 15:32:01.149932 by Administrator
Преди 1 година
Verifed
90-Above
2015-10-08 18:32:55.116125 by Neshev
Над 90 -
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 17:39:13.584092 by Administrator
{0} и {1}
Verifed
{0} by {1}
2015-05-14 11:26:54.248581 by Administrator
{0} от {1}
Verifed
{0} comments
2015-05-14 11:21:03.702398 by Administrator
{0} коментари
Verifed
{0} created this {1}
2015-10-08 17:35:16.916219 by Neshev
{0} създаде този {1}
Verifed
2 days ago
2015-05-14 11:23:09.679748 by Administrator
Преди 2 дни
Verifed