You must login to edit or verify translations

македонски: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2019-05-26 06:52:42.245687 by Administrator
(Половина ден)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-26 06:53:20.348503 by Administrator
{0} Задржете го примерокот врз основа на серијата, ве молиме проверете Has Batch No за да го зачувате примерокот од ставката
Unverified
Advanced Settings
2019-05-26 05:31:34.505193 by Administrator
Напредни поставувања
Unverified
by Role
2019-05-26 06:33:24.717621 by Administrator
од улога
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-26 06:32:30.219625 by Administrator
Во моментов нема достапни набавувања во било кој склад
Unverified
for {0}
2019-05-26 05:40:40.576131 by Administrator
за {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-26 05:33:41.785956 by Administrator
Од датумот не може да биде поголем од датум
Unverified
Group Roll No
2019-05-26 06:39:08.262507 by Administrator
Група ролна бр
Unverified
or
2019-05-26 06:10:18.677956 by Administrator
или
Unverified
to your browser
2019-05-26 06:12:49.830131 by Administrator
на вашиот интернет пребарувач
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-26 06:52:59.248007 by Administrator
"Замрзнување акции постари од" треба да бидат помали од% d дена.
Unverified
_doctype
2019-05-26 06:41:35.671394 by Administrator
_доктор
Unverified
_report
2019-05-26 05:31:23.819411 by Administrator
_репорција
Unverified
-Above
2019-05-26 05:41:06.957352 by Administrator
-Време
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-26 05:44:05.251909 by Administrator
; не е дозволено во состојба
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-26 05:49:50.460709 by Administrator
'Фактички датум за почеток' не може да биде поголем од 'Крај на факти'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-26 06:21:17.268285 by Administrator
"Врз основа" и "Група од" не може да бидат исти
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:17:22.105077 by Administrator
Потребен е "Датум"
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-26 06:09:58.472359 by Administrator
"Денови од последниот ред" мора да биде поголема или еднаква на нула
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-26 06:13:01.805335 by Administrator
'Записи' не може да бидат празни
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-26 06:07:31.023103 by Administrator
"Очекуваниот датум за почеток" не може да биде поголем од "Очекуваниот краен датум"
Unverified
'From Date' is required
2019-05-26 06:57:32.713064 by Administrator
Од "Датум" е потребно
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-26 06:47:17.557125 by Administrator
'Од датумот' мора да биде по 'До датум'
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-26 06:45:52.649103 by Administrator
"Има Сериски број" не може да биде "Да" за не-акции
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-26 06:42:47.732054 by Administrator
'Во Глобалното пребарување' не е дозволено да внесете {0} во ред {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-26 06:45:30.589658 by Administrator
'Во приказот на листа' не е дозволено за внесување {0} во ред {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-26 06:11:28.239782 by Administrator
"Отворање"
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-26 06:03:29.411334 by Administrator
'Непознати примачи'
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-26 06:44:43.607193 by Administrator
"До случај бр." не може да биде помала од "Од случајот бр."
Unverified
'To Date' is required
2019-05-26 06:07:13.427927 by Administrator
Потребна е "Датум"
Unverified
'Total'
2019-05-26 06:50:27.720711 by Administrator
"Вкупно"
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-26 06:57:03.449257 by Administrator
'Ажурирања на акции' не може да се проверат, бидејќи елементите не се доставуваат преку {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-26 06:57:23.017100 by Administrator
"Ажурирања на акции" не може да се провери за продажба на фиксни средства
Unverified
"Company History"
2019-05-26 05:42:43.977443 by Administrator
"Историја на компанијата"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-26 06:47:19.445052 by Administrator
"Предмет на клиент" не може да биде и набавна ставка
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-26 06:01:37.474771 by Administrator
"Објект за клиент" не може да има проценка на проценка
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-26 06:07:34.177830 by Administrator
"Дали е фиксната актива" не може да биде непроверена, бидејќи евиденцијата постои против ставката
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-26 05:50:33.836259 by Administrator
"Родител" ја означува родителската табела во која овој ред мора да биде додаден
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-26 06:22:36.916715 by Administrator
"Членови на тимот" или "Управување"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-26 06:41:26.609766 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-26 06:20:27.489807 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-26 06:02:21.261256 by Administrator
(Часовна стапка / 60) * Актуелно време на работа
Unverified
(including)
2019-05-26 05:35:58.554194 by Administrator
(вклучувајќи)
Unverified
) for {0}
2019-05-26 06:43:21.197263 by Administrator
) за {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-26 05:50:21.459746 by Administrator
[{0}] (# Образец / точка / {0}) е надвор од акциите
Unverified
[Error]
2019-05-26 06:55:33.066784 by Administrator
[Грешка]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-26 06:55:15.397813 by Administrator
[Етикета]: [Тип на поле] / [Опции]: [Ширина]
Unverified
[Select]
2019-05-26 05:51:31.192557 by Administrator
[Избери]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-26 06:29:45.639146 by Administrator
[Итно] Грешка при создавање на повторувачки% s за% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-26 06:31:38.410168 by Administrator
{{{0}}} не е валидна шема име. Тоа треба да биде {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-26 06:47:48.488524 by Administrator
{} на {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-26 06:12:29.263436 by Administrator
{0} - {1} е неактивен студент
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-26 06:48:29.432188 by Administrator
{0} - {1} не е запишан во серијата {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-26 06:20:44.929612 by Administrator
{0} - {1} не е запишан во курсот {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-26 06:32:59.089618 by Administrator
{0} '{1}' е оневозможено
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-26 06:01:24.231627 by Administrator
{0} '{1}' не во фискалната година {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-26 06:28:04.896067 by Administrator
{0} ({1}) не може да биде поголема од планираната квантитативност ({2}) во Производната нарачка {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-26 06:35:01.399970 by Administrator
{0} ({1}) не може да биде поголема од планираната количина ({2}) во работниот налог {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-26 05:49:15.022793 by Administrator
Додадено е {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-26 05:48:04.639676 by Administrator
{0} {1} веќе постои
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-26 05:52:08.442055 by Administrator
{0} {1} не може да биде "{2}". Треба да биде една од "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-26 06:36:16.202149 by Administrator
{0} {1} не може да биде лист јазол како што има деца
Unverified
{0} {1} created
2019-05-26 05:40:17.358668 by Administrator
{0} {1} креирано
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-26 06:00:29.636222 by Administrator
{0} {1} не постои
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-26 05:53:26.659945 by Administrator
{0} {1} не постои, изберете нова целна за спојување
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-26 06:25:52.870425 by Administrator
{0} {1} не постои.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-26 06:10:56.913033 by Administrator
{0} {1} е изменета. Те молам освежи.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-26 06:08:18.914674 by Administrator
{0} {1} не е поднесено, па акцијата не може да се заврши
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-26 06:13:59.291385 by Administrator
{0} {1} е {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-26 06:04:51.122257 by Administrator
{0} {1} е поврзан со {2}, но партиска сметка е {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-26 06:07:04.653423 by Administrator
{0} {1} е откажана или затворена
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-26 06:04:25.766274 by Administrator
{0} {1} е откажана или запрена
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-26 06:21:36.065527 by Administrator
{0} {1} е откажано така што дејството не може да се заврши
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-26 06:38:16.993564 by Administrator
{0} {1} е затворен
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-26 06:23:26.425192 by Administrator
{0} {1} е оневозможено
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-26 06:57:55.493959 by Administrator
{0} {1} е замрзнат
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-26 06:38:50.121748 by Administrator
{0} {1} е целосно фактурирана
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-26 06:46:47.815713 by Administrator
{0} {1} не е активен
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-26 06:20:37.234873 by Administrator
{0} {1} не е поврзан со {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-26 06:27:06.643935 by Administrator
{0} {1} не е присутен во матичната компанија
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-26 05:56:24.039272 by Administrator
{0} {1} не е поднесен
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-26 05:50:47.224990 by Administrator
{0} {1} мора да се поднесе
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-26 06:16:22.355817 by Administrator
{0} {1} не е пронајден
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-26 06:07:19.416084 by Administrator
{0} {1} не во некоја активна фискална година.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-26 06:29:18.940528 by Administrator
{0} {1} статус е {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-26 05:36:43.249644 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-26 06:21:38.456782 by Administrator
{0} {1}: Не е дозволен профил за профит "профит и загуба" {2} во Отворањето
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-26 05:52:56.119253 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} не може да биде група
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-26 05:56:14.711658 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} не припаѓа на компанијата {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-26 06:31:17.712377 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} е неактивна
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-26 05:56:37.506400 by Administrator
{0} {1}: Сметководствениот запис за {2} може да се направи само во валута: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-26 06:06:31.284879 by Administrator
{0} {1}: Центар за трошоци {2} не припаѓа на компанијата {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-26 06:48:20.464337 by Administrator
{0} {1}: Центарот за трошоци е задолжителен за Точка {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-26 05:58:47.945865 by Administrator
{0} {1}: Ценовен центар е потребен за сметка "Профит и загуба" {2}. Поставете стандарден Центар за трошоци за компанијата.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-26 05:40:57.864456 by Administrator
{0} {1}: Клиентот е потребен за сметка на побарувања {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-26 06:53:43.672292 by Administrator
{0} {1}: Или дебитна или кредитна сума е потребна за {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-26 06:19:12.355807 by Administrator
{0} {1}: Поднесениот запис не може да се избрише.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-26 06:34:09.373811 by Administrator
{0} {1}: Добавувачот е потребен за сметка на сметката {2}
Unverified
{0} added
2019-05-26 06:21:04.361699 by Administrator
Додадено е {0}
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-26 06:56:49.096260 by Administrator
{0} против Бил {1} со датум {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-26 05:35:03.527392 by Administrator
{0} против нарачка за нарачка {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-26 06:53:31.680748 by Administrator
{0} против продажната фактура {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-26 06:45:02.329814 by Administrator
{0} против нарачка за продажба {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-26 06:50:16.577365 by Administrator
{0} веќе доделени за вработените {1} за период {2} до {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-26 06:08:57.769459 by Administrator
{0} веќе постои. Изберете друго име
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:17:28.073420 by Administrator
{0} веќе има Матична постапка {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-26 06:36:51.679573 by Administrator
{0} веќе одјавена
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-26 06:53:40.140561 by Administrator
{0} веќе отпишан за {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-26 05:32:55.471558 by Administrator
{0} и {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-26 05:39:57.957562 by Administrator
{0} применливи по {1} работни дена
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-26 06:25:19.625069 by Administrator
{0} ценети {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-26 06:12:28.256826 by Administrator
{0} ценети на {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-26 06:40:05.540901 by Administrator
{0} ја ценеше вашата работа на {1} со {2} точка
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-26 05:54:17.517499 by Administrator
{0} ја ценеше вашата работа на {1} со {2} поени
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-26 06:53:19.181926 by Administrator
{0} точка на благодарност за {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-26 06:20:54.627054 by Administrator
{0} почитување поени за {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-26 06:03:32.985984 by Administrator
{0} во моментов го гледаат овој документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-26 06:25:00.904180 by Administrator
{0} средството не може да се пренесе
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-26 06:22:49.805843 by Administrator
{0} доделен {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-26 06:08:22.871984 by Administrator
{0} достапни од {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-26 06:39:21.772137 by Administrator
{0} Буџет за сметка {1} против {2} {3} е {4}. Ќе надмине за {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-26 06:17:41.647880 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-26 06:54:22.223838 by Administrator
{0} не може да биде негативен
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-26 06:06:39.351035 by Administrator
{0} не може да се постави за единечни типови
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-26 05:44:23.882756 by Administrator
{0} се промени {1} до {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-26 05:59:00.519411 by Administrator
{0} Табела
Unverified
{0} comments
2019-05-26 06:26:07.235888 by Administrator
{0} коментари
Unverified
{0} created
2019-05-26 06:12:10.953373 by Administrator
{0} креиран
Unverified
{0} created successfully
2019-05-26 06:32:00.800829 by Administrator
{0} успешно креиран
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-26 05:54:09.030750 by Administrator
{0} го создаде ова {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-26 07:00:07.640852 by Administrator
{0} критичка точка за {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-26 06:28:24.323852 by Administrator
{0} критички точки за {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-26 06:12:05.366028 by Administrator
{0} критикуван {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-26 06:42:06.180050 by Administrator
{0} критикуван на {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-26 06:20:11.745663 by Administrator
{0} ја критикуваше вашата работа на {1} со {2} точка
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-26 06:15:19.474525 by Administrator
{0} ја критикуваше вашата работа на {1} со {2} поени
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-26 06:01:38.555027 by Administrator
{0} во моментов има {1} Побарувања за оценувач на добавувачи, а Нарачките за набавки на овој добавувач треба да бидат претпазливи.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-26 06:53:03.044147 by Administrator
{0} во моментов има {1} Оценувач на картички за снабдувачи, а RFQ на овој добавувач треба да се издаде со претпазливост.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-26 06:25:29.141308 by Administrator
{0} Табла
Unverified
{0} days ago
2019-05-26 06:28:05.321127 by Administrator
{0} дена пред
Unverified
{0} Digest
2019-05-26 06:52:30.176814 by Administrator
{0} Дигест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-26 05:56:42.319331 by Administrator
{0} не припаѓа на компанијата {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-26 06:15:52.587423 by Administrator
{0} не постои во ред {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-26 06:30:31.897626 by Administrator
{0} нема распоред за здравствени работници. Додади го во господар на здравствените работници
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-26 06:36:08.061111 by Administrator
{0} го уредуваше ова {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-26 06:43:38.773350 by Administrator
{0} Внесена двапати во точка Данок
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-26 06:03:40.051451 by Administrator
{0} полето не може да се постави како единствено во {1}, бидејќи постојат не-уникатни постоечки вредности
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-26 06:26:04.674498 by Administrator
{0} поле е ограничено на големината {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-26 05:55:13.235899 by Administrator
{0} за {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-26 05:48:54.907380 by Administrator
{0} од {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-26 06:46:48.385765 by Administrator
{0} од {1} до {2} во ред # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-26 06:43:32.958831 by Administrator
{0} веќе назначил стандардна вредност за {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-26 06:07:24.938955 by Administrator
{0} е успешно поднесена
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-26 06:25:11.811098 by Administrator
{0} е успешно додаден во групата за е-пошта.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-26 06:43:24.986962 by Administrator
{0} има важност за плаќање до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-26 05:51:38.125045 by Administrator
{0} го остави разговорот во {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-26 05:42:57.003027 by Administrator
{0} часови
Unverified
{0} hours ago
2019-05-26 06:50:25.075370 by Administrator
{0} часа пред
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-26 06:49:41.160783 by Administrator
{0} по ред {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-26 05:46:22.102080 by Administrator
{0} во редот {1} не може да има и URL-то и деца предмети
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-26 06:59:42.956867 by Administrator
{0} покажува дека {1} нема да обезбеди цитат, но сите елементи се цитирани. Ажурирање на статусот на понуда за RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-26 06:58:55.040646 by Administrator
{0} е одмор на компанијата
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-26 06:50:38.449256 by Administrator
{0} е задолжително поле
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-26 06:37:35.674137 by Administrator
{0} е неважечка е-поштенска адреса во 'Примателите'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-26 06:36:22.718387 by Administrator
{0} е блокиран така што оваа трансакција не може да продолжи
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-26 05:37:15.854161 by Administrator
{0} моментално го гледа овој документ
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-26 05:39:51.212725 by Administrator
{0} е задолжително
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-26 05:31:19.576699 by Administrator
{0} е задолжителен за генерирање на исплати за дознаки, постави поле и обидете се повторно
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-26 06:17:18.292206 by Administrator
{0} е задолжително за Точка {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-26 06:29:26.441838 by Administrator
{0} е задолжително. Можеби евиденција за размена на валута не се создава за {1} до {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-26 06:09:15.984177 by Administrator
{0} е задолжително. Можеби евиденцијата за размена на валута не се создава за {1} до {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-26 06:54:50.242869 by Administrator
{0} не е формат на сирово печатење.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-26 06:21:28.550045 by Administrator
{0} не е ставка на акции
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-26 06:13:46.176995 by Administrator
{0} не е важечки број на серија за елемент {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-26 06:34:32.517740 by Administrator
{0} не е валидна е-пошта
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-26 05:46:46.214558 by Administrator
{0} не е валидна држава на работа. Ажурирајте го работниот тек и обидете се повторно.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-26 05:46:42.265403 by Administrator
{0} не се додава во табелата
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-26 06:29:20.677350 by Administrator
{0} не е во валиден Период на платен список
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-26 06:22:03.179189 by Administrator
{0} не е во Изборниот летен список
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-26 06:32:23.998900 by Administrator
{0} е стандарден формат на печатење за {1} докт
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-26 06:10:03.144817 by Administrator
{0} сега е стандардна фискална година. Ве молиме освежете го вашиот интернет пребарувач за промената да стапи на сила.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-26 06:58:12.934632 by Administrator
{0} е на чекање до {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-26 06:56:59.524019 by Administrator
{0} е потребно
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:16:59.698203 by Administrator
{0} е потребен за сметката "Биланс на состојба" {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:17:35.448182 by Administrator
{0} е потребен за профилот "Профит и загуба" {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-26 05:37:47.556098 by Administrator
{0} е зачувана
Unverified
{0} item found.
2019-05-26 06:44:20.112158 by Administrator
{0} пронајден предмет.
Unverified
{0} items found.
2019-05-26 06:33:16.311562 by Administrator
{0} пронајдени елементи.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-26 06:13:42.925709 by Administrator
{0} елементи во тек
Unverified
{0} items produced
2019-05-26 06:15:36.467447 by Administrator
{0} произведени предмети
Unverified
{0} items selected
2019-05-26 06:27:41.272968 by Administrator
{0} избрани ставки
Unverified
{0} List
2019-05-26 05:57:15.853886 by Administrator
{0} Листа
Unverified
{0} logged in
2019-05-26 06:59:16.119410 by Administrator
{0} најавени
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-26 06:15:09.976149 by Administrator
{0} одјавија: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-26 05:51:25.738681 by Administrator
{0} ве спомнав во коментар во {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-26 05:59:42.291286 by Administrator
{0} минути пред
Unverified
{0} Modules
2019-05-26 06:02:10.874352 by Administrator
{0} Модули
Unverified
{0} months ago
2019-05-26 06:09:11.194399 by Administrator
{0} месеци
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-26 06:20:59.294321 by Administrator
{0} мора да се појави само еднаш
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 15:58:43.109669 by Administrator
{0} мора да биде по {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-26 06:12:49.177008 by Administrator
{0} мора да биде негативен во документот за враќање
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-26 06:36:56.891004 by Administrator
{0} мора да биде еден од {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-26 06:07:40.728952 by Administrator
{0} мора прво да се постави
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-26 06:17:52.931058 by Administrator
{0} мора да се поднесе
Unverified
{0} must be unique
2019-05-26 05:39:18.029856 by Administrator
{0} мора да биде уникатен
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-26 06:21:41.010949 by Administrator
{0} мора да започне и да заврши со буква и може да содржи само букви, цртички или долни црти.
Unverified
{0} Name
2019-05-26 06:26:14.818160 by Administrator
{0} Име
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-26 06:25:04.411439 by Administrator
{0} не е валидна држава
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-26 06:24:22.604679 by Administrator
{0} не смее да се преименува
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-26 05:47:36.397510 by Administrator
{0} не е дозволено да се справи со {1}. Ве молиме да ја смените компанијата.
Unverified
{0} not found
2019-05-26 06:59:15.700432 by Administrator
{0} не е пронајден
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-26 05:35:25.311386 by Administrator
{0} не е пронајден за ставка {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-26 06:37:00.166242 by Administrator
{0} Број {1} веќе се користи на сметка {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-26 06:59:57.577464 by Administrator
{0} на {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-26 06:15:09.509388 by Administrator
{0} на Половина ден Оставете на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-26 06:22:38.979191 by Administrator
{0} на Остави на {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-26 06:34:35.551675 by Administrator
{0} или {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-26 06:14:44.330877 by Administrator
Параметарот {0} е невалиден
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-26 06:30:22.561324 by Administrator
{0} записите за плаќање не можат да се филтрираат со {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-26 05:38:14.572310 by Administrator
{0} рекорд е избришан
Unverified
{0} records deleted
2019-05-26 06:00:07.505528 by Administrator
{0} евиденција е избришана
Unverified
{0} Report
2019-05-26 05:49:56.983681 by Administrator
{0} Извештај
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-26 06:51:37.704478 by Administrator
{0} Барање за {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-26 05:38:22.308993 by Administrator
{0} Резултатот е поднесен
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-26 06:33:45.132991 by Administrator
{0} вратен {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-26 06:56:07.515338 by Administrator
{0} ја вратил вашата точка {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-26 06:20:41.577258 by Administrator
{0} ги преврти своите точки на {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-26 06:51:26.868743 by Administrator
{0} соба мора да има барем еден корисник.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-26 06:47:59.869242 by Administrator
{0} редови за {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-26 06:31:32.988135 by Administrator
{0} успешно зачувана
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-26 05:45:07.664998 by Administrator
{0} само назначен за оваа задача: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-26 05:31:52.584470 by Administrator
{0} Сериски броеви потребни за точка {1}. Дадовте {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-26 06:45:05.285642 by Administrator
{0} Не се пронајдени поставувања
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-26 06:41:53.252305 by Administrator
{0} го споделија овој документ со {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-26 06:39:26.485133 by Administrator
{0} го сподели овој документ со секого
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-26 06:46:38.535021 by Administrator
{0} треба да биде вредност помеѓу 0 и 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-26 06:23:05.348412 by Administrator
{0} Создадени студентски групи.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-26 05:49:27.241902 by Administrator
{0} Студентите се запишани
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-26 05:49:11.310760 by Administrator
Додадени се {0} претплатници
Unverified
{0} to {1}
2019-05-26 06:21:06.123317 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-26 06:47:26.967728 by Administrator
{0} за да престанат да примаат е-пошта од овој тип
Unverified
{0} Tree
2019-05-26 06:20:18.479667 by Administrator
{0} Дрво
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-26 05:51:50.460861 by Administrator
{0} го дели овој документ со {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-26 06:09:34.985178 by Administrator
{0} единици од [{1}] (# Form / Item / {1}) се наоѓаат во [{2}] (# Form / Warehouse / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-26 06:34:50.223713 by Administrator
{0} единици од {1} потребни во {2} на {3} {4} за {5} да ја завршат оваа трансакција.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-26 06:38:43.796187 by Administrator
{0} единици од {1} потребни во {2} за да ја завршите оваа трансакција.
Unverified
{0} updated
2019-05-26 05:46:36.058751 by Administrator
{0} ажурирани
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-26 05:42:19.397619 by Administrator
{0} слободни работни места и {1} буџет за {2} веќе планиран за подружници од {3}. \ Можете да планирате само до {4} слободни работни места и буџет {5} според планот за вработување {6} за матичната компанија {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-26 06:10:46.908133 by Administrator
{0} важечки сериски број за точка {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:16:56.046878 by Administrator
{0} избрани вредности
Unverified
{0} variants created.
2019-05-26 05:45:57.526120 by Administrator
{0} создадени варијанти.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-26 06:33:49.049742 by Administrator
{0} недели
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-26 06:30:27.062871 by Administrator
{0}, ред {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-26 06:00:03.420476 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) ќе се скрати, бидејќи максималните знаци се дозволени {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-26 06:33:50.625108 by Administrator
{0}: {1} не постои
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-26 06:42:44.573071 by Administrator
{0}: {1} во {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-26 06:42:14.726202 by Administrator
{0}: {1} е поставено да се напише {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-26 06:35:49.709023 by Administrator
{0}: {1} не е пронајден во табелата Детали за фактура
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-26 05:40:07.234958 by Administrator
{0}: Не може да се постави Аманд без Откажи
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-26 06:02:15.597081 by Administrator
{0}: Не може да се постави Доделете Измени ако не е поднесено
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-26 06:06:44.977838 by Administrator
{0}: Не може да се постави Додели поднеси ако не е поднесено
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-26 06:16:53.602148 by Administrator
{0}: Не може да се постави Откажи без поднесување
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-26 06:17:50.514252 by Administrator
{0}: Не може да се постави увоз, бидејќи {1} не може да се увезува
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-26 06:00:46.671470 by Administrator
{0}: Не може да се постави Увоз без Креирај
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-26 06:52:39.320189 by Administrator
{0}: Не можам да го поставам Поднеси, Откажи, Измени без запишување
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-26 05:37:38.700063 by Administrator
{0}: Не е пронајдена е-пошта на вработените, оттука е-мејл не е испратен
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 15:58:43.707999 by Administrator
{0}: Полето "{1}" не може да се постави како Единствено бидејќи има не-уникатни вредности
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 15:58:40.494214 by Administrator
{0}: Поле {1} во ред {2} не може да биде скриено и задолжително без стандардно
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 15:58:35.750931 by Administrator
{0}: Поле {1} од типот {2} не може да биде задолжително
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 15:58:47.207345 by Administrator
{0}: Fieldname {1} се појавува неколку пати во редови {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 15:58:48.286112 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} за {2} не може да биде уникатен
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-26 05:32:17.346722 by Administrator
{0}: Од {0} од тип {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-26 05:48:48.752444 by Administrator
{0}: Од {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-26 06:24:31.859198 by Administrator
{0}: Не се поставени основни дозволи
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-26 05:55:31.550516 by Administrator
{0}: Само едно правило е дозволено со иста Улога, Ниво и {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 15:58:37.845863 by Administrator
{0}: Опциите {1} мора да бидат исти како името на доктрината {2} за полето {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 15:58:59.317189 by Administrator
{0}: Опциите мора да бидат валидни DocType за поле {1} во ред {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 15:59:05.955261 by Administrator
{0}: Опции потребни за полето Поврзување или табела {1} во ред {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-26 05:50:41.103538 by Administrator
{0}: Дозволата на ниво 0 мора да биде поставена пред поставување на повисоки нивоа
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 15:59:06.923355 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} за {2} не може да се индексира
Unverified
{0}% Billed
2019-05-26 06:41:23.594925 by Administrator
{0}% фактурирана
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-26 06:29:44.135388 by Administrator
{0}% Доставено
Unverified
{app_title}
2019-05-26 06:40:07.369565 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-26 05:47:35.857766 by Administrator
* Ќе се пресметува во трансакцијата.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-26 06:58:10.965894 by Administrator
** Не успеа: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-26 06:18:02.348255 by Administrator
** Валута ** мајстор
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-26 06:20:21.017968 by Administrator
** Фискалната година ** претставува финансиска година. Сите сметководствени записи и други главни трансакции се следат во однос на ** фискалната година **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-26 06:37:21.714099 by Administrator
** Месечна Дистрибуција ** Ви помага да ја дистрибуирате буџетот / цел во текот на месеци, ако имате сезонност во вашиот бизнис.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:30:27.484904 by Administrator
> {0} година (а)
Unverified
<head> HTML
2019-05-26 06:56:07.917356 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-26 05:57:29.174060 by Administrator
% Испорачано
Unverified
% Amount Billed
2019-05-26 05:57:04.191512 by Administrator
% Износ платена
Unverified
% Billed
2019-05-26 05:41:27.072870 by Administrator
% Фактурирана
Unverified
% Complete Method
2019-05-26 05:50:26.659551 by Administrator
Целосен метод
Unverified
% Completed
2019-05-26 06:22:28.025036 by Administrator
% Завршено
Unverified
% Installed
2019-05-26 05:57:36.825315 by Administrator
% Инсталирано
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-26 06:00:45.379615 by Administrator
% од материјали кои се фактурирани против оваа Продажна нарачка
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-26 06:28:19.639800 by Administrator
% од материјалите доставени против оваа белешка за испорака
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-26 06:12:53.203512 by Administrator
% од материјалите доставени против оваа Продажна нарачка
Unverified
% Ordered
2019-05-26 06:29:56.266312 by Administrator
% Нареди
Unverified
% Progress
2019-05-26 06:38:25.545791 by Administrator
Прогрес
Unverified
% Received
2019-05-26 06:11:31.423548 by Administrator
% Примена
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-26 06:12:11.455827 by Administrator
% s не е валиден формат на извештај. Формат на извештај треба да биде еден од следните% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-26 06:22:37.278211 by Administrator
0 - нацрт; 1 - поднесено; 2 - Откажано
Unverified
0 is highest
2019-05-26 05:38:00.290794 by Administrator
0 е највисока
Unverified
1 comment
2019-05-26 06:40:37.372565 by Administrator
1 коментар
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-26 06:11:34.616720 by Administrator
1 Валута = [?] Фракција На пр. 1 USD = 100 цент
Unverified
1 exact match.
2019-05-26 06:35:06.399093 by Administrator
1 точен натпревар.
Unverified
1 hour ago
2019-05-26 06:56:29.722258 by Administrator
Пред 1 час
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-26 06:10:31.562564 by Administrator
1 Поени за лојалност = Колку основна валута?
Unverified
1 minute ago
2019-05-26 06:24:01.092837 by Administrator
Пред 1 минута
Unverified
1 month
2019-05-26 06:01:20.244063 by Administrator
1 месец
Unverified
1 month ago
2019-05-26 06:07:07.179786 by Administrator
пред 1 месец
Unverified
1 week
2019-05-26 06:13:57.416460 by Administrator
1 недела
Unverified
1 weeks ago
2019-05-26 06:37:40.094902 by Administrator
Пред 1 недели
Unverified
1 year
2019-05-26 06:20:40.472469 by Administrator
1 година
Unverified
1 year ago
2019-05-26 06:24:17.179860 by Administrator
Пред 1 година
Unverified
2 Yearly
2019-05-26 05:38:45.777714 by Administrator
2 Годишно
Unverified
3 months
2019-05-26 06:37:47.692018 by Administrator
3 месеци
Unverified
6 months
2019-05-26 06:19:24.980053 by Administrator
6 месеци
Unverified
90-Above
2019-05-26 06:05:58.454013 by Administrator
90-погоре
Unverified