You must login to edit or verify translations

македонски: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2016-04-05 03:01:19.299428 by Goran Cvetkovski
(Пола ден)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 17:23:11.213689 by Administrator
{0} Задржете го примерокот врз основа на серијата, ве молиме проверете Has Batch No за да го зачувате примерокот од ставката
Unverified
Advanced Settings
2016-12-15 17:37:42.586367 by Administrator
Напредни поставувања
Unverified
by Role
2016-04-05 03:00:19.437380 by Goran Cvetkovski
по улога
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:20:43.694966 by Administrator
Немам моментални ставки на пазарот
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:22:21.038957 by Administrator
Не група тек
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2016-04-05 03:04:35.116921 by Goran Cvetkovski
е задолжително. Можеби не е создаден запис Девизен за
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:23:54.441667 by Administrator
Број за предавање
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-08-03 13:56:33.739739 by Administrator
`Замрзнување резерви Постарите Than` треба да биде помала од% d дена.
Unverified
_doctype
2016-03-21 13:22:07.758594 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2017-05-16 17:41:53.535454 by Administrator
_report
Unverified
_report
2017-05-16 17:41:53.554034 by Administrator
_report
Unverified
-Above
2015-08-03 13:45:40.656121 by Administrator
-Above
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:21:55.793468 by Administrator
; не е дозволено во состојба
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-08-03 13:43:07.722250 by Administrator
"Старт на проектот Датум 'не може да биде поголема од' Крај на екстремна датум"
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-08-03 13:41:44.780452 by Administrator
"Врз основа на" и "група Со" не може да биде ист
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-08-03 13:54:17.140733 by Administrator
"Дена од денот на Ред" мора да биде поголем или еднаков на нула
Unverified
'Entries' cannot be empty
2017-03-30 00:25:36.319165 by Borce
"Записи" не може да биде празно
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2017-03-30 00:26:13.000493 by Borce
"Очекуваниот почетен датум" не може да биде поголем од 'очекуван краен датум "
Unverified
'From Date' is required
2015-08-03 13:46:02.892637 by Administrator
"Од датум 'е потребен
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2017-03-30 00:26:58.883900 by Borce
"Од датум" мора да биде по "до датум"
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2017-03-30 01:38:26.850755 by Borce
"Серискиот број" не може да биде "Да" за не-складишни ставки
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:42:10.468134 by Administrator
"Во глобалната пребарување" не е дозволено за видот {0} во ред {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:42:10.475117 by Administrator
"Во глобалната пребарување" не е дозволено за видот {0} во ред {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-08-03 13:42:13.906111 by Administrator
"Во List View" не се дозволени за видот {0} во ред {1}
Unverified
'Opening'
2015-08-03 21:28:58.867252 by Administrator
'Отворање'
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:51:25.793064 by Administrator
'Не е наведено примачот'
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-03 13:41:14.658750 by Administrator
"Да Случај бр ' не може да биде помал од "Од Случај бр '
Unverified
'To Date' is required
2017-03-30 00:28:01.334956 by Borce
"до датум 'е потребено
Unverified
'Total'
2016-04-05 23:17:10.255310 by Goran Cvetkovski
„Вкупно“
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2017-03-30 01:39:17.556076 by Borce
"Ажурирај складиште 'не може да се провери, бидејќи ставките не се доставуваат преку {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 12:48:36.368910 by Administrator
"Ажурирање Акции" не може да се провери за фиксни продажба на средства
Unverified
"Company History"
2015-08-03 13:55:51.345705 by Administrator
"Историја на претпријатието"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-03-30 01:39:49.505384 by Borce
"Дали е фиксни средства" не може да е немаркирано , како што постои евиденција на средствата во однос на ставките
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-08-03 13:53:31.073179 by Administrator
"Родител" означува табелата родител во која мора да се додаде на овој ред
Unverified
"Team Members" or "Management"
2015-08-03 12:41:25.925717 by Administrator
"Членови на тимот" или "менаџмент"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 17:19:56.862498 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-08-03 13:40:16.592344 by Administrator
(Час Оцени / 60) * Крај на време операција
Unverified
(including)
2018-02-23 12:24:17.651227 by Administrator
(вклучувајќи)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 18:40:35.345656 by Administrator
) за {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-03-30 01:44:19.893249 by Borce
[{0}] (# Образец / ставка / {0}) е надвор од складиште
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-08-03 13:54:32.505344 by Administrator
[Етикета]: [тип поле] / [опции]: [Ширина]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:03:16.774572 by Administrator
[Итно] Грешка при создавање на повторувачки% s за% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:26:38.882856 by Administrator
{{{0}}} не е валиден fieldname шема. Тоа треба да биде {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:42:09.568981 by Administrator
{0} - {1} е неактивен ученикот
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:42:09.558897 by Administrator
{0} - {1} е неактивен ученикот
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:22:15.921521 by Administrator
{0} - {1} не е запишано во серијата {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:21:45.189211 by Administrator
{0} - {1} не е запишано во текот {2}
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-08-03 13:41:42.503387 by Administrator
{0} {1} "не во фискалната {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-08-03 13:46:16.892347 by Administrator
{0} ({1}) не може да биде поголема од планираното quanitity ({2}) во продукција налог {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:45:59.343770 by Administrator
{0} ({1}) не може да биде поголема од планираната количина ({2}) во работниот налог {3}
Unverified
{0} {1} already exists
2015-08-03 13:54:13.357757 by Administrator
{0} {1} веќе постои
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-08-03 13:52:53.886104 by Administrator
{0} {1} не може да биде "{2}". Тоа треба да биде еден од "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-08-03 13:56:13.701537 by Administrator
{0} {1} не може да биде лист јазол, како што има деца
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:32:12.471823 by Administrator
{0} {1} создадена
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 12:49:17.425672 by Administrator
{0} {1} не постои
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-08-03 13:52:46.591116 by Administrator
{0} {1} не постои, изберете нова цел да се логирате
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:22:58.333998 by Administrator
{0} {1} не постои.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-08-03 13:57:34.258059 by Administrator
{0} {1} е изменета. Ве молиме да се одмориме.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:21:54.326148 by Administrator
{0} {1} не е поднесено, па не може да се заврши на акција
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 16:47:44.124346 by Administrator
{0} {1} е поврзан со {2}, но партиска сметка е {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:16:19.361078 by Administrator
{0} {1} е укинат или затворени
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:22:27.274666 by Administrator
{1} {0} е откажана или запрена
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:21:45.801505 by Administrator
{0} {1} е откажана, па не може да се заврши на акција
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:16:18.243342 by Administrator
{0} {1} е затворен
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:32:16.828857 by Administrator
{0} {1} е исклучен
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:32:06.722382 by Administrator
{0} {1} е замрзнат
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-08-03 13:46:10.411318 by Administrator
{0} {1} е целосно фактурирани
Unverified
{0} {1} is not active
2017-02-27 16:10:41.458006 by Administrator
{0} {1} не е активен
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 17:20:13.827221 by Administrator
{0} {1} не е поврзан со {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 18:38:11.637880 by Administrator
{0} {1} не е присутен во матичната компанија
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-08-03 13:46:18.423153 by Administrator
{0} {1} не е поднесен
Unverified
{0} {1} must be submitted
2015-08-03 13:43:01.267519 by Administrator
{0} {1} мора да се поднесе
Unverified
{0} {1} not found
2015-08-03 13:45:56.401709 by Administrator
{0} {1} не е пронајдена
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-02-27 16:10:32.626376 by Administrator
{0} {1} не во било кој активно фискална година.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:26:33.467177 by Administrator
{0} {1} статус е {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-02-27 16:11:07.460407 by Administrator
{0} {1} до {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:37:44.740699 by Administrator
{0} {1}: "биланс на успех" тип на сметка {2} не е дозволено во Отворање Влегување
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:37:02.764288 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} не може да биде група
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:37:27.078762 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} не припаѓа на компанијата {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:37:10.642342 by Administrator
{0} {1}: Сметка {2} е неактивен
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:37:18.170209 by Administrator
{0} {1}: Сметководство за влез на {2} може да се направи само во валута: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:37:02.572166 by Administrator
{0} {1}: Цена Центар {2} не припаѓа на компанијата {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-08-03 13:54:44.546175 by Administrator
{0} {1}: Цена центар е задолжително за ставката {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:37:13.852390 by Administrator
{0} {1}: Не е потребно трошоците центар за 'Добивка и загуба на сметка {2}. Ве молиме да се воспостави центар стандардно Цена за компанијата.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:37:10.317529 by Administrator
{0} {1}: Не е потребно за корисници против побарувања сметка {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:37:34.551220 by Administrator
{0} {1}: Не е потребно секој дебитна или кредитна износ за {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-08-03 13:54:48.447617 by Administrator
{0} {1}: Поднесени рекорд не може да се избрише.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:36:54.427539 by Administrator
{0} {1}: Добавувачот е потребно против плаќа на сметка {2}
Unverified
{0} added
2015-08-03 13:57:36.082896 by Administrator
{0} додаде
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-08-03 13:42:15.948384 by Administrator
{0} од Бил {1} датум {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-08-03 13:46:25.760799 by Administrator
{0} против нарачка {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2016-04-05 16:28:54.883352 by Goran Cvetkovski
{0} во однос на Продажна фактура {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-08-03 13:45:45.748056 by Administrator
{0} против Продај Побарувања {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:00:16.428732 by Administrator
{0} веќе наменети за вработените {1} за период {2} до {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 16:47:09.074733 by Administrator
{0} веќе постои. Изберете друго име
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:22:49.818116 by Administrator
{0} веќе отпишавте
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:22:23.268653 by Administrator
{0} веќе отпишавте за {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-03 21:28:54.683102 by Administrator
{0} и {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 18:40:29.315127 by Administrator
{0} применливи по {1} работни дена
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:26:33.791628 by Administrator
{0} Во моментов гледате овој документ
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 12:49:08.770886 by Administrator
{0} средства не можат да се пренесат
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:13:07.917386 by Administrator
{0} назначен {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:37:34.032841 by Administrator
{0} буџетот на сметка {1} од {2} {3} е {4}. Тоа ќе се надмине со {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-08-03 13:55:36.276144 by Administrator
{0} од {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:18:42.312819 by Administrator
{0} Календар
Unverified
{0} can not be negative
2015-08-03 13:42:48.668630 by Administrator
{0} не може да биде негативен
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-08-03 13:42:39.676398 by Administrator
{0} не може да се постави за Слободна видови
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:24:19.105062 by Administrator
{0} Табела
Unverified
{0} created this {1}
2015-08-03 13:52:57.449744 by Administrator
{0} создал овој {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:47:49.039156 by Administrator
{0} во моментов има {1} Оценка за набавувачот, а Купувачките налози на овој добавувач треба да бидат претпазливи.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 16:47:13.491409 by Administrator
{0} во моментов има {1} Побарувач за оценувачи, и RFQ на овој добавувач треба да се издаде со претпазливост.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:49:20.924657 by Administrator
Пред {0} денови
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 18:39:55.628234 by Administrator
{0} Дигест
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-08-03 13:52:34.011312 by Administrator
{0} не припаѓа на компанијата {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-08-03 13:56:46.553339 by Administrator
{0} не постои во ред {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:13:00.913221 by Administrator
{0} нема распоред за здравствени работници. Додадете го во господар на Здравствениот лекар
Unverified
{0} edited this {1}
2015-08-03 13:52:36.730045 by Administrator
{0} скратена {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2017-03-30 01:40:34.115453 by Borce
{0} влезе двапати во ставка Данок
Unverified
{0} Feedback Request
2017-02-27 16:11:41.453002 by Administrator
{0} Повратни Информации Барање
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:22:04.583799 by Administrator
{0} поле не може да се постави како единствен во {1}, како што постојат не-уникатен постоечките вредности
Unverified
{0} for {1}
2015-08-03 13:55:35.238688 by Administrator
{0} {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-02-27 16:10:40.805779 by Administrator
{0} од {1} до {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-02-27 16:11:04.751599 by Administrator
{0} од {1} до {2} во ред # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:10:17.118879 by Administrator
{0} е успешно поднесена
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-02-27 16:10:47.303508 by Administrator
{0} е успешно додадена на е-мејл група.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-18 15:45:15.946856 by Administrator
{0} има валидност на плаќање до {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:29:01.049727 by Administrator
{0} остави на разговор во {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 12:48:04.541743 by Administrator
{0} часа
Unverified
{0} hours ago
2017-02-27 16:10:53.814458 by Administrator
Пред {0} часа
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 18:38:06.288419 by Administrator
{0} во ред {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-03-30 01:40:45.882400 by Borce
{0} во редот {1} Не може да има URL и подгрупа ставки
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 16:47:27.129026 by Administrator
{0} покажува дека {1} нема да обезбеди цитат, но сите елементи \ биле цитирани. Ажурирање на статусот на понуда за понуда.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:24:02.470488 by Administrator
{0} е одмор на компанијата
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 17:20:15.134979 by Administrator
{0} е задолжително поле
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:51:06.895283 by Administrator
{0} е неважечка е-поштенска адреса во 'Примачи'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 18:39:12.797912 by Administrator
{0} е блокиран така што оваа трансакција не може да продолжи
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:26:40.172141 by Administrator
{0} е моментално гледате овој документ
Unverified
{0} is mandatory
2015-08-03 13:40:18.405124 by Administrator
{0} е задолжително
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-08-03 13:45:41.660853 by Administrator
{0} е задолжително за ставката {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-08-03 13:55:01.944547 by Administrator
{0} е задолжително. Можеби рекорд размена на валута не е создадена за {1} до {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2017-03-30 01:41:06.029817 by Borce
{0} не е складишна ставка
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-08-03 13:53:58.824687 by Administrator
{0} не е валиден сериски број за ставката {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-02-27 16:10:46.943607 by Administrator
{0} не е валидна е-мејл адреса
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:09:35.138809 by Administrator
{0} не е валидна состојба на работното процесирање. Ве молиме да го ажурирате вашиот работен тек и обидете се повторно.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 18:39:46.964477 by Administrator
{0} не е во валиден Период на платен список
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 18:43:28.069518 by Administrator
{0} не е во Изборниот летен список
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:56:11.615384 by Administrator
{0} сега е стандарден формат за печатење {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-08-03 13:45:29.936764 by Administrator
{0} сега е стандардно фискална година. Ве молиме да обновите вашиот прелистувач за промените да имаат ефект.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 18:42:15.736716 by Administrator
{0} е на чекање до {1}
Unverified
{0} is required
2015-08-03 13:57:11.163387 by Administrator
{0} е потребно
Unverified
{0} is saved
2015-08-03 13:57:21.576381 by Administrator
{0} е зачувана
Unverified
{0} items in progress
2017-03-30 01:41:21.642613 by Borce
{0} ставки во тек
Unverified
{0} items produced
2017-03-30 01:41:36.488177 by Borce
{0} произведени ставки
Unverified
{0} items selected
2017-03-30 01:41:45.716017 by Borce
{0} избрани ставки
Unverified
{0} List
2015-08-03 13:46:29.825667 by Administrator
{0}
Unverified
{0} logged in
2015-08-03 13:57:57.946777 by Administrator
{0} најавени
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-02-27 16:10:37.522789 by Administrator
{0} одјавени: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 16:47:09.793930 by Administrator
{0} ве спомнав во коментар
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:42:09.039232 by Administrator
{0} го спомнавте во коментар во {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:49:21.266640 by Administrator
Пред {0} минути
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:49:22.099870 by Administrator
Пред {0} месеци
Unverified
{0} must appear only once
2015-08-03 13:44:21.754600 by Administrator
{0} мора да се појави само еднаш
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:18:25.646629 by Administrator
{0} мора да биде негативен, во замена документ
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-08-03 13:57:25.274366 by Administrator
{0} мора да биде еден од {1}
Unverified
{0} must be set first
2015-08-03 13:41:27.461444 by Administrator
{0} мора да се постави првиот
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:47:51.195960 by Administrator
{0} мора да бидат поднесени
Unverified
{0} must be unique
2015-08-03 13:44:47.085438 by Administrator
{0} мора да биде уникатна
Unverified
{0} Name
2016-08-25 12:48:06.613227 by Administrator
{0} Име
Unverified
{0} not a valid State
2015-08-03 13:57:40.801036 by Administrator
{0} не е валиден држава
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-08-03 13:54:33.111313 by Administrator
{0} не е дозволено да биде преименувана
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 18:42:23.295385 by Administrator
{0} не е дозволено да се справи со {1}. Ве молиме да ја смените компанијата.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:21:57.152993 by Administrator
{0} не е пронајден
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:20:41.527671 by Administrator
{0} не е пронајден за Точка {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 18:41:46.367196 by Administrator
{0} Број {1} веќе се користи на сметка {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:20:19.674176 by Administrator
{0} на {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:12:55.227083 by Administrator
{0} на половина ден Оставете на {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:13:12.617808 by Administrator
{0} на Остави на {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-03 21:29:23.436312 by Administrator
{0} или {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-03 21:29:12.285920 by Administrator
{0} записи плаќање не може да се филтрираат од {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:22:07.135963 by Administrator
{0}
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:03:10.420668 by Administrator
{0} Резултатот е поднесен
Unverified
{0} rows for {1}
2017-02-27 16:10:42.142175 by Administrator
{0} редови за {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 14:53:21.606048 by Administrator
{0} само назначи оваа задача: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-03-30 01:42:26.041542 by Borce
{0} сериски броеви потребно за ставка {1}. Сте ги доставиле {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:33:55.859922 by Administrator
{0} Прилагодување не е пронајден
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-08-03 13:53:40.865762 by Administrator
{0} дели овој документ со {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:52:59.131097 by Administrator
{0} дели овој документ со секого
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:25:01.956005 by Administrator
{0} треба да биде вредност помеѓу 0 и 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:57.265603 by Administrator
{0} студентски групи создадени.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:41:57.315030 by Administrator
{0} студентски групи создадени.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:25:06.087198 by Administrator
{0} Студентите се запишани
Unverified
{0} subscribers added
2015-08-03 13:57:36.485268 by Administrator
Додадени {0} претплатници
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:55:30.457549 by Administrator
{0} до {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 16:47:51.458267 by Administrator
{0} за да престанат да примаат е-пораки од овој тип
Unverified
{0} Tree
2015-08-03 12:41:16.931922 by Administrator
{0} дрвото
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-08-03 13:45:36.964391 by Administrator
{0} не-дели овој документ со {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2017-03-30 01:43:52.117295 by Borce
{0} единици на [{1}] (# Образец / ставка / {1}) се најде во [{2}] (# Образец / складиште / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 12:49:15.703251 by Administrator
{0} единици од {1} потребни {2} на {3} {4} {5} за да се заврши оваа трансакција.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 12:49:06.115684 by Administrator
{0} единици од {1} потребни {2} за да се заврши оваа трансакција.
Unverified
{0} updated
2015-08-03 13:42:39.981698 by Administrator
{0} ажурирани
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 18:39:57.410666 by Administrator
{0} слободни работни места и {1} буџет за {2} веќе планиран за подружници од {3}. \ Можете да планирате само до {4} слободни места и буџет {5} според планот за екипирање {6} за матичната компанија {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-08-03 13:43:11.579996 by Administrator
{0} валидна сериски броеви за ставката {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:12:47.008286 by Administrator
{0} создадени варијанти.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:49:21.738457 by Administrator
Пред {0} недели
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:09:16.235303 by Administrator
{0}, {1} ред
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 12:48:47.285503 by Administrator
{0}: {1} "({3}) ќе се скрати, како максимум дозволени карактери е {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:40:46.394211 by Administrator
{0}: {1} на {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 18:41:38.116876 by Administrator
{0}: {1} е поставено да се напише {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-08-03 13:41:48.759324 by Administrator
{0}: {1} не се најде во Фактура Детали маса
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-08-03 13:57:24.494776 by Administrator
{0}: Не може да се постави измени без Откажи
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-08-03 13:54:51.215391 by Administrator
{0}: Не може да се постави Assign се измени ако не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-08-03 13:40:52.786241 by Administrator
{0}: Не може да се постави Assign Прати ако не Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-08-03 13:45:09.553835 by Administrator
{0}: Не може да се постави без Прати Откажи
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-08-03 13:42:03.976211 by Administrator
{0}: Не може да се постави увоз како {1} не е importable
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-08-03 13:40:32.125898 by Administrator
{0}: Не може да се постави Увоз без Направете
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-08-03 13:54:35.320000 by Administrator
{0}: Не може да се постави Прати, Откажи, измени без Напиши
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 12:47:46.789386 by Administrator
{0}: е-маил на вработените не се најде, па затоа не е-мејл испратен
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-08-03 13:42:04.895288 by Administrator
{0}: Од {0} од типот на {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-08-03 13:45:20.053266 by Administrator
{0}: Не основни собата дозволи
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-03 21:28:59.170865 by Administrator
{0} Само едно правило е дозволено со истата улога, ниво и {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-08-03 13:57:09.254611 by Administrator
{0}: Дозвола на ниво 0, мора да се постави пред да се постават повисоки нивоа
Unverified
{0}% Billed
2015-08-03 13:44:31.797658 by Administrator
{0}% Опишан
Unverified
{0}% Complete
2015-08-03 13:56:39.911361 by Administrator
{0}% Целосно
Unverified
{0}% Delivered
2015-08-03 13:53:46.044293 by Administrator
{0}% Дадени
Unverified
{app_title}
2015-08-03 13:45:28.637209 by Administrator
{App_title}
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:33:05.548802 by Administrator
{тип} соба мора да има најмногу еден корисник.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-08-03 12:41:15.781764 by Administrator
* Ќе се пресметува во трансакцијата.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:09:19.395144 by Administrator
** Не успеа: {0} до {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-08-03 13:44:06.682653 by Administrator
** ** Валута мајстор
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-08-03 13:45:34.387801 by Administrator
** Фискалната година ** претставува финансиска година. Сите сметководствени записи и други големи трансакции се следи против ** ** фискалната година.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 12:47:09.906123 by Administrator
** ** Месечен Дистрибуција помага да се дистрибуираат на буџетот / Целна низ месеци, ако има сезоната во вашиот бизнис.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:35:05.877807 by Administrator
> {0} година (а)
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:22:40.996929 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2015-08-03 13:53:19.387750 by Administrator
% Дадени
Unverified
% Amount Billed
2015-08-03 13:54:51.099035 by Administrator
% Износ Опишан
Unverified
% Billed
2015-08-03 12:41:18.579495 by Administrator
% Опишан
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:37:20.771166 by Administrator
% Комплетен метод
Unverified
% Completed
2015-08-03 13:43:33.010494 by Administrator
% Завршено
Unverified
% Installed
2015-08-03 13:41:12.959947 by Administrator
% Инсталирана
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-08-03 13:53:01.631403 by Administrator
% На материјали фактурирани против оваа Продај Побарувања
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-08-03 13:55:31.154820 by Administrator
% На материјалите доставени од ова за испорака
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-08-03 13:57:44.048460 by Administrator
% На материјалите доставени од оваа Продај Побарувања
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:23:12.076573 by Administrator
Нареди%
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:37:22.403018 by Administrator
напредок%
Unverified
% Received
2015-08-03 13:41:05.086480 by Administrator
% Доби
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-02-27 16:11:04.551303 by Administrator
% S не е валиден формат извештај. Извештај формат треба \ еден од% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2016-04-05 04:28:08.108666 by Goran Cvetkovski
0 - Предлог; 1 - Поднесени; 2 - Откажани
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:22:57.587321 by Administrator
01-Продажба Враќање
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:23:48.506320 by Administrator
Попуст за продавање на 2-пост
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:23:31.954958 by Administrator
03-Недостаток во услугите
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:25:00.436726 by Administrator
04-корекција во фактура
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:23:25.873043 by Administrator
05-Промена во ПОС
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:23:26.686040 by Administrator
06-Завршување на привремена проценка
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:25:09.006924 by Administrator
07-Други
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-08-03 13:46:01.982681 by Administrator
1 Валута = [?] Фракции за пример 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:49:22.260953 by Administrator
пред 1 час
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:48:36.677858 by Administrator
1 Поени за лојалност = Колку основна валута?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:49:20.666120 by Administrator
Пред 1 минута
Unverified
1 month ago
2017-02-27 16:10:53.970028 by Administrator
пред 1 месец
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:33:42.146056 by Administrator
1 ѕвезда се на најниско ниво и 5 ѕвезди се највисок рејтинг
Unverified
1 weeks ago
2017-02-27 16:11:30.529916 by Administrator
пред 1 недели
Unverified
1 year ago
2017-02-27 16:11:39.950794 by Administrator
пред 1 година
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 17:20:09.557258 by Administrator
2 Годишно
Unverified
90-Above
2015-08-03 13:46:33.547277 by Administrator
Над 90-
Unverified
for {0}
2015-08-03 13:46:11.004689 by Administrator
за {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:22:42.668729 by Administrator
или
Verifed
to
2015-11-04 17:26:34.933018 by Administrator
до
Verifed
(Ctrl + G)
2015-08-03 13:56:09.162395 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
[Error]
2015-08-03 13:52:57.912130 by Administrator
[Грешка]
Verifed
[Select]
2015-08-03 13:46:01.408208 by Administrator
[Избери]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-08-03 13:54:01.255739 by Administrator
{0} {1} "е оневозможено
Verifed
{0} comments
2015-08-03 13:52:35.624336 by Administrator
{0} коментари
Verifed
{0} created
2015-08-03 13:45:10.350600 by Administrator
{0} создаден
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-03 21:29:42.445800 by Administrator
{0}: {1} не постои
Verifed
{0}: From {1}
2015-08-03 13:53:54.731635 by Administrator
{0}: Од {1}
Verifed
0 is highest
2015-08-03 13:42:31.585935 by Administrator
0 е највисок
Verifed
1 comment
2015-08-03 13:41:46.711786 by Administrator
1 коментар
Verifed
2 days ago
2015-08-03 13:54:45.527664 by Administrator
Пред 2 дена
Verifed