You must login to edit or verify translations

македонски: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
(Half Day)
2016-04-05 03:01:19.299428 by Goran Cvetkovski
(Пола ден)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:23:11.213689 by Administrator
{0} Задржете го примерокот врз основа на серијата, ве молиме проверете Has Batch No за да го зачувате примерокот од ставката
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:37:42.586367 by Administrator
Напредни поставувања
Unverified
by Role
2016-04-05 03:00:19.437380 by Goran Cvetkovski
по улога
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:20:43.694966 by Administrator
Немам моментални ставки на пазарот
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:22:21.038957 by Administrator
Не група тек
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:23:54.441667 by Administrator
Број за предавање
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-08-03 13:56:33.739739 by Administrator
`Замрзнување резерви Постарите Than` треба да биде помала од% d дена.
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:22:07.758594 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-05-16 17:41:53.535454 by Administrator
_report
Unverified
_report
2017-05-16 17:41:53.554034 by Administrator
_report
Unverified
-Above
2015-08-03 13:45:40.656121 by Administrator
-Above
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:21:55.793468 by Administrator
; не е дозволено во состојба
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-08-03 13:43:07.722250 by Administrator
"Старт на проектот Датум 'не може да биде поголема од' Крај на екстремна датум"
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-08-03 13:41:44.780452 by Administrator
"Врз основа на" и "група Со" не може да биде ист
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-08-03 13:54:17.140733 by Administrator
"Дена од денот на Ред" мора да биде поголем или еднаков на нула
Unverified
'Entries' cannot be empty
2017-03-30 00:25:36.319165 by Borce
"Записи" не може да биде празно
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2017-03-30 00:26:13.000493 by Borce
"Очекуваниот почетен датум" не може да биде поголем од 'очекуван краен датум "
Unverified
'From Date' is required
2015-08-03 13:46:02.892637 by Administrator
"Од датум 'е потребен
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2017-03-30 00:26:58.883900 by Borce
"Од датум" мора да биде по "до датум"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2017-03-30 01:38:26.850755 by Borce
"Серискиот број" не може да биде "Да" за не-складишни ставки
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:42:10.468134 by Administrator
"Во глобалната пребарување" не е дозволено за видот {0} во ред {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:42:10.475117 by Administrator
"Во глобалната пребарување" не е дозволено за видот {0} во ред {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-08-03 13:42:13.906111 by Administrator
"Во List View" не се дозволени за видот {0} во ред {1}
Unverified
'Opening'
2015-08-03 21:28:58.867252 by Administrator
'Отворање'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:51:25.793064 by Administrator
'Не е наведено примачот'
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-03 13:41:14.658750 by Administrator
"Да Случај бр ' не може да биде помал од "Од Случај бр '
Unverified
'To Date' is required
2017-03-30 00:28:01.334956 by Borce
"до датум 'е потребено
Unverified
'Total'
2016-04-05 23:17:10.255310 by Goran Cvetkovski
„Вкупно“
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-03-30 01:39:17.556076 by Borce
"Ажурирај складиште 'не може да се провери, бидејќи ставките не се доставуваат преку {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 12:48:36.368910 by Administrator
"Ажурирање Акции" не може да се провери за фиксни продажба на средства
Unverified
"Company History"
2015-08-03 13:55:51.345705 by Administrator
"Историја на претпријатието"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-03-30 01:39:49.505384 by Borce
"Дали е фиксни средства" не може да е немаркирано , како што постои евиденција на средствата во однос на ставките
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-08-03 13:53:31.073179 by Administrator
"Родител" означува табелата родител во која мора да се додаде на овој ред
Unverified
"Team Members" or "Management"
2015-08-03 12:41:25.925717 by Administrator
"Членови на тимот" или "менаџмент"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:19:56.862498 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-08-03 13:40:16.592344 by Administrator
(Час Оцени / 60) * Крај на време операција
Unverified
(including)
2018-02-23 12:24:17.651227 by Administrator
(вклучувајќи)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 18:40:35.345656 by Administrator
) за {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-03-30 01:44:19.893249 by Borce
[{0}] (# Образец / ставка / {0}) е надвор од складиште
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-08-03 13:54:32.505344 by Administrator
[Етикета]: [тип поле] / [опции]: [Ширина]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:03:16.774572 by Administrator
[Итно] Грешка при создавање на повторувачки% s за% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:26:38.882856 by Administrator
{{{0}}} не е валиден fieldname шема. Тоа треба да биде {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:42:09.568981 by Administrator
{0} - {1} е неактивен ученикот
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:42:09.558897 by Administrator
{0} - {1} е неактивен ученикот
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:22:15.921521 by Administrator
{0} - {1} не е запишано во серијата {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:21:45.189211 by Administrator
{0} - {1} не е запишано во текот {2}
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-08-03 13:41:42.503387 by Administrator
{0} {1} "не во фискалната {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-08-03 13:46:16.892347 by Administrator
{0} ({1}) не може да биде поголема од планираното quanitity ({2}) во продукција налог {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:45:59.343770 by Administrator
{0} ({1}) не може да биде поголема од планираната количина ({2}) во работниот налог {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:44:27.279481 by Administrator
Додадено е {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2015-08-03 13:54:13.357757 by Administrator
{0} {1} веќе постои
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-08-03 13:52:53.886104 by Administrator
{0} {1} не може да биде "{2}". Тоа треба да биде еден од "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-08-03 13:56:13.701537 by Administrator
{0} {1} не може да биде лист јазол, како што има деца
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:32:12.471823 by Administrator
{0} {1} создадена
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 12:49:17.425672 by Administrator
{0} {1} не постои
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-08-03 13:52:46.591116 by Administrator
{0} {1} не постои, изберете нова цел да се логирате
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:22:58.333998 by Administrator
{0} {1} не постои.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-08-03 13:57:34.258059 by Administrator
{0} {1} е изменета. Ве молиме да се одмориме.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:21:54.326148 by Administrator
{0} {1} не е поднесено, па не може да се заврши на акција
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:47:44.124346 by Administrator
{0} {1} е поврзан со {2}, но партиска сметка е {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:16:19.361078 by Administrator
{0} {1} е укинат или затворени
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:22:27.274666 by Administrator
{1} {0} е откажана или запрена
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:21:45.801505 by Administrator
{0} {1} е откажана, па не може да се заврши на акција
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:16:18.243342 by Administrator
{0} {1} е затворен
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:32:16.828857 by Administrator
{0} {1} е исклучен
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:32:06.722382 by Administrator
{0} {1} е замрзнат
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-08-03 13:46:10.411318 by Administrator
{0} {1} е целосно фактурирани
Unverified
{0} {1} is not active
2017-02-27 16:10:41.458006 by Administrator
{0} {1} не е активен
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:20:13.827221 by Administrator
{0} {1} не е поврзан со {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 18:38:11.637880 by Administrator
{0} {1} не е присутен во матичната компанија
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-08-03 13:46:18.423153 by Administrator
{0} {1} не е поднесен
Unverified
{0} {1} must be submitted
2015-08-03 13:43:01.267519 by Administrator
{0} {1} мора да се поднесе
Unverified
{0} {1} not found
2015-08-03 13:45:56.401709 by Administrator
{0} {1} не е пронајдена
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 16:10:32.626376 by Administrator
{0} {1} не во било кој активно фискална година.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:26:33.467177 by Administrator
{0} {1} статус е {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-02-27 16:11:07.460407 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:37:44.740699 by Administrator
{0} {1}: "биланс на успех" тип на сметка {2} не е дозволено во Отворање Влегување
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:37:02.764288 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} не може да биде група
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:37:27.078762 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} не припаѓа на компанијата {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:37:10.642342 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} е неактивен
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:37:18.170209 by Administrator
{0} {1}: Сметководство за влез на {2} може да се направи само во валута: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:37:02.572166 by Administrator
{0} {1}: Цена Центар {2} не припаѓа на компанијата {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-08-03 13:54:44.546175 by Administrator
{0} {1}: Цена центар е задолжително за ставката {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:37:13.852390 by Administrator
{0} {1}: Не е потребно трошоците центар за 'Добивка и загуба на сметка {2}. Ве молиме да се воспостави центар стандардно Цена за компанијата.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:37:10.317529 by Administrator
{0} {1}: Не е потребно за корисници против побарувања сметка {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:37:34.551220 by Administrator
{0} {1}: Не е потребно секој дебитна или кредитна износ за {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-08-03 13:54:48.447617 by Administrator
{0} {1}: Поднесени рекорд не може да се избрише.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:36:54.427539 by Administrator
{0} {1}: Добавувачот е потребно против плаќа на сметка {2}
Unverified
{0} added
2015-08-03 13:57:36.082896 by Administrator
{0} додаде
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-08-03 13:42:15.948384 by Administrator
{0} од Бил {1} датум {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-08-03 13:46:25.760799 by Administrator
{0} против нарачка {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2016-04-05 16:28:54.883352 by Goran Cvetkovski
{0} во однос на Продажна фактура {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-08-03 13:45:45.748056 by Administrator
{0} против Продај Побарувања {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:00:16.428732 by Administrator
{0} веќе наменети за вработените {1} за период {2} до {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:47:09.074733 by Administrator
{0} веќе постои. Изберете друго име
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:22:49.818116 by Administrator
{0} веќе отпишавте
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:22:23.268653 by Administrator
{0} веќе отпишавте за {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-03 21:28:54.683102 by Administrator
{0} и {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 18:40:29.315127 by Administrator
{0} применливи по {1} работни дена
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:26:33.791628 by Administrator
{0} Во моментов гледате овој документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 12:49:08.770886 by Administrator
{0} средства не можат да се пренесат
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:13:07.917386 by Administrator
{0} назначен {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:37:34.032841 by Administrator
{0} буџетот на сметка {1} од {2} {3} е {4}. Тоа ќе се надмине со {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-08-03 13:55:36.276144 by Administrator
{0} од {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:18:42.312819 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} can not be negative
2015-08-03 13:42:48.668630 by Administrator
{0} не може да биде негативен
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-08-03 13:42:39.676398 by Administrator
{0} не може да се постави за Слободна видови
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:24:19.105062 by Administrator
{0} Табела
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:44:17.439184 by Administrator
{0} успешно креиран
Unverified
{0} created this {1}
2015-08-03 13:52:57.449744 by Administrator
{0} создал овој {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:47:49.039156 by Administrator
{0} во моментов има {1} Оценка за набавувачот, а Купувачките налози на овој добавувач треба да бидат претпазливи.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:47:13.491409 by Administrator
{0} во моментов има {1} Побарувач за оценувачи, и RFQ на овој добавувач треба да се издаде со претпазливост.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:49:20.924657 by Administrator
Пред {0} денови
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 18:39:55.628234 by Administrator
{0} Дигест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-08-03 13:52:34.011312 by Administrator
{0} не припаѓа на компанијата {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-08-03 13:56:46.553339 by Administrator
{0} не постои во ред {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:13:00.913221 by Administrator
{0} нема распоред за здравствени работници. Додадете го во господар на Здравствениот лекар
Unverified
{0} edited this {1}
2015-08-03 13:52:36.730045 by Administrator
{0} скратена {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2017-03-30 01:40:34.115453 by Borce
{0} влезе двапати во ставка Данок
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 16:11:41.453002 by Administrator
{0} Повратни Информации Барање
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:22:04.583799 by Administrator
{0} поле не може да се постави како единствен во {1}, како што постојат не-уникатен постоечките вредности
Unverified
{0} for {1}
2015-08-03 13:55:35.238688 by Administrator
{0} {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 16:10:40.805779 by Administrator
{0} од {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 16:11:04.751599 by Administrator
{0} од {1} до {2} во ред # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:10:17.118879 by Administrator
{0} е успешно поднесена
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 16:10:47.303508 by Administrator
{0} е успешно додадена на е-мејл група.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:45:15.946856 by Administrator
{0} има валидност на плаќање до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:29:01.049727 by Administrator
{0} остави на разговор во {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 12:48:04.541743 by Administrator
{0} часа
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 16:10:53.814458 by Administrator
Пред {0} часа
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 18:38:06.288419 by Administrator
{0} во ред {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-03-30 01:40:45.882400 by Borce
{0} во редот {1} Не може да има URL и подгрупа ставки
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:47:27.129026 by Administrator
{0} покажува дека {1} нема да обезбеди цитат, но сите елементи \ биле цитирани. Ажурирање на статусот на понуда за понуда.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:24:02.470488 by Administrator
{0} е одмор на компанијата
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:20:15.134979 by Administrator
{0} е задолжително поле
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:51:06.895283 by Administrator
{0} е неважечка е-поштенска адреса во 'Примачи'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 18:39:12.797912 by Administrator
{0} е блокиран така што оваа трансакција не може да продолжи
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:26:40.172141 by Administrator
{0} е моментално гледате овој документ
Unverified
{0} is mandatory
2015-08-03 13:40:18.405124 by Administrator
{0} е задолжително
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-08-03 13:45:41.660853 by Administrator
{0} е задолжително за ставката {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:44:20.777802 by Administrator
{0} е задолжително. Можеби евиденцијата за размена на валута не се создава за {1} до {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-08-03 13:55:01.944547 by Administrator
{0} е задолжително. Можеби рекорд размена на валута не е создадена за {1} до {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2017-03-30 01:41:06.029817 by Borce
{0} не е складишна ставка
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-08-03 13:53:58.824687 by Administrator
{0} не е валиден сериски број за ставката {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 16:10:46.943607 by Administrator
{0} не е валидна е-мејл адреса
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:09:35.138809 by Administrator
{0} не е валидна состојба на работното процесирање. Ве молиме да го ажурирате вашиот работен тек и обидете се повторно.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 18:39:46.964477 by Administrator
{0} не е во валиден Период на платен список
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 18:43:28.069518 by Administrator
{0} не е во Изборниот летен список
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:56:11.615384 by Administrator
{0} сега е стандарден формат за печатење {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-08-03 13:45:29.936764 by Administrator
{0} сега е стандардно фискална година. Ве молиме да обновите вашиот прелистувач за промените да имаат ефект.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 18:42:15.736716 by Administrator
{0} е на чекање до {1}
Unverified
{0} is required
2015-08-03 13:57:11.163387 by Administrator
{0} е потребно
Unverified
{0} is saved
2015-08-03 13:57:21.576381 by Administrator
{0} е зачувана
Unverified
{0} items in progress
2017-03-30 01:41:21.642613 by Borce
{0} ставки во тек
Unverified
{0} items produced
2017-03-30 01:41:36.488177 by Borce
{0} произведени ставки
Unverified
{0} items selected
2017-03-30 01:41:45.716017 by Borce
{0} избрани ставки
Unverified
{0} List
2015-08-03 13:46:29.825667 by Administrator
{0}
Unverified
{0} logged in
2015-08-03 13:57:57.946777 by Administrator
{0} најавени
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 16:10:37.522789 by Administrator
{0} одјавени: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:42:09.039232 by Administrator
{0} го спомнавте во коментар во {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:21.266640 by Administrator
Пред {0} минути
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:49:22.099870 by Administrator
Пред {0} месеци
Unverified
{0} must appear only once
2015-08-03 13:44:21.754600 by Administrator
{0} мора да се појави само еднаш
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:18:25.646629 by Administrator
{0} мора да биде негативен, во замена документ
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-08-03 13:57:25.274366 by Administrator
{0} мора да биде еден од {1}
Unverified
{0} must be set first
2015-08-03 13:41:27.461444 by Administrator
{0} мора да се постави првиот
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:47:51.195960 by Administrator
{0} мора да бидат поднесени
Unverified
{0} must be unique
2015-08-03 13:44:47.085438 by Administrator
{0} мора да биде уникатна
Unverified
{0} Name
2016-08-25 12:48:06.613227 by Administrator
{0} Име
Unverified
{0} not a valid State
2015-08-03 13:57:40.801036 by Administrator
{0} не е валиден држава
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-08-03 13:54:33.111313 by Administrator
{0} не е дозволено да биде преименувана
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 18:42:23.295385 by Administrator
{0} не е дозволено да се справи со {1}. Ве молиме да ја смените компанијата.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:21:57.152993 by Administrator
{0} не е пронајден
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:20:41.527671 by Administrator
{0} не е пронајден за Точка {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 18:41:46.367196 by Administrator
{0} Број {1} веќе се користи на сметка {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:20:19.674176 by Administrator
{0} на {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:12:55.227083 by Administrator
{0} на половина ден Оставете на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:13:12.617808 by Administrator
{0} на Остави на {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-03 21:29:23.436312 by Administrator
{0} или {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 21:29:12.285920 by Administrator
{0} записи плаќање не може да се филтрираат од {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:22:07.135963 by Administrator
{0}
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:03:10.420668 by Administrator
{0} Резултатот е поднесен
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 14:58:00.854989 by Administrator
{0} соба мора да има барем еден корисник.
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 16:10:42.142175 by Administrator
{0} редови за {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:53:21.606048 by Administrator
{0} само назначи оваа задача: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-03-30 01:42:26.041542 by Borce
{0} сериски броеви потребно за ставка {1}. Сте ги доставиле {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:33:55.859922 by Administrator
{0} Прилагодување не е пронајден
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-08-03 13:53:40.865762 by Administrator
{0} дели овој документ со {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:52:59.131097 by Administrator
{0} дели овој документ со секого
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:25:01.956005 by Administrator
{0} треба да биде вредност помеѓу 0 и 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:57.265603 by Administrator
{0} студентски групи создадени.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:57.315030 by Administrator
{0} студентски групи создадени.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:25:06.087198 by Administrator
{0} Студентите се запишани
Unverified
{0} subscribers added
2015-08-03 13:57:36.485268 by Administrator
Додадени {0} претплатници
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:55:30.457549 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:47:51.458267 by Administrator
{0} за да престанат да примаат е-пораки од овој тип
Unverified
{0} Tree
2015-08-03 12:41:16.931922 by Administrator
{0} дрвото
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-08-03 13:45:36.964391 by Administrator
{0} не-дели овој документ со {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2017-03-30 01:43:52.117295 by Borce
{0} единици на [{1}] (# Образец / ставка / {1}) се најде во [{2}] (# Образец / складиште / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 12:49:15.703251 by Administrator
{0} единици од {1} потребни {2} на {3} {4} {5} за да се заврши оваа трансакција.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 12:49:06.115684 by Administrator
{0} единици од {1} потребни {2} за да се заврши оваа трансакција.
Unverified
{0} updated
2015-08-03 13:42:39.981698 by Administrator
{0} ажурирани
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 18:39:57.410666 by Administrator
{0} слободни работни места и {1} буџет за {2} веќе планиран за подружници од {3}. \ Можете да планирате само до {4} слободни места и буџет {5} според планот за екипирање {6} за матичната компанија {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-08-03 13:43:11.579996 by Administrator
{0} валидна сериски броеви за ставката {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:12:47.008286 by Administrator
{0} создадени варијанти.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:21.738457 by Administrator
Пред {0} недели
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:09:16.235303 by Administrator
{0}, {1} ред
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:48:47.285503 by Administrator
{0}: {1} "({3}) ќе се скрати, како максимум дозволени карактери е {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:40:46.394211 by Administrator
{0}: {1} на {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 18:41:38.116876 by Administrator
{0}: {1} е поставено да се напише {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-08-03 13:41:48.759324 by Administrator
{0}: {1} не се најде во Фактура Детали маса
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-08-03 13:57:24.494776 by Administrator
{0}: Не може да се постави измени без Откажи
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-08-03 13:54:51.215391 by Administrator
{0}: Не може да се постави Assign се измени ако не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-08-03 13:40:52.786241 by Administrator
{0}: Не може да се постави Assign Прати ако не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-08-03 13:45:09.553835 by Administrator
{0}: Не може да се постави без Прати Откажи
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-08-03 13:42:03.976211 by Administrator
{0}: Не може да се постави увоз како {1} не е importable
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-08-03 13:40:32.125898 by Administrator
{0}: Не може да се постави Увоз без Направете
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-08-03 13:54:35.320000 by Administrator
{0}: Не може да се постави Прати, Откажи, измени без Напиши
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 12:47:46.789386 by Administrator
{0}: е-маил на вработените не се најде, па затоа не е-мејл испратен
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-08-03 13:42:04.895288 by Administrator
{0}: Од {0} од типот на {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-08-03 13:45:20.053266 by Administrator
{0}: Не основни собата дозволи
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 21:28:59.170865 by Administrator
{0} Само едно правило е дозволено со истата улога, ниво и {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-08-03 13:57:09.254611 by Administrator
{0}: Дозвола на ниво 0, мора да се постави пред да се постават повисоки нивоа
Unverified
{0}% Billed
2015-08-03 13:44:31.797658 by Administrator
{0}% Опишан
Unverified
{0}% Complete
2015-08-03 13:56:39.911361 by Administrator
{0}% Целосно
Unverified
{0}% Delivered
2015-08-03 13:53:46.044293 by Administrator
{0}% Дадени
Unverified
{app_title}
2015-08-03 13:45:28.637209 by Administrator
{App_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-08-03 12:41:15.781764 by Administrator
* Ќе се пресметува во трансакцијата.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:09:19.395144 by Administrator
** Не успеа: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-08-03 13:44:06.682653 by Administrator
** ** Валута мајстор
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-08-03 13:45:34.387801 by Administrator
** Фискалната година ** претставува финансиска година. Сите сметководствени записи и други големи трансакции се следи против ** ** фискалната година.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 12:47:09.906123 by Administrator
** ** Месечен Дистрибуција помага да се дистрибуираат на буџетот / Целна низ месеци, ако има сезоната во вашиот бизнис.
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:22:40.996929 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2015-08-03 13:53:19.387750 by Administrator
% Дадени
Unverified
% Amount Billed
2015-08-03 13:54:51.099035 by Administrator
% Износ Опишан
Unverified
% Billed
2015-08-03 12:41:18.579495 by Administrator
% Опишан
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:37:20.771166 by Administrator
% Комплетен метод
Unverified
% Completed
2015-08-03 13:43:33.010494 by Administrator
% Завршено
Unverified
% Installed
2015-08-03 13:41:12.959947 by Administrator
% Инсталирана
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-08-03 13:53:01.631403 by Administrator
% На материјали фактурирани против оваа Продај Побарувања
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-08-03 13:55:31.154820 by Administrator
% На материјалите доставени од ова за испорака
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-08-03 13:57:44.048460 by Administrator
% На материјалите доставени од оваа Продај Побарувања
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:23:12.076573 by Administrator
Нареди%
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:37:22.403018 by Administrator
напредок%
Unverified
% Received
2015-08-03 13:41:05.086480 by Administrator
% Доби
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 16:11:04.551303 by Administrator
% S не е валиден формат извештај. Извештај формат треба \ еден од% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2016-04-05 04:28:08.108666 by Goran Cvetkovski
0 - Предлог; 1 - Поднесени; 2 - Откажани
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:22:57.587321 by Administrator
01-Продажба Враќање
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:23:48.506320 by Administrator
Попуст за продавање на 2-пост
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:23:31.954958 by Administrator
03-Недостаток во услугите
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:25:00.436726 by Administrator
04-корекција во фактура
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:23:25.873043 by Administrator
05-Промена во ПОС
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:23:26.686040 by Administrator
06-Завршување на привремена проценка
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:25:09.006924 by Administrator
07-Други
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-08-03 13:46:01.982681 by Administrator
1 Валута = [?] Фракции за пример 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:49:22.260953 by Administrator
пред 1 час
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:48:36.677858 by Administrator
1 Поени за лојалност = Колку основна валута?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:49:20.666120 by Administrator
Пред 1 минута
Unverified
1 month ago
2017-02-27 16:10:53.970028 by Administrator
пред 1 месец
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:33:42.146056 by Administrator
1 ѕвезда се на најниско ниво и 5 ѕвезди се највисок рејтинг
Unverified
1 weeks ago
2017-02-27 16:11:30.529916 by Administrator
пред 1 недели
Unverified
1 year ago
2017-02-27 16:11:39.950794 by Administrator
пред 1 година
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:20:09.557258 by Administrator
2 Годишно
Unverified
90-Above
2015-08-03 13:46:33.547277 by Administrator
Над 90-
Unverified
for {0}
2015-08-03 13:46:11.004689 by Administrator
за {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:22:42.668729 by Administrator
или
Verifed
(Ctrl + G)
2015-08-03 13:56:09.162395 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Error]
2015-08-03 13:52:57.912130 by Administrator
[Грешка]
Verifed
[Select]
2015-08-03 13:46:01.408208 by Administrator
[Избери]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-08-03 13:54:01.255739 by Administrator
{0} {1} "е оневозможено
Verifed
{0} comments
2015-08-03 13:52:35.624336 by Administrator
{0} коментари
Verifed
{0} created
2015-08-03 13:45:10.350600 by Administrator
{0} создаден
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 21:29:42.445800 by Administrator
{0}: {1} не постои
Verifed
{0}: From {1}
2015-08-03 13:53:54.731635 by Administrator
{0}: Од {1}
Verifed
0 is highest
2015-08-03 13:42:31.585935 by Administrator
0 е највисок
Verifed
1 comment
2015-08-03 13:41:46.711786 by Administrator
1 коментар
Verifed
2 days ago
2015-08-03 13:54:45.527664 by Administrator
Пред 2 дена
Verifed