You must login to edit or verify translations

Slovenčina (Slovak): Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:03:23.285317 by Administrator
{0} Zadržanie vzorky je založené na dávke. Skontrolujte dávkovú šaržu, ak chcete zachovať vzorku položky
Unverified
by Role
2017-02-13 03:09:32.502756 by Marián Hamráček
Rolou
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:37:31.067974 by Administrator
Skupina Roll Nie
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:51:53.148233 by Administrator
Prepravné číslo účtu
Unverified
to
2015-11-22 23:13:05.172389 by Michael Frano
k
Unverified
_report
2017-05-16 17:51:39.714192 by Administrator
_správa
Unverified
_report
2017-05-16 17:51:40.105046 by Administrator
_správa
Unverified
; not allowed in condition
2017-07-04 15:36:26.978803 by Administrator
; Nie je povolený v stave
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:52:24.810565 by Administrator
"V globálnom vyhľadávaní" nie je povolený typ {0} v riadku {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:52:24.616834 by Administrator
"V globálnom vyhľadávaní" nie je povolený typ {0} v riadku {1}
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:54:53.443378 by Administrator
"Príjemcovia" nie sú špecifikované
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:15:27.421228 by Administrator
"Aktualizácia Sklad" nemôžu byť kontrolované na pevnú predaji majetku
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:13:54.812476 by Administrator
"Je Fixed Asset" nemôže byť bez povšimnutia, pretože existuje Asset záznam proti položke
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-11-22 23:35:10.449236 by Michael Frano
"Nadradené" označuje tabuľku, do ktorej musí byť tento riadok pridaný
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:00:54.518287 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(including)
2018-02-23 12:52:09.978485 by Administrator
(počítajúc do toho)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:46:33.363348 by Administrator
) pre {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:36:34.373199 by Administrator
[{0}] (# Form / Položka / {0}) nie je na sklade
Unverified
[Select]
2015-11-22 23:35:49.192560 by Michael Frano
[Vybrať]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:14:46.021846 by Administrator
[Urgentné] Chyba pri vytváraní opakujúcich sa% s pre% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-22 23:37:26.673251 by Michael Frano
{{{0}}} nie je platná podoba názvu poľa. Malo by byť {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:52:22.196509 by Administrator
{0} - {1} je neaktívnym študentom
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:52:22.435637 by Administrator
{0} - {1} je neaktívnym študentom
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:37:18.325087 by Administrator
{0} - {1} nie je zapísaná v dávke {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:35:59.376833 by Administrator
{0} - {1} nie je zapísaný do kurzu {2}
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-11-22 23:38:19.968104 by Michael Frano
{0} '{1}' nie je vo fiškálnom roku {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-11-22 23:39:39.611019 by Michael Frano
{0} ({1}) nemôže byť väčšie, ako plánované množstvo ({2}), vo Výrobnej Objednávke {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:53:41.934769 by Administrator
{0} ({1}) nemôže byť väčšia ako plánované množstvo ({2}) v pracovnom poradí {3}
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-11-22 23:43:03.875830 by Michael Frano
{0} {1} nemôže byť "{2}". Malo by byť jedno z "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-11-22 23:44:18.980411 by Michael Frano
{0} {1} nemôže byť koncový uzol, pretože má dieťa
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:36:25.833814 by Administrator
{0} {1} vytvoril
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:16:13.194753 by Administrator
{0} {1} neexistuje
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-11-22 23:45:06.289330 by Michael Frano
{0} {1} neexistuje, vyberte nový cieľ pre zlúčenie
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:51:09.911338 by Administrator
{0} {1} neexistuje.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-11-22 23:45:50.841299 by Michael Frano
{0} {1} bol zmenený. Prosím aktualizujte.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:36:23.848234 by Administrator
{0} {1} nebola odoslaná, takže akciu nemožno dokončiť
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:06:35.700639 by Administrator
{0} {1} je priradená ku {2}, ale účet Party je {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:40.493443 by Administrator
{0} {1} je zrušený alebo zatvorené
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:36:02.775750 by Administrator
{0} {1} je zrušená, takže akciu nemožno dokončiť
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:39.296591 by Administrator
{0} {1} je uzavretý
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:36:30.470707 by Administrator
{0} {1} je zakázaný
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:36:19.214281 by Administrator
{0} {1} je zmrazený
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-11-22 23:46:15.375782 by Michael Frano
{0} {1} je úplne fakturované
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 15:56:57.728968 by Administrator
{0} {1} nie je aktívny
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:01:08.844587 by Administrator
{0} {1} nie je priradená k {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:44:39.869610 by Administrator
{0} {1} nie je v materskej spoločnosti
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-11-22 23:46:30.160564 by Michael Frano
{0} {1} nie je odoslané
Unverified
{0} {1} must be submitted
2015-03-10 16:11:41.031705 by Administrator
{0} {1} musí být odeslaný
Unverified
{0} {1} not found
2015-11-22 23:46:48.758440 by Michael Frano
{0} {1} nenájdené
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 15:56:41.071235 by Administrator
{0} {1} žiadnym aktívnym fiškálny rok.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-22 23:47:56.618056 by Michael Frano
{0} {1} stav je {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 15:57:42.187338 by Administrator
{0} {1} až {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:51:32.268452 by Administrator
{0} {1}: "výkaz ziskov a strát" typ účtu {2} nie je povolený vstup do Otváracia Entry
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:50:37.122979 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nemôže byť skupina
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:51:08.913426 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} nepatrí do spoločnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:50:47.353770 by Administrator
{0} {1}: Účet {2} je neaktívny
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:50:57.289239 by Administrator
{0} {1}: Účtovné Vstup pre {2} môžu vykonávať len v mene: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:50:36.898568 by Administrator
{0} {1}: náklady Center {2} nepatrí do spoločnosti {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-11-22 23:48:30.254441 by Michael Frano
{0} {1}: Nákladové stredisko je povinné pre položku {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:50:51.646056 by Administrator
{0} {1}: Je potrebné nákladového strediska pre 'zisku a straty "účtu {2}. Prosím nastaviť predvolené nákladového strediska pre spoločnosť.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:50:46.929112 by Administrator
{0} {1}: Zákazník je potrebná proti pohľadávok účtu {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:51:18.741893 by Administrator
{0} {1}: buď debetnou alebo kreditnou čiastku je nutné pre {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-11-22 23:49:12.488829 by Michael Frano
{0} {1}: Odoslaný záznam nemôže byť vymazaný.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:50:26.496509 by Administrator
{0} {1}: Dodávateľ je potrebná proti zaplatení účtu {2}
Unverified
{0} added
2015-11-22 23:49:21.063867 by Michael Frano
{0}: pridané
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-11-22 23:49:43.923453 by Michael Frano
{0} proti účtu {1} z dňa {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-11-22 23:50:03.709999 by Michael Frano
{0} proti Objednávke {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-11-22 23:50:36.539735 by Michael Frano
{0} proti Predajnej Faktúre {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-11-22 23:51:01.101077 by Michael Frano
{0} proti Predajnej Objednávke {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:01.329472 by Administrator
{0} už pridelené pre zamestnancov {1} na dobu {2} až {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:06:05.422298 by Administrator
{0} už existuje. Vyberte iné meno
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-11-22 23:51:50.825981 by Michael Frano
{0} už odhlásený
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:37:32.885948 by Administrator
{0} už odhlásený pre {1} {2}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:46:28.647468 by Administrator
{0} uplatniteľné po {1} pracovných dňoch
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-22 23:52:24.072215 by Michael Frano
{0} práve prezerajú tento dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:16:03.126503 by Administrator
{0} pohľadávku nemôže byť prevedená
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:47:49.308315 by Administrator
{0} priradené {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:51:18.050448 by Administrator
{0} Rozpočet na účet {1} proti {2} {3} je {4}. To bude presahovať o {5}
Unverified
{0} by {1}
2016-01-17 03:37:12.870662 by Robert Kirschner
{0} od {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:28:26.897113 by Administrator
{0} Kalendár
Unverified
{0} can not be negative
2015-11-22 23:54:03.087276 by Michael Frano
{0} nemôže byť záporné
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-11-22 23:54:59.677056 by Michael Frano
{0} nemôže byť nastavené pre Samotné typy
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:52:10.962469 by Administrator
{0} graf
Unverified
{0} comments
2015-11-22 23:55:11.320135 by Michael Frano
{0} komentáre
Unverified
{0} created
2015-11-22 23:55:23.904903 by Michael Frano
{0} vytvoril
Unverified
{0} created this {1}
2015-11-22 23:55:46.619528 by Michael Frano
{0} vytvoril tento {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:06:40.730044 by Administrator
{0} v súčasnosti má postavenie {1} Scorecardu pre dodávateľov a nákupné objednávky tomuto dodávateľovi by mali byť vydané opatrne.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:06:09.820340 by Administrator
{0} v súčasnosti má {1} hodnotiacu kartu pre dodávateľa, a RFQ pre tohto dodávateľa by mali byť vydané opatrne.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:02.011007 by Administrator
{0} dni
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:46:02.857557 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-11-22 23:56:04.240846 by Michael Frano
{0} nepatrí do Spoločnosti {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-11-22 23:56:21.351720 by Michael Frano
{0}: neexistuje v riadku {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:47:42.731835 by Administrator
{0} nemá Plán zdravotníckych pracovníkov. Pridajte ho do programu Master of Health Practitioner
Unverified
{0} edited this {1}
2015-11-22 23:56:32.119030 by Michael Frano
{0} upravil tento {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-11-22 23:56:54.599613 by Michael Frano
{0} vložené dvakrát v Daňovej Položke
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 15:58:49.263448 by Administrator
{0} spätnú väzbu Žiadosť
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-11-22 23:58:27.930558 by Michael Frano
Pole {0} nemôže byť nastavené ako jedinečné v {1}, pretože obsahuje nejedinečné hodnoty
Unverified
{0} for {1}
2015-11-22 23:58:37.007271 by Michael Frano
{0} pre {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 15:56:56.811719 by Administrator
{0} z {1} až {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 15:57:38.209217 by Administrator
{0} z {1} až {2} v rade # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:22:47.734303 by Administrator
{0} bola úspešne odoslaná
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 15:57:08.075513 by Administrator
{0} bol úspešne pridaný do e-mailovej skupiny.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:14:57.895991 by Administrator
{0} má platnosť do {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-03 21:37:46.642617 by Administrator
{0} opustil konverzáciu v {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:14:55.185598 by Administrator
{0} hodín
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 15:57:19.589742 by Administrator
Pred {0} hodín
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:44:34.933868 by Administrator
{0} v riadku {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-11-23 00:00:11.141924 by Michael Frano
{0} v riadku {1} nemôžu byť zároveň URL a podriadené položky
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:06:21.749923 by Administrator
{0} znamená, že {1} neposkytne ponuku, ale boli citované všetky položky \. Aktualizácia stavu ponuky RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:51:57.618976 by Administrator
{0} je firemný sviatok
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:01:09.729103 by Administrator
{0} je povinné pole
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:54:44.327295 by Administrator
{0} je neplatná e-mailová adresa v priečinku "Príjemcovia"
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:45:28.922198 by Administrator
{0} je zablokovaná, aby táto transakcia nemohla pokračovať
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-11-23 00:01:16.087259 by Michael Frano
{0} je povinná k položke {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-11-23 00:03:25.439900 by Michael Frano
{0} je povinné. Možno nie je vytvorený záznam Zmeny meny pre {1} až {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-11-23 00:03:39.983415 by Michael Frano
{0} nie je skladová položka
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-11-23 00:04:08.838162 by Michael Frano
{0} nie je platné číslo Šarže pre Položku {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 15:57:07.118134 by Administrator
{0} nie je platná e-mailová adresa
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:22:16.303005 by Administrator
{0} nie je platný stav postupu. Aktualizujte svoj pracovný postup a skúste to znova.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:45:55.736207 by Administrator
{0} sa nenachádza v platnom mzdovom období
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:48:46.000992 by Administrator
{0} nie je v zozname voliteľných prázdnin
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:01.001305 by Administrator
{0} je teraz predvolený formát tlače pre {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2016-05-23 15:35:59.814465 by Robert Kirschner
{0} je teraz predvolený Fiškálny rok. Prosím aktualizujte svoj prehliadač, aby sa prejavili zmeny.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:47:47.245467 by Administrator
{0} je pozastavená do {1}
Unverified
{0} is saved
2015-11-23 00:06:38.479132 by Michael Frano
{0} uložené
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:14:37.874045 by Administrator
{0} položky v prebiehajúcej
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:16:00.339101 by Administrator
{0} predmety vyrobené
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:51:21.461142 by Administrator
{0} vybrané položky
Unverified
{0} List
2015-11-23 00:07:09.352944 by Michael Frano
{0} Zoznam
Unverified
{0} logged in
2015-11-02 19:16:20.073005 by Robert Kirschner
{0} prihlásený
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 15:56:50.549566 by Administrator
{0} odhlásený: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:06:06.199251 by Administrator
{0} sa o vás zmienil v komentári
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:33.542613 by Administrator
{0} sa o vás zmienil v komentári v {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:02.486009 by Administrator
Pred {0} minúty
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:03.621977 by Administrator
{0} mesiacmi
Unverified
{0} must appear only once
2015-11-23 00:07:52.388060 by Michael Frano
{0} môže byť uvedené iba raz
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:28:09.740402 by Administrator
{0} musí byť negatívny vo vratnom dokumente
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-11-23 00:10:16.360948 by Michael Frano
{0} musí byť jedno z {1}
Unverified
{0} must be set first
2015-11-23 00:11:51.804224 by Michael Frano
{0}: musí byť najprv nastavené
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-04 17:53:44.621791 by Administrator
{0} musí byť odoslaná
Unverified
{0} must be unique
2015-11-23 00:12:09.226043 by Michael Frano
{0} musí byť jedinečný
Unverified
{0} Name
2016-08-25 13:14:57.433255 by Administrator
{0} Name
Unverified
{0} not a valid State
2015-11-23 00:12:25.563356 by Michael Frano
{0} nie je platný stav
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-11-23 00:13:20.406479 by Michael Frano
{0}: nie je povolené premenovanie
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:47:53.209933 by Administrator
{0} nesmie transakcie s {1}. Zmeňte spoločnosť.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:36:29.654691 by Administrator
{0} sa nenašiel
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:40:57.372990 by Administrator
{0} sa nenašiel pre položku {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:47:25.617076 by Administrator
{0} Číslo {1} už použité v účte {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:40:32.919967 by Administrator
{0} z {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:47:38.465197 by Administrator
{0} na poldňovú dovolenku na {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:47:52.622092 by Administrator
{0} v Neprítomnosť {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-11-23 00:13:56.100634 by Michael Frano
{0} platobné položky nemôžu byť filtrované podľa {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:23:58.454764 by Administrator
{0} Správa
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:14:32.338757 by Administrator
{0} Výsledok bol odoslaný
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 15:56:58.665413 by Administrator
{0} riadky pre {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:06:46.160883 by Administrator
{0} vlastné priradenie tejto úlohy: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-11-23 00:18:36.280081 by Michael Frano
{0} Sériové čísla požadované pre položku {1}. Poskytli ste {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 15:58:40.194975 by Administrator
{0} Nastavenie nenašiel
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-11-23 00:18:57.756839 by Michael Frano
{0} zdieľalo tento dokument s {1}
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:52:47.640052 by Administrator
{0} by mala byť hodnota medzi 0 a 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:51:50.045306 by Administrator
{0} Vytvorené študentské skupiny.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:51:50.175936 by Administrator
{0} Vytvorené študentské skupiny.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 12:52:51.024464 by Administrator
{0} Študenti boli zapísaní
Unverified
{0} subscribers added
2015-11-23 00:19:18.597661 by Michael Frano
{0} odberateľov pridaných
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:59:18.448275 by Administrator
{0} až {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:06:42.091483 by Administrator
{0}, aby ste prestali dostávať e-maily tohto typu
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-11-23 00:19:39.354312 by Michael Frano
{0} už nezdieľa tento dokument s {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:36:19.730123 by Administrator
{0} jednotiek [{1}] (# Form / bodu / {1}) bola nájdená v [{2}] (# Form / sklad / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:16:11.090474 by Administrator
{0} jednotiek {1} potrebná {2} o {3} {4} na {5} pre dokončenie tejto transakcie.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:16:00.156206 by Administrator
{0} jednotiek {1} potrebná {2} pre dokončenie tejto transakcie.
Unverified
{0} updated
2015-11-23 00:19:49.078728 by Michael Frano
{0}: aktualizované
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 19:46:04.589104 by Administrator
{0} voľných pracovných miest a {1} rozpočet pre {2} už naplánované pre dcérske spoločnosti {3}. \ Môžete plánovať až {4} voľné pracovné miesta a rozpočet {5} podľa personálneho plánu {6} pre materskú spoločnosť {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-11-23 00:20:23.835840 by Michael Frano
{0} platné sériové čísla pre položky {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:47:28.992179 by Administrator
{0} vytvorené varianty.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:03.149311 by Administrator
Pred {0} týždne
Unverified
{0}, Row {1}
2015-11-23 00:20:35.277521 by Michael Frano
{0}, Riadok {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:15:39.087949 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) dostane skrátený, pretože max povolenej znaky je {2}
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:04.203206 by Administrator
{0}: {1} na {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:47:19.696876 by Administrator
{0}: {1} je nastavená na stav {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-11-23 00:24:15.994851 by Michael Frano
{0}: {1} nenájdené v tabuľke Podrobnosti Faktúry
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-11-23 00:25:24.209714 by Michael Frano
{0}: Nie je možné dopĺňať bez zrušenia
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-03-10 16:11:58.832932 by Administrator
{0}: Nelze nastavit přiřadit Změny když není Odeslatelné
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-11-23 00:49:34.221779 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Pridelené odoslanie, ak nie je Odoslateľné
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-11-23 00:51:31.391722 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Zrušiť bez odoslania
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-11-23 00:52:30.130155 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Import, pretože {1} nie je importovateľné
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-11-23 00:53:01.472310 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Import bez vytvorenia
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-11-23 00:53:53.597579 by Michael Frano
{0}: Nie je možné nastaviť Odoslanie, Zrušenie, Zmenu bez zápisu
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:14:36.842626 by Administrator
{0}: e-mail zamestnanec nebol nájdený, a preto je pošta neposlal
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-03-10 16:11:38.520661 by Administrator
{0}: Od {0} typu {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-11-23 00:54:57.760540 by Michael Frano
{0}:Žiadne základné oprávnenia nastavené
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-11-23 00:56:17.824882 by Michael Frano
{0}: Len jedno pravidlo povolené s rovnakou Úlohou, Úrovňou a {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-11-23 01:01:04.247025 by Michael Frano
{0}: Oprávnenie na úrovni 0 musí být nastavené pred nastavením vyšších úrovní
Unverified
{0}% Billed
2015-11-23 01:01:17.013300 by Michael Frano
{0}% fakturované
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:43:08.064609 by Administrator
{typ} miestnosť musí mať najviac jedného používateľa.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-11-23 01:01:54.352045 by Michael Frano
* Bude vypočítané v transakcii.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-11-23 01:02:21.453667 by Michael Frano
** Zlyhalo {0} až {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-11-02 19:21:00.945868 by Robert Kirschner
** Mena ** Hlavná
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-11-23 01:04:05.981384 by Michael Frano
** Fiškálny rok ** predstavuje finančný rok. Všetky účtovné záznamy a ďalšie významné transakcie sú sledované pod ** Fiškálny rok **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:13:53.937980 by Administrator
** Mesačný Distribúcia ** umožňuje distribuovať Rozpočet / Target celé mesiace, ak máte sezónnosti vo vašej firme.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:41:36.442943 by Administrator
> {0} rok (roky)
Unverified
% Delivered
2015-03-11 10:47:20.090544 by Jaroslav Urdzik
% Dodaných
Unverified
% Amount Billed
2015-03-11 10:47:36.808440 by Jaroslav Urdzik
% Fakturovanej čiastky
Unverified
% Billed
2015-03-11 10:47:58.853613 by Jaroslav Urdzik
% Fakturovaných
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:51:00.789745 by Administrator
Dokončené% Method
Unverified
% Completed
2015-03-11 10:48:05.613762 by Jaroslav Urdzik
% Dokončených
Unverified
% Installed
2015-03-11 10:48:25.745281 by Jaroslav Urdzik
% Inštalovaných
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-11-23 01:09:01.612756 by Michael Frano
% Materiálov fakturovaných proti tejto Predajnej objednávke
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-11-23 01:10:05.246908 by Michael Frano
% materiálov dodaných proti tomuto dodaciemu listu
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-11-23 01:11:15.165391 by Michael Frano
% materiálov dodaných proti tejto Predajnej objednávke
Unverified
% Ordered
2016-01-17 03:42:24.225780 by Robert Kirschner
% Objednané
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:51:02.897533 by Administrator
% Progress
Unverified
% Received
2015-11-23 01:11:38.505506 by Michael Frano
% Prijaté
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 15:57:37.731748 by Administrator
% S nie je platný formát správy. Správa formát by mal \ jedným z nasledujúcich spôsobov% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2015-11-02 17:32:16.437784 by Robert Kirschner
0 - Rozpracované; 1 - Odoslané; 2 - Zrušené
Unverified
0 is highest
2015-11-23 01:12:32.667446 by Michael Frano
0 je najvyššie
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:51:09.392947 by Administrator
01-Sales Return
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:51:47.660135 by Administrator
02 - Zľava po predaji
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:51:34.718907 by Administrator
03-Nedostatok služieb
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:52:46.163538 by Administrator
04 - Oprava faktúry
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:51:30.244806 by Administrator
05-Zmena POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:51:30.828103 by Administrator
06 - Dokončenie predbežného hodnotenia
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:52:52.614245 by Administrator
07-Iné
Unverified
1 comment
2015-11-23 01:12:38.412235 by Michael Frano
1 komentár
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-11-02 19:21:24.506018 by Robert Kirschner
1 Mena = [?] Zlomok napríklad pre 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:03.871515 by Administrator
1 hodina
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 14:59:40.456748 by Administrator
1 Vernostné body = Koľko základnej meny?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:01.620027 by Administrator
pred 1 minútou
Unverified
1 month ago
2017-03-30 15:57:19.835356 by Administrator
1 pred mesiacom
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-03-30 15:57:57.086972 by Administrator
1 hviezdička je najnižšia a 5 hviezdičiek je najvyššie hodnotenie
Unverified
1 weeks ago
2017-03-30 15:58:30.441496 by Administrator
Pred 1 týždne
Unverified
1 year ago
2017-03-30 15:58:46.258567 by Administrator
1 rokom
Unverified
2 days ago
2015-11-23 01:13:14.185835 by Michael Frano
Pred dvomi dňami
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:01:05.311571 by Administrator
2 ročne
Unverified
90-Above
2015-03-10 16:11:50.756170 by Administrator
90 Nad
Unverified
(Half Day)
2016-09-17 19:22:26.630863 by Lukas Jelinek
(Pól dňa)
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 17:51:29.343294 by Administrator
Pokročilé nastavenia
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2018-02-17 02:58:00.768705 by Martin Janeček
Momentálne niesu k dispozícii položky v žiadnom sklade
Verifed
for {0}
2015-10-26 13:48:01.934943 by Robert Kirschner
pre {0}
Verifed
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-11-04 17:28:20.590471 by Administrator
je povinné. Možno, Zmenáreň záznam nie je vytvorená pre
Verifed
or
2015-10-13 13:37:49.297528 by Administrator
alebo
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-10-26 13:49:09.192814 by Robert Kirschner
`Zmraziť zásoby staršie ako` malo by byť menšie než %d dní.
Verifed
_doctype
2016-03-21 13:23:59.215129 by Administrator
_doctype
Verifed
-Above
2015-03-10 16:11:48.269068 by Administrator
-Nad
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2015-11-22 23:16:30.931619 by Michael Frano
"Aktuálny datum začiatku" nemôže byť väčší ako "Aktuálny dátum ukončenia"
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-11-22 23:17:21.605278 by Michael Frano
"Založené na" a "Zoskupené podľa", nemôžu byť rovnaké
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-11-22 23:19:05.152547 by Michael Frano
"Dní od poslednej objednávky" musí byť väčšie alebo rovnajúce sa nule
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-10-26 13:50:26.781134 by Robert Kirschner
"Položky" nemôžu býť prázdne
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-11-22 23:20:44.369127 by Michael Frano
"Očakávaný Dátum Začiatku" nemôže byť väčší ako "Očakávaný Dátum Ukončenia"
Verifed
'From Date' is required
2015-10-26 13:51:13.619939 by Robert Kirschner
"Dátum od" je povinný
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2015-10-26 13:51:27.740539 by Robert Kirschner
"Dátum DO" musí byť po "Dátum OD"
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-11-22 23:23:46.181788 by Michael Frano
"Má sériové číslo", nemôže byť "áno" pre neskladový tovar
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-11-22 23:26:27.354612 by Michael Frano
'V zozname' nie je dovolené pre typ {0} na riadku {1}
Verifed
'Opening'
2015-11-22 23:30:14.516883 by Michael Frano
"Otváranie"
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-11-22 23:32:08.258220 by Michael Frano
"Do Prípadu č ' nesmie byť menší ako "Od Prípadu č '
Verifed
'To Date' is required
2016-05-24 15:55:33.866931 by Robert Kirschner
"Dátum Do" je povinný
Verifed
'Total'
2016-03-21 13:23:52.090459 by Administrator
"Celkom"
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-11-22 23:33:30.178108 by Michael Frano
"Aktualizovať Sklad ' nie je možné skontrolovať, pretože položky nie sú dodané cez {0}
Verifed
"Company History"
2015-03-11 10:46:30.710119 by Jaroslav Urdzik
"História organizácie"
Verifed
"Team Members" or "Management"
2015-03-11 10:47:02.795460 by Jaroslav Urdzik
"Členovia tímu" alebo "Vedenie"
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:29:59.206907 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-05-14 10:28:59.979749 by Administrator
(Hodina Rate / 60) * Skutočná Prevádzková doba
Verifed
[Error]
2015-03-10 16:11:52.854044 by Administrator
[Chyba]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-11-22 23:35:41.146305 by Michael Frano
[Označenie]:[Typ poľa]/[Možnosti]:[šírka]
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-11-22 23:37:44.216932 by Michael Frano
{0} '{1}' je vypnuté
Verifed
{0} {1} already exists
2015-11-22 23:42:18.846755 by Michael Frano
{0} {1} už existuje
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:37:37.638800 by Administrator
{0} {1} je zrušená alebo zastavená
Verifed
{0} and {1}
2015-08-03 21:37:41.668715 by Administrator
{0} a {1}
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-23 00:01:02.659603 by Michael Frano
{0} práve prezerá tento dokument
Verifed
{0} is mandatory
2015-03-10 16:11:32.456883 by Administrator
{0} je povinné
Verifed
{0} is required
2015-11-23 00:06:31.188352 by Michael Frano
{0} je potrebné
Verifed
{0} or {1}
2015-08-03 21:38:02.251398 by Administrator
{0} alebo {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:38.021116 by Administrator
{0} zdieľa tento dokument s každým
Verifed
{0} Tree
2015-03-10 16:11:31.284326 by Administrator
{0} Strom
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:11:08.924820 by Administrator
{0}: {1} neexistuje
Verifed
{0}: From {1}
2015-03-10 16:11:55.297804 by Administrator
{0}: Z {1}
Verifed
{0}% Complete
2015-03-10 16:12:02.595355 by Administrator
{0}% Hotovo
Verifed
{0}% Delivered
2015-11-23 01:01:28.911655 by Michael Frano
{0}% dodané
Verifed
{app_title}
2015-03-10 16:11:47.350960 by Administrator
{app_title}
Verifed
<head> HTML
2015-10-13 13:37:47.704952 by Administrator
<head> HTML
Verifed