You must login to edit or verify translations

Slovenčina (Slovak): Starting with Letter *


Original
Translated

"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
Created
2019-01-18 18:10:53.829860 by Robert Kirschner
Vytvorené
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:03:23.285317 by Administrator
{0} Zadržanie vzorky je založené na dávke. Skontrolujte dávkovú šaržu, ak chcete zachovať vzorku položky
Unverified
by Role
2017-02-13 03:09:32.502756 by Marián Hamráček
Rolou
Unverified
does not exist!
2019-01-18 18:11:04.945636 by Robert Kirschner
neexistuje!
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:37:31.067974 by Administrator
Skupina Roll Nie
Unverified
Qty increased by 1
2019-01-18 18:12:24.417368 by Robert Kirschner
Množstvo zvýšené o 1
Unverified
Shipping Bill Number
2018-09-24 18:41:15.492366 by Robert Kirschner
Číslo prepravného listu
Unverified
_report
2017-05-16 17:51:39.714192 by Administrator
_správa
Unverified
_report
2017-05-16 17:51:40.105046 by Administrator
_správa
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:36:26.978803 by Administrator
; Nie je povolený v stave
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:52:24.810565 by Administrator
"V globálnom vyhľadávaní" nie je povolený typ {0} v riadku {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:52:24.616834 by Administrator
"V globálnom vyhľadávaní" nie je povolený typ {0} v riadku {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2018-09-24 00:22:08.121189 by Robert Kirschner
"Príjemcovia" nie sú špecifikovaní
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:15:27.421228 by Administrator
"Aktualizácia Sklad" nemôžu byť kontrolované na pevnú predaji majetku
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:13:54.812476 by Administrator
"Je Fixed Asset" nemôže byť bez povšimnutia, pretože existuje Asset záznam proti položke
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-11-22 23:35:10.449236 by Michael Frano
"Nadradené" označuje tabuľku, do ktorej musí byť tento riadok pridaný
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:00:54.518287 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(including)
2018-02-23 12:52:09.978485 by Administrator
(počítajúc do toho)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:46:33.363348 by Administrator
) pre {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:36:34.373199 by Administrator
[{0}] (# Form / Položka / {0}) nie je na sklade
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:14:46.021846 by Administrator
[Urgentné] Chyba pri vytváraní opakujúcich sa% s pre% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-22 23:37:26.673251 by Michael Frano
{{{0}}} nie je platná podoba názvu poľa. Malo by byť {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:52:22.196509 by Administrator
{0} - {1} je neaktívnym študentom
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:52:22.435637 by Administrator
{0} - {1} je neaktívnym študentom
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:37:18.325087 by Administrator
{0} - {1} nie je zapísaná v dávke {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:35:59.376833 by Administrator
{0} - {1} nie je zapísaný do kurzu {2}
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-11-22 23:38:19.968104 by Michael Frano
{0} '{1}' nie je vo fiškálnom roku {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-11-22 23:39:39.611019 by Michael Frano
{0} ({1}) nemôže byť väčšie, ako plánované množstvo ({2}), vo Výrobnej Objednávke {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:53:41.934769 by Administrator
{0} ({1}) nemôže byť väčšia ako plánované množstvo ({2}) v pracovnom poradí {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:53:40.657384 by Administrator
{0} {1} pridané
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-11-22 23:43:03.875830 by Michael Frano
{0} {1} nemôže byť "{2}". Malo by byť jedno z "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-11-22 23:44:18.980411 by Michael Frano
{0} {1} nemôže byť koncový uzol, pretože má dieťa
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:36:25.833814 by Administrator
{0} {1} vytvoril
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-11-22 23:45:06.289330 by Michael Frano
{0} {1} neexistuje, vyberte nový cieľ pre zlúčenie
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-11-22 23:45:50.841299 by Michael Frano
{0} {1} bol zmenený. Prosím aktualizujte.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:36:23.848234 by Administrator
{0} {1} nebola odoslaná, takže akciu nemožno dokončiť
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:06:35.700639 by Administrator
{0} {1} je priradená ku {2}, ale účet Party je {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:40.493443 by Administrator
{0} {1} je zrušený alebo zatvorené
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:36:02.775750 by Administrator
{0} {1} je zrušená, takže akciu nemožno dokončiť
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:39.296591 by Administrator
{0} {1} je uzavretý
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:36:30.470707 by Administrator
{0} {1} je zakázaný
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:36:19.214281 by Administrator
{0} {1} je zmrazený
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-11-22 23:46:15.375782 by Michael Frano
{0} {1} je úplne fakturované
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 15:56:57.728968 by Administrator
{0} {1} nie je aktívny
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:01:08.844587 by Administrator
{0} {1} nie je priradená k {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:44:39.869610 by Administrator
{0} {1} nie je v materskej spoločnosti
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-11-22 23:46:30.160564 by Michael Frano
{0} {1} nie je odoslané
Unverified
{0} {1} must be submitted
2015-03-10 16:11:41.031705 by Administrator
{0} {1} musí být odeslaný
Unverified
{0} {1} not found
2015-11-22 23:46:48.758440 by Michael Frano
{0} {1} nenájdené
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 15:56:41.071235 by Administrator
{0} {1} žiadnym aktívnym fiškálny rok.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-22 23:47:56.618056 by Michael Frano
{0} {1} stav je {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 15:57:42.187338 by Administrator
{0} {1} až {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:51:32.268452 by Administrator
{0} {1}: "výkaz ziskov a strát" typ účtu {2} nie je povolený vstup do Otváracia Entry
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:50:37.122979 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nemôže byť skupina
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:51:08.913426 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nepatrí do spoločnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:50:47.353770 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} je neaktívny
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:50:57.289239 by Administrator
{0} {1}: Účtovné Vstup pre {2} môžu vykonávať len v mene: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:50:36.898568 by Administrator
{0} {1}: náklady Center {2} nepatrí do spoločnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-11-22 23:48:30.254441 by Michael Frano
{0} {1}: Nákladové stredisko je povinné pre položku {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:50:51.646056 by Administrator
{0} {1}: Je potrebné nákladového strediska pre 'zisku a straty "účtu {2}. Prosím nastaviť predvolené nákladového strediska pre spoločnosť.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:50:46.929112 by Administrator
{0} {1}: Zákazník je potrebná proti pohľadávok účtu {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:51:18.741893 by Administrator
{0} {1}: buď debetnou alebo kreditnou čiastku je nutné pre {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-11-22 23:49:12.488829 by Michael Frano
{0} {1}: Odoslaný záznam nemôže byť vymazaný.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:50:26.496509 by Administrator
{0} {1}: Dodávateľ je potrebná proti zaplatení účtu {2}
Unverified
{0} added
2015-11-22 23:49:21.063867 by Michael Frano
{0}: pridané
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-11-22 23:49:43.923453 by Michael Frano
{0} proti účtu {1} z dňa {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-11-22 23:50:03.709999 by Michael Frano
{0} proti Objednávke {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-11-22 23:50:36.539735 by Michael Frano
{0} proti Predajnej Faktúre {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-11-22 23:51:01.101077 by Michael Frano
{0} proti Predajnej Objednávke {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:01.329472 by Administrator
{0} už pridelené pre zamestnancov {1} na dobu {2} až {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:06:05.422298 by Administrator
{0} už existuje. Vyberte iné meno
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-11-22 23:51:50.825981 by Michael Frano
{0} už odhlásený
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:37:32.885948 by Administrator
{0} už odhlásený pre {1} {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:46:28.647468 by Administrator
{0} uplatniteľné po {1} pracovných dňoch
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-22 23:52:24.072215 by Michael Frano
{0} práve prezerajú tento dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:16:03.126503 by Administrator
{0} pohľadávku nemôže byť prevedená
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:47:49.308315 by Administrator
{0} priradené {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:51:18.050448 by Administrator
{0} Rozpočet na účet {1} proti {2} {3} je {4}. To bude presahovať o {5}
Unverified
{0} by {1}
2016-01-17 03:37:12.870662 by Robert Kirschner
{0} od {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:28:26.897113 by Administrator
{0} Kalendár
Unverified
{0} can not be negative
2015-11-22 23:54:03.087276 by Michael Frano
{0} nemôže byť záporné
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-11-22 23:54:59.677056 by Michael Frano
{0} nemôže byť nastavené pre Samotné typy
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:52:10.962469 by Administrator
{0} graf
Unverified
{0} comments
2015-11-22 23:55:11.320135 by Michael Frano
{0} komentáre
Unverified
{0} created
2015-11-22 23:55:23.904903 by Michael Frano
{0} vytvoril
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:53:33.380852 by Administrator
{0} bola úspešne vytvorená
Unverified
{0} created this {1}
2015-11-22 23:55:46.619528 by Michael Frano
{0} vytvoril tento {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:06:40.730044 by Administrator
{0} v súčasnosti má postavenie {1} Scorecardu pre dodávateľov a nákupné objednávky tomuto dodávateľovi by mali byť vydané opatrne.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:06:09.820340 by Administrator
{0} v súčasnosti má {1} hodnotiacu kartu pre dodávateľa, a RFQ pre tohto dodávateľa by mali byť vydané opatrne.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:02.011007 by Administrator
{0} dni
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:46:02.857557 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-11-22 23:56:04.240846 by Michael Frano
{0} nepatrí do Spoločnosti {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-11-22 23:56:21.351720 by Michael Frano
{0}: neexistuje v riadku {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:47:42.731835 by Administrator
{0} nemá Plán zdravotníckych pracovníkov. Pridajte ho do programu Master of Health Practitioner
Unverified
{0} edited this {1}
2015-11-22 23:56:32.119030 by Michael Frano
{0} upravil tento {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-11-22 23:56:54.599613 by Michael Frano
{0} vložené dvakrát v Daňovej Položke
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 15:58:49.263448 by Administrator
{0} spätnú väzbu Žiadosť
Unverified
{0} for {1}
2015-11-22 23:58:37.007271 by Michael Frano
{0} pre {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 15:56:56.811719 by Administrator
{0} z {1} až {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 15:57:38.209217 by Administrator
{0} z {1} až {2} v rade # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:22:47.734303 by Administrator
{0} bola úspešne odoslaná
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 15:57:08.075513 by Administrator
{0} bol úspešne pridaný do e-mailovej skupiny.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:14:57.895991 by Administrator
{0} má platnosť do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:37:46.642617 by Administrator
{0} opustil konverzáciu v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:14:55.185598 by Administrator
{0} hodín
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 15:57:19.589742 by Administrator
Pred {0} hodín
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:44:34.933868 by Administrator
{0} v riadku {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-11-23 00:00:11.141924 by Michael Frano
{0} v riadku {1} nemôžu byť zároveň URL a podriadené položky
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:06:21.749923 by Administrator
{0} znamená, že {1} neposkytne ponuku, ale boli citované všetky položky \. Aktualizácia stavu ponuky RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:51:57.618976 by Administrator
{0} je firemný sviatok
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:54:44.327295 by Administrator
{0} je neplatná e-mailová adresa v priečinku "Príjemcovia"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:45:28.922198 by Administrator
{0} je zablokovaná, aby táto transakcia nemohla pokračovať
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-11-23 00:01:16.087259 by Michael Frano
{0} je povinná k položke {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:53:35.805271 by Administrator
{0} je povinné. Možno, že záznam o výmene meny nie je vytvorený {1} až {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-11-23 00:03:25.439900 by Michael Frano
{0} je povinné. Možno nie je vytvorený záznam Zmeny meny pre {1} až {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-11-23 00:03:39.983415 by Michael Frano
{0} nie je skladová položka
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-11-23 00:04:08.838162 by Michael Frano
{0} nie je platné číslo Šarže pre Položku {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 15:57:07.118134 by Administrator
{0} nie je platná e-mailová adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:22:16.303005 by Administrator
{0} nie je platný stav postupu. Aktualizujte svoj pracovný postup a skúste to znova.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:45:55.736207 by Administrator
{0} sa nenachádza v platnom mzdovom období
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:48:46.000992 by Administrator
{0} nie je v zozname voliteľných prázdnin
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:01.001305 by Administrator
{0} je teraz predvolený formát tlače pre {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-05-23 15:35:59.814465 by Robert Kirschner
{0} je teraz predvolený Fiškálny rok. Prosím aktualizujte svoj prehliadač, aby sa prejavili zmeny.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:47:47.245467 by Administrator
{0} je pozastavená do {1}
Unverified
{0} is saved
2015-11-23 00:06:38.479132 by Michael Frano
{0} uložené
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:14:37.874045 by Administrator
{0} položky v prebiehajúcej
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:16:00.339101 by Administrator
{0} predmety vyrobené
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:51:21.461142 by Administrator
{0} vybrané položky
Unverified
{0} List
2015-11-23 00:07:09.352944 by Michael Frano
{0} Zoznam
Unverified
{0} logged in
2015-11-02 19:16:20.073005 by Robert Kirschner
{0} prihlásený
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 15:56:50.549566 by Administrator
{0} odhlásený: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:33.542613 by Administrator
{0} sa o vás zmienil v komentári v {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:02.486009 by Administrator
Pred {0} minúty
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:03.621977 by Administrator
{0} mesiacmi
Unverified
{0} must appear only once
2015-11-23 00:07:52.388060 by Michael Frano
{0} môže byť uvedené iba raz
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:28:09.740402 by Administrator
{0} musí byť negatívny vo vratnom dokumente
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-11-23 00:10:16.360948 by Michael Frano
{0} musí byť jedno z {1}
Unverified
{0} must be set first
2015-11-23 00:11:51.804224 by Michael Frano
{0}: musí byť najprv nastavené
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:53:44.621791 by Administrator
{0} musí byť odoslaná
Unverified
{0} must be unique
2015-11-23 00:12:09.226043 by Michael Frano
{0} musí byť jedinečný
Unverified
{0} Name
2018-09-24 19:45:38.736498 by Robert Kirschner
{0} Meno
Unverified
{0} not a valid State
2015-11-23 00:12:25.563356 by Michael Frano
{0} nie je platný stav
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-11-23 00:13:20.406479 by Michael Frano
{0}: nie je povolené premenovanie
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:47:53.209933 by Administrator
{0} nesmie transakcie s {1}. Zmeňte spoločnosť.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:36:29.654691 by Administrator
{0} sa nenašiel
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:40:57.372990 by Administrator
{0} sa nenašiel pre položku {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:47:25.617076 by Administrator
{0} Číslo {1} už použité v účte {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:40:32.919967 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:47:38.465197 by Administrator
{0} na poldňovú dovolenku na {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:47:52.622092 by Administrator
{0} v Neprítomnosť {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-11-23 00:13:56.100634 by Michael Frano
{0} platobné položky nemôžu byť filtrované podľa {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:23:58.454764 by Administrator
{0} Správa
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:14:32.338757 by Administrator
{0} Výsledok bol odoslaný
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:05:28.784152 by Administrator
{0} miestnosť musí mať najviac jedného používateľa.
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 15:56:58.665413 by Administrator
{0} riadky pre {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:06:46.160883 by Administrator
{0} vlastné priradenie tejto úlohy: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-11-23 00:18:36.280081 by Michael Frano
{0} Sériové čísla požadované pre položku {1}. Poskytli ste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2018-09-24 19:46:09.406359 by Robert Kirschner
{0} Nastavenia sa nenašli
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-11-23 00:18:57.756839 by Michael Frano
{0} zdieľalo tento dokument s {1}
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:52:47.640052 by Administrator
{0} by mala byť hodnota medzi 0 a 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:51:50.045306 by Administrator
{0} Vytvorené študentské skupiny.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:51:50.175936 by Administrator
{0} Vytvorené študentské skupiny.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:52:51.024464 by Administrator
{0} Študenti boli zapísaní
Unverified
{0} subscribers added
2015-11-23 00:19:18.597661 by Michael Frano
{0} odberateľov pridaných
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:59:18.448275 by Administrator
{0} až {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:06:42.091483 by Administrator
{0}, aby ste prestali dostávať e-maily tohto typu
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-11-23 00:19:39.354312 by Michael Frano
{0} už nezdieľa tento dokument s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:36:19.730123 by Administrator
{0} jednotiek [{1}] (# Form / bodu / {1}) bola nájdená v [{2}] (# Form / sklad / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:16:11.090474 by Administrator
{0} jednotiek {1} potrebná {2} o {3} {4} na {5} pre dokončenie tejto transakcie.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:16:00.156206 by Administrator
{0} jednotiek {1} potrebná {2} pre dokončenie tejto transakcie.
Unverified
{0} updated
2015-11-23 00:19:49.078728 by Michael Frano
{0}: aktualizované
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:46:04.589104 by Administrator
{0} voľných pracovných miest a {1} rozpočet pre {2} už naplánované pre dcérske spoločnosti {3}. \ Môžete plánovať až {4} voľné pracovné miesta a rozpočet {5} podľa personálneho plánu {6} pre materskú spoločnosť {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-11-23 00:20:23.835840 by Michael Frano
{0} platné sériové čísla pre položky {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:47:28.992179 by Administrator
{0} vytvorené varianty.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:03.149311 by Administrator
Pred {0} týždne
Unverified
{0}, Row {1}
2015-11-23 00:20:35.277521 by Michael Frano
{0}, Riadok {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:15:39.087949 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) dostane skrátený, pretože max povolenej znaky je {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:04.203206 by Administrator
{0}: {1} na {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:47:19.696876 by Administrator
{0}: {1} je nastavená na stav {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-11-23 00:24:15.994851 by Michael Frano
{0}: {1} nenájdené v tabuľke Podrobnosti Faktúry
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-11-23 00:25:24.209714 by Michael Frano
{0}: Nie je možné dopĺňať bez zrušenia
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-03-10 16:11:58.832932 by Administrator
{0}: Nelze nastavit přiřadit Změny když není Odeslatelné
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-11-23 00:49:34.221779 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Pridelené odoslanie, ak nie je Odoslateľné
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-11-23 00:51:31.391722 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Zrušiť bez odoslania
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-11-23 00:52:30.130155 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Import, pretože {1} nie je importovateľné
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-11-23 00:53:01.472310 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Import bez vytvorenia
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-11-23 00:53:53.597579 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Odoslanie, Zrušenie, Zmenu bez zápisu
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:14:36.842626 by Administrator
{0}: e-mail zamestnanec nebol nájdený, a preto je pošta neposlal
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-03-10 16:11:38.520661 by Administrator
{0}: Od {0} typu {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-11-23 00:54:57.760540 by Michael Frano
{0}:Žiadne základné oprávnenia nastavené
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-11-23 00:56:17.824882 by Michael Frano
{0}: Len jedno pravidlo povolené s rovnakou Úlohou, Úrovňou a {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-11-23 01:01:04.247025 by Michael Frano
{0}: Oprávnenie na úrovni 0 musí být nastavené pred nastavením vyšších úrovní
Unverified
{0}% Billed
2015-11-23 01:01:17.013300 by Michael Frano
{0}% fakturované
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-11-23 01:01:54.352045 by Michael Frano
* Bude vypočítané v transakcii.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-11-23 01:02:21.453667 by Michael Frano
** Zlyhalo {0} až {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-11-02 19:21:00.945868 by Robert Kirschner
** Mena ** Hlavná
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-11-23 01:04:05.981384 by Michael Frano
** Fiškálny rok ** predstavuje finančný rok. Všetky účtovné záznamy a ďalšie významné transakcie sú sledované pod ** Fiškálny rok **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:13:53.937980 by Administrator
** Mesačný Distribúcia ** umožňuje distribuovať Rozpočet / Target celé mesiace, ak máte sezónnosti vo vašej firme.
Unverified
% Delivered
2015-03-11 10:47:20.090544 by Jaroslav Urdzik
% Dodaných
Unverified
% Amount Billed
2015-03-11 10:47:36.808440 by Jaroslav Urdzik
% Fakturovanej čiastky
Unverified
% Billed
2015-03-11 10:47:58.853613 by Jaroslav Urdzik
% Fakturovaných
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:51:00.789745 by Administrator
Dokončené% Method
Unverified
% Completed
2015-03-11 10:48:05.613762 by Jaroslav Urdzik
% Dokončených
Unverified
% Installed
2015-03-11 10:48:25.745281 by Jaroslav Urdzik
% Inštalovaných
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-11-23 01:09:01.612756 by Michael Frano
% Materiálov fakturovaných proti tejto Predajnej objednávke
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-11-23 01:10:05.246908 by Michael Frano
% materiálov dodaných proti tomuto dodaciemu listu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-11-23 01:11:15.165391 by Michael Frano
% materiálov dodaných proti tejto Predajnej objednávke
Unverified
% Ordered
2016-01-17 03:42:24.225780 by Robert Kirschner
% Objednané
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:51:02.897533 by Administrator
% Progress
Unverified
% Received
2015-11-23 01:11:38.505506 by Michael Frano
% Prijaté
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 15:57:37.731748 by Administrator
% S nie je platný formát správy. Správa formát by mal \ jedným z nasledujúcich spôsobov% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-11-02 17:32:16.437784 by Robert Kirschner
0 - Rozpracované; 1 - Odoslané; 2 - Zrušené
Unverified
0 is highest
2015-11-23 01:12:32.667446 by Michael Frano
0 je najvyššie
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:51:09.392947 by Administrator
01-Sales Return
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:51:47.660135 by Administrator
02 - Zľava po predaji
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:51:34.718907 by Administrator
03-Nedostatok služieb
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:52:46.163538 by Administrator
04 - Oprava faktúry
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:51:30.244806 by Administrator
05-Zmena POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:51:30.828103 by Administrator
06 - Dokončenie predbežného hodnotenia
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:52:52.614245 by Administrator
07-Iné
Unverified
1 comment
2015-11-23 01:12:38.412235 by Michael Frano
1 komentár
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-11-02 19:21:24.506018 by Robert Kirschner
1 Mena = [?] Zlomok napríklad pre 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:03.871515 by Administrator
1 hodina
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:59:40.456748 by Administrator
1 Vernostné body = Koľko základnej meny?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:01.620027 by Administrator
pred 1 minútou
Unverified
1 month ago
2017-03-30 15:57:19.835356 by Administrator
1 pred mesiacom
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:57:57.086972 by Administrator
1 hviezdička je najnižšia a 5 hviezdičiek je najvyššie hodnotenie
Unverified
1 weeks ago
2017-03-30 15:58:30.441496 by Administrator
Pred 1 týždne
Unverified
1 year ago
2017-03-30 15:58:46.258567 by Administrator
1 rokom
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:01:05.311571 by Administrator
2 ročne
Unverified
90-Above
2015-03-10 16:11:50.756170 by Administrator
90 Nad
Unverified
(Half Day)
2016-09-17 19:22:26.630863 by Lukas Jelinek
(Pól dňa)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:51:29.343294 by Administrator
Pokročilé nastavenia
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2018-02-17 02:58:00.768705 by Martin Janeček
Momentálne niesu k dispozícii položky v žiadnom sklade
Verifed
for {0}
2015-10-26 13:48:01.934943 by Robert Kirschner
pre {0}
Verifed
or
2015-10-13 13:37:49.297528 by Administrator
alebo
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-10-26 13:49:09.192814 by Robert Kirschner
`Zmraziť zásoby staršie ako` malo by byť menšie než %d dní.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:23:59.215129 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-03-10 16:11:48.269068 by Administrator
-Nad
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-11-22 23:16:30.931619 by Michael Frano
"Aktuálny datum začiatku" nemôže byť väčší ako "Aktuálny dátum ukončenia"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-11-22 23:17:21.605278 by Michael Frano
"Založené na" a "Zoskupené podľa", nemôžu byť rovnaké
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-11-22 23:19:05.152547 by Michael Frano
"Dní od poslednej objednávky" musí byť väčšie alebo rovnajúce sa nule
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-10-26 13:50:26.781134 by Robert Kirschner
"Položky" nemôžu býť prázdne
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-11-22 23:20:44.369127 by Michael Frano
"Očakávaný Dátum Začiatku" nemôže byť väčší ako "Očakávaný Dátum Ukončenia"
Verifed
'From Date' is required
2015-10-26 13:51:13.619939 by Robert Kirschner
"Dátum od" je povinný
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-10-26 13:51:27.740539 by Robert Kirschner
"Dátum DO" musí byť po "Dátum OD"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-11-22 23:23:46.181788 by Michael Frano
"Má sériové číslo", nemôže byť "áno" pre neskladový tovar
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-11-22 23:26:27.354612 by Michael Frano
'V zozname' nie je dovolené pre typ {0} na riadku {1}
Verifed
'Opening'
2015-11-22 23:30:14.516883 by Michael Frano
"Otváranie"
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-11-22 23:32:08.258220 by Michael Frano
"Do Prípadu č ' nesmie byť menší ako "Od Prípadu č '
Verifed
'To Date' is required
2016-05-24 15:55:33.866931 by Robert Kirschner
"Dátum Do" je povinný
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:23:52.090459 by Administrator
"Celkom"
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-11-22 23:33:30.178108 by Michael Frano
"Aktualizovať Sklad ' nie je možné skontrolovať, pretože položky nie sú dodané cez {0}
Verifed
"Company History"
2015-03-11 10:46:30.710119 by Jaroslav Urdzik
"História organizácie"
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-03-11 10:47:02.795460 by Jaroslav Urdzik
"Členovia tímu" alebo "Vedenie"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:29:59.206907 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:28:59.979749 by Administrator
(Hodina Rate / 60) * Skutočná Prevádzková doba
Verifed
[Error]
2015-03-10 16:11:52.854044 by Administrator
[Chyba]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-11-22 23:35:41.146305 by Michael Frano
[Označenie]:[Typ poľa]/[Možnosti]:[šírka]
Verifed
[Select]
2015-11-22 23:35:49.192560 by Michael Frano
[Vybrať]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-11-22 23:37:44.216932 by Michael Frano
{0} '{1}' je vypnuté
Verifed
{0} {1} already exists
2015-11-22 23:42:18.846755 by Michael Frano
{0} {1} už existuje
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:16:13.194753 by Administrator
{0} {1} neexistuje
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:51:09.911338 by Administrator
{0} {1} neexistuje.
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:37:37.638800 by Administrator
{0} {1} je zrušená alebo zastavená
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 21:37:41.668715 by Administrator
{0} a {1}
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-11-22 23:58:27.930558 by Michael Frano
Pole {0} nemôže byť nastavené ako jedinečné v {1}, pretože obsahuje nejedinečné hodnoty
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:01:09.729103 by Administrator
{0} je povinné pole
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-23 00:01:02.659603 by Michael Frano
{0} práve prezerá tento dokument
Verifed
{0} is mandatory
2015-03-10 16:11:32.456883 by Administrator
{0} je povinné
Verifed
{0} is required
2015-11-23 00:06:31.188352 by Michael Frano
{0} je potrebné
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 21:38:02.251398 by Administrator
{0} alebo {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:38.021116 by Administrator
{0} zdieľa tento dokument s každým
Verifed
{0} Tree
2015-03-10 16:11:31.284326 by Administrator
{0} Strom
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:11:08.924820 by Administrator
{0}: {1} neexistuje
Verifed
{0}: From {1}
2015-03-10 16:11:55.297804 by Administrator
{0}: Z {1}
Verifed
{0}% Complete
2015-03-10 16:12:02.595355 by Administrator
{0}% Hotovo
Verifed
{0}% Delivered
2015-11-23 01:01:28.911655 by Michael Frano
{0}% dodané
Verifed
{app_title}
2015-03-10 16:11:47.350960 by Administrator
{app_title}
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:37:47.704952 by Administrator
<head> HTML
Verifed
2 days ago
2015-11-23 01:13:14.185835 by Michael Frano
Pred dvomi dňami
Verifed