You must login to edit or verify translations

Shqiptar: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} room must have atmost one user.
None by
{0} room must have atmost one user.
Unverified
{0} Student Groups created.
None by
{0} Student Groups created.
Unverified
{0} Students have been enrolled
None by
{0} Students have been enrolled
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
(Half Day)
2019-05-27 05:21:44.272500 by Administrator
(Gjysmë ditë)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-27 05:22:25.816494 by Administrator
{0} Retain Shembull bazohet në grumbull, ju lutem kontrolloni "Nuk ka grumbull" për të mbajtur mostrën e sendit
Unverified
Advanced Settings
2019-05-27 03:53:43.749555 by Administrator
Cilësimet e avancuara
Unverified
by Role
2019-05-27 05:01:21.602309 by Administrator
nga Roli
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-27 05:00:23.907414 by Administrator
Aktualisht nuk ka të aksioneve në dispozicion në ndonjë depo
Unverified
for {0}
2019-05-27 04:03:05.249928 by Administrator
për {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-27 03:55:52.742022 by Administrator
Nga Data nuk mund të jetë më i madh se Për Data
Unverified
Group Roll No
2019-05-27 05:07:29.173527 by Administrator
Grupi Roll Nr
Unverified
or
2019-05-27 04:35:40.671934 by Administrator
ose
Unverified
to your browser
2019-05-27 04:38:31.318673 by Administrator
në shfletuesin tënd
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-27 05:22:02.302430 by Administrator
`Ngrirja e stoqeve më të vjetra se` duhet të jetë më e vogël se% d ditë.
Unverified
_doctype
2019-05-27 05:09:56.949752 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-27 03:53:29.010811 by Administrator
_report
Unverified
-Above
2019-05-27 04:03:29.548039 by Administrator
-Above
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-27 04:06:42.042531 by Administrator
; nuk lejohet në gjendje
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-27 04:12:52.646485 by Administrator
'Data e Fillimit Aktuale' nuk mund të jetë më e madhe se 'Data e Mbarimit Aktual'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-27 04:48:03.261505 by Administrator
'Bazuar në' dhe 'Grupi nga' nuk mund të jenë të njëjta
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:31:14.879041 by Administrator
Kërkohet 'Data'
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-27 04:35:19.576315 by Administrator
'Ditët që nga rendi i fundit' duhet të jenë më të mëdha ose të barabarta me zero
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-27 04:38:45.835770 by Administrator
"Hyrjet" nuk mund të jenë bosh
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-27 04:32:19.431964 by Administrator
'Data e pritshme e fillimit' nuk mund të jetë më e madhe se 'Data e pritshme e mbarimit'
Unverified
'From Date' is required
2019-05-27 05:26:36.805854 by Administrator
Kërkohet 'Nga data'
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-27 05:16:00.623497 by Administrator
'Nga data' duhet të jetë pas 'Për datën'
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-27 05:14:34.902019 by Administrator
'Nuk ka Serial No' nuk mund të jetë 'Po' për artikujt pa aksione
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 05:11:09.141002 by Administrator
'Në Global Search' nuk lejohet për tipin {0} në rreshtin {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-27 05:14:12.795642 by Administrator
'Në pamjen e listës' nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-27 04:36:59.602689 by Administrator
"Hapja"
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-27 04:27:58.581147 by Administrator
'Përfituesit' nuk janë të specifikuara
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-27 05:13:20.186841 by Administrator
'Për rastin nr. nuk mund të jetë më pak se 'Nga rasti nr.
Unverified
'To Date' is required
2019-05-27 04:32:01.632308 by Administrator
Kërkohet 'Për Date'
Unverified
'Total'
2019-05-27 05:19:20.324961 by Administrator
'Total'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-27 05:26:10.513010 by Administrator
'Update Stock' nuk mund të kontrollohet sepse artikujt nuk dorëzohen nëpërmjet {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-27 05:26:28.158253 by Administrator
'Update Stock' nuk mund të kontrollohet për shitjen e aseteve fikse
Unverified
"Company History"
2019-05-27 04:05:08.438595 by Administrator
"Historia e Kompanisë"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-27 05:16:02.533235 by Administrator
"Njësia e ofruar nga klienti" nuk mund të jetë edhe artikulli i blerjes
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-27 04:25:53.757171 by Administrator
"Njësia e ofruar nga klienti" nuk mund të ketë normë vlerësimi
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-27 04:32:24.456842 by Administrator
"A është Aset Fiks" nuk mund të pakontrollohet, pasi ekziston regjistri i Aseteve kundrejt artikullit
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-27 04:13:37.164326 by Administrator
"Prind" nënkupton tabelën e prindërve në të cilën duhet të shtohet kjo rresht
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-27 04:49:31.799400 by Administrator
"Anëtarët e Ekipit" ose "Menaxhmenti"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-27 05:09:50.002630 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-27 04:47:06.025385 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-27 04:26:40.370378 by Administrator
(Hour Rate / 60) * Koha Aktuale e Operimit
Unverified
(including)
2019-05-27 03:58:15.745688 by Administrator
(Duke përfshirë)
Unverified
) for {0}
2019-05-27 05:11:48.496238 by Administrator
) për {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-27 04:13:24.552226 by Administrator
[{0}] (# Form / Item / {0}) është jashtë magazinës
Unverified
[Error]
2019-05-27 05:24:40.347295 by Administrator
[Gabimet]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-27 05:24:22.607358 by Administrator
[Etiketa]: [Lloji i fushës] / [Opsionet]: [Gjerësia]
Unverified
[Select]
2019-05-27 04:14:37.994893 by Administrator
[Zgjidhni]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-27 04:57:17.284211 by Administrator
[Urgjent] Gabim gjatë krijimit të përsëritjes% s për% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-27 04:59:24.416347 by Administrator
{{{0}}} nuk është model i vlefshëm fushë. Duhet të jetë {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-27 05:16:31.279809 by Administrator
{} nga {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-27 04:38:07.887661 by Administrator
{0} - {1} është student joaktiv
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-27 05:17:15.006930 by Administrator
{0} - {1} nuk është i regjistruar në serinë {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-27 04:47:25.268673 by Administrator
{0} - {1} nuk është i regjistruar në kursin {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-27 05:00:55.007044 by Administrator
{0} '{1}' është çaktivizuar
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-27 04:25:38.033371 by Administrator
{0} '{1}' jo në vitin fiskal {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-27 04:55:23.597981 by Administrator
{0} ({1}) nuk mund të jetë më i madh se kuantiteti i planifikuar ({2}) në Rendit Prodhimi {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-27 05:03:01.121878 by Administrator
{0} ({1}) nuk mund të jetë më i madh se sasia e planifikuar ({2}) në Urdhërin e Punës {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-27 04:12:11.360192 by Administrator
{0} {1} shtoi
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-27 04:10:54.578188 by Administrator
{0} {1} ekziston tashmë
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-27 04:15:20.537819 by Administrator
{0} {1} nuk mund të jetë "{2}". Duhet të jetë një nga "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-27 05:04:27.357085 by Administrator
{0} {1} nuk mund të jetë një nyje fletë si ajo ka fëmijë
Unverified
{0} {1} created
2019-05-27 04:02:44.636732 by Administrator
{0} {1} krijuar
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-27 04:24:38.905676 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-27 04:16:48.800769 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston, zgjidhni një objektiv të ri për t'u bashkuar
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-27 04:53:00.233379 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-27 04:36:24.568318 by Administrator
{0} {1} është modifikuar. Ju lutemi rifreskoni.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-27 04:33:20.583044 by Administrator
{0} {1} nuk është dorëzuar kështu që veprimi nuk mund të përfundojë
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-27 04:39:49.632279 by Administrator
{0} {1} është {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-27 04:29:31.068743 by Administrator
{0} {1} është i lidhur me {2}, por Llogaria e Partisë është {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-27 04:31:52.985092 by Administrator
{0} {1} anulohet ose mbyllet
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-27 04:29:01.846406 by Administrator
{0} {1} anulohet ose ndalet
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-27 04:48:25.258481 by Administrator
{0} {1} anulohet kështu që veprimi nuk mund të përfundojë
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-27 05:06:35.290109 by Administrator
{0} {1} është i mbyllur
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-27 04:50:24.609748 by Administrator
{0} {1} është çaktivizuar
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-27 05:27:00.585458 by Administrator
{0} {1} është i ngrirë
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-27 05:07:10.349532 by Administrator
{0} {1} është faturuar plotësisht
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-27 05:15:31.853145 by Administrator
{0} {1} nuk është aktive
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-27 04:47:17.253373 by Administrator
{0} {1} nuk është i lidhur me {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-27 04:54:21.458241 by Administrator
{0} {1} nuk është i pranishëm në kompaninë mëmë
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-27 04:19:51.349820 by Administrator
{0} {1} nuk është dorëzuar
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-27 04:13:51.161967 by Administrator
{0} {1} duhet të dorëzohet
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-27 04:42:24.059472 by Administrator
{0} {1} nuk u gjet
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-27 04:32:08.424101 by Administrator
{0} {1} jo në asnjë vit aktiv fiskal.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-27 04:56:47.412519 by Administrator
{0} {1} statusi është {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-27 03:58:59.989154 by Administrator
{0} {1} deri {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-27 04:48:27.865075 by Administrator
{0} {1}: llogaria e tipit fitim dhe humbje {2} nuk lejohet në hapjen e hyrjes
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-27 04:16:18.615512 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} nuk mund të jetë një Grup
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 04:19:41.055371 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} nuk i përket kompanisë {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-27 04:59:02.166361 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} është joaktive
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-27 04:20:04.812279 by Administrator
{0} {1}: Hyrja kontabël për {2} mund të bëhet vetëm në valutë: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-27 04:31:16.952420 by Administrator
{0} {1}: Qendra e Kostos {2} nuk i përket kompanisë {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-27 05:17:07.211433 by Administrator
{0} {1}: Qendra e Kostos është e detyrueshme për Item {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-27 04:22:37.845922 by Administrator
{0} {1}: Qendra e Kostos kërkohet për llogarinë 'Fitimi dhe Humbja' {2}. Ju lutemi të krijoni një Qendër Kosto të paracaktuar për Kompaninë.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-27 04:03:21.085098 by Administrator
{0} {1}: Konsumatori kërkohet nga llogaria e arkëtueshme {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-27 05:22:48.904356 by Administrator
{0} {1}: Ose shuma e debitit ose kredisë kërkohet për {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-27 04:45:38.807093 by Administrator
{0} {1}: Regjistri i paraqitur nuk mund të fshihet.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-27 05:02:07.083492 by Administrator
{0} {1}: Furnizuesi kërkohet nga llogaria e Pagesës {2}
Unverified
{0} added
2019-05-27 04:47:47.822396 by Administrator
{0} shtuar
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-27 05:25:55.011628 by Administrator
{0} kundër Bill {1} të datës {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-27 03:57:20.608215 by Administrator
{0} kundër urdhër blerjes {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-27 05:22:36.892930 by Administrator
{0} kundër Faturave të Shitjes {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-27 05:13:40.421066 by Administrator
{0} kundër Urdhrit të Shitjes {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-27 05:19:09.086446 by Administrator
{0} të ndara për Punonjësin {1} për periudhën {2} deri {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-27 04:34:08.559440 by Administrator
{0} tashmë ekziston. Zgjidh një emër tjetër
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:31:20.462384 by Administrator
{0} tashmë ka një procedurë prindërore {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-27 05:05:06.938174 by Administrator
{0} tashmë i çabonuar
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-27 05:22:44.985721 by Administrator
{0} anuluar tashmë për {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-27 03:55:00.586367 by Administrator
{0} dhe {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-27 04:02:23.203863 by Administrator
{0} i zbatueshëm pas {1} ditëve të punës
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-27 04:52:24.864821 by Administrator
{0} vlerësoi {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-27 04:38:06.798248 by Administrator
{0} vlerësoi në {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-27 05:08:27.270820 by Administrator
{0} vlerësoi punën tuaj në {1} me {2} pikë
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-27 04:17:37.711383 by Administrator
{0} vlerësoi punën tuaj në {1} me {2} pikë
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-27 05:22:24.609358 by Administrator
{0} pikë vlerësimi për {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-27 04:47:36.259325 by Administrator
{0} pikë vlerësimi për {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-27 04:28:02.389961 by Administrator
{0} aktualisht po e shikojnë këtë dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-27 04:52:06.146887 by Administrator
Aseti i {0} nuk mund të transferohet
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-27 04:49:46.444599 by Administrator
{0} caktuar {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-27 04:33:25.044043 by Administrator
{0} në dispozicion nga {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-27 05:07:42.537077 by Administrator
{0} Buxheti për llogarinë {1} kundër {2} {3} është {4}. Do të kalojë me {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-27 04:43:53.671482 by Administrator
{0} Kalendari
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-27 05:23:28.633384 by Administrator
{0} nuk mund të jetë negativ
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-27 04:31:25.273818 by Administrator
{0} nuk mund të vendoset për llojet e vetme
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-27 04:07:00.227221 by Administrator
{0} ndryshoi {1} në {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-27 04:22:49.896291 by Administrator
{0} Grafiku
Unverified
{0} comments
2019-05-27 04:53:15.622756 by Administrator
{0} komente
Unverified
{0} created
2019-05-27 04:37:47.390527 by Administrator
{0} krijuar
Unverified
{0} created successfully
2019-05-27 04:59:49.628325 by Administrator
{0} u krijua me sukses
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-27 04:17:30.025226 by Administrator
{0} krijoi këtë {1}
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-27 05:29:22.886614 by Administrator
{0} pikë kritike për {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-27 04:55:44.096432 by Administrator
{0} pikë kritike për {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-27 04:37:41.594974 by Administrator
{0} kritikuar {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-27 05:10:25.168523 by Administrator
{0} kritikuar në {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-27 04:46:48.774831 by Administrator
{0} kritikoi punën tuaj në {1} me {2} pikë
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-27 04:41:15.600303 by Administrator
{0} e kritikoi punën tuaj në {1} me {2} pikë
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 04:25:54.802120 by Administrator
{0} aktualisht ka një {1} Scorecard të Furnizuesit, dhe Urdhërat e Blerjes për këtë furnizues duhet të lëshohen me kujdes.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-27 05:22:06.994349 by Administrator
{0} aktualisht ka një {1} Scorecard të Furnizuesit në këmbë, dhe RFQ-të këtij furnizuesi duhet të lëshohen me kujdes.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-27 04:52:34.754157 by Administrator
{0} Dashboard
Unverified
{0} days ago
2019-05-27 04:55:24.015165 by Administrator
{0} ditë më parë
Unverified
{0} Digest
2019-05-27 05:21:33.117775 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-27 04:20:11.419145 by Administrator
{0} nuk i përket kompanisë {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-27 04:41:50.773893 by Administrator
{0} nuk ekziston në rreshtin {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-27 04:58:08.438469 by Administrator
{0} nuk ka një orar të praktikantit të kujdesit shëndetësor. Shtojeni atë në mjeshtrin e praktikantit të kujdesit shëndetësor
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-27 05:04:18.943991 by Administrator
{0} redaktoi këtë {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-27 05:12:08.517711 by Administrator
{0} hyrë dy herë në Tax Item
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-27 04:28:10.774374 by Administrator
{0} fushë nuk mund të vendoset si unik në {1}, pasi ka vlera jo-unike ekzistuese
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-27 04:53:12.962856 by Administrator
Fusha {0} është e kufizuar në madhësinë {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-27 04:18:34.976669 by Administrator
{0} për {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-27 04:11:49.913267 by Administrator
{0} nga {1} në {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-27 05:15:32.418237 by Administrator
{0} nga {1} në {2} në rreshtin # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-27 05:12:03.114436 by Administrator
{0} ka caktuar tashmë vlerën e parazgjedhur për {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-27 04:32:12.928139 by Administrator
{0} është dërguar me sukses
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-27 04:52:16.106215 by Administrator
{0} është shtuar me sukses në Grupin Email.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-27 05:11:53.604173 by Administrator
{0} ka vlefshmërinë e tarifës deri në {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-27 04:14:47.738446 by Administrator
{0} e ka lënë bisedën në {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-27 04:05:23.573880 by Administrator
{0} orë
Unverified
{0} hours ago
2019-05-27 05:19:17.553547 by Administrator
{0} orë më parë
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-27 05:18:31.518045 by Administrator
{0} në rresht {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-27 04:09:02.031368 by Administrator
{0} në rresht {1} nuk mund të ketë URL dhe sende të fëmijës
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-27 05:28:56.706362 by Administrator
{0} tregon se {1} nuk do të japë një kuotim, por të gjitha artikujt \ janë cituar. Përditësimi i statusit të kuotës RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-27 05:28:04.191905 by Administrator
{0} është një festë e kompanisë
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-27 05:19:32.806652 by Administrator
{0} është një fushë e detyrueshme
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-27 05:05:54.715924 by Administrator
{0} është një adresë e pavlefshme email në 'Përfituesit'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-27 05:04:34.178754 by Administrator
{0} është bllokuar kështu që ky transaksion nuk mund të vazhdojë
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-27 03:59:36.475604 by Administrator
{0} aktualisht po e sheh këtë dokument
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-27 04:02:16.277053 by Administrator
{0} është i detyrueshëm
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-27 03:53:24.488060 by Administrator
{0} është i detyrueshëm për gjenerimin e pagesave të dërgesave, vendosni fushën dhe provo përsëri
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-27 04:43:28.451437 by Administrator
{0} është i detyrueshëm për artikullin {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-27 04:56:55.880621 by Administrator
{0} është i detyrueshëm. Ndoshta rekordi Exchange Currency nuk është krijuar për {1} në {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-27 04:34:29.246682 by Administrator
{0} është i detyrueshëm. Ndoshta rekordi Exchange Currency nuk është krijuar për {1} në {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-27 05:23:56.948223 by Administrator
{0} nuk është një format printimi i papërpunuar.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-27 04:48:17.056596 by Administrator
{0} nuk është një artikull i aksioneve
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-27 04:39:33.781396 by Administrator
{0} nuk është një numër i vlefshëm i serisë për artikullin {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-27 05:02:30.134103 by Administrator
{0} nuk është një adresë e vlefshme Email
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-27 04:09:26.931915 by Administrator
{0} nuk është një shtet i vlefshëm i fluksit të punës. Ju lutemi update Workflow tuaj dhe provoni përsëri.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-27 04:09:22.785505 by Administrator
{0} nuk shtohet në tabelë
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-27 04:56:49.315194 by Administrator
{0} nuk është në një periudhë të vlefshme pagese
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-27 04:48:54.521996 by Administrator
{0} nuk është në Listën e Festave Opsionale
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-27 05:00:17.181722 by Administrator
{0} tani është formati i printimit i parazgjedhur për {1} doktori
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-27 04:35:24.570477 by Administrator
{0} tani është viti fiskal i parazgjedhur. Rifresko shfletuesin tënd për ndryshimin që të hyjë në fuqi.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-27 05:27:17.016430 by Administrator
{0} është në pritje derisa {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-27 05:26:06.818476 by Administrator
{0} kërkohet
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:30:50.602271 by Administrator
{0} kërkohet për llogarinë e bilancit {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:31:26.703946 by Administrator
{0} kërkohet për llogarinë 'Fitimi dhe Humbja' {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-27 04:00:06.742437 by Administrator
{0} ruhet
Unverified
{0} item found.
2019-05-27 05:12:51.997025 by Administrator
{0} artikull u gjet.
Unverified
{0} items found.
2019-05-27 05:01:12.750475 by Administrator
U gjetën {0} artikuj.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-27 04:39:29.268083 by Administrator
{0} artikuj në progres
Unverified
{0} items produced
2019-05-27 04:41:32.776793 by Administrator
{0} artikuj të prodhuar
Unverified
{0} items selected
2019-05-27 04:54:59.988124 by Administrator
{0} artikuj të zgjedhur
Unverified
{0} List
2019-05-27 04:20:49.738441 by Administrator
{0} Lista
Unverified
{0} logged in
2019-05-27 05:28:28.043601 by Administrator
{0} hyni brënda
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-27 04:41:06.939116 by Administrator
{0} hoqi dorë: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-27 04:14:33.242482 by Administrator
{0} ju përmend në një koment në {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-27 04:23:40.931167 by Administrator
{0} minuta më parë
Unverified
{0} Modules
2019-05-27 04:26:31.155289 by Administrator
{0} Modulet
Unverified
{0} months ago
2019-05-27 04:34:23.730434 by Administrator
{0} muaj më parë
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-27 04:47:42.109297 by Administrator
{0} duhet të shfaqet vetëm një herë
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 16:55:14.221965 by Administrator
{0} duhet të jetë pas {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-27 04:38:30.571327 by Administrator
{0} duhet të jetë negativ në dokumentin e kthimit
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-27 05:05:12.170858 by Administrator
{0} duhet të jetë një nga {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-27 04:32:33.080131 by Administrator
{0} duhet të vendoset së pari
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-27 04:44:07.875080 by Administrator
{0} duhet të dorëzohet
Unverified
{0} must be unique
2019-05-27 04:01:45.161142 by Administrator
{0} duhet të jetë unik
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-27 04:48:30.696240 by Administrator
{0} duhet të fillojë dhe të përfundojë me një letër dhe mund të përmbajë vetëm letra, vizë ndarje ose nënvizim.
Unverified
{0} Name
2019-05-27 04:53:22.565735 by Administrator
{0} Emri
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-27 04:52:09.928901 by Administrator
{0} nuk është një shtet i vlefshëm
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-27 04:51:25.601415 by Administrator
{0} nuk lejohet të riemërohet
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-27 04:10:23.670429 by Administrator
{0} nuk lejohet të blej me {1}. Ju lutemi ndryshoni Kompaninë.
Unverified
{0} not found
2019-05-27 05:28:27.581359 by Administrator
{0} nuk u gjet
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-27 03:57:42.786404 by Administrator
{0} nuk u gjet për artikullin {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-27 05:05:16.400460 by Administrator
{0} Numri {1} i përdorur tashmë në llogari {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-27 05:29:12.586750 by Administrator
{0} e {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-27 04:41:06.431437 by Administrator
{0} në Ditën e Gjashtë Ditëve në {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-27 04:49:34.015795 by Administrator
{0} në Lini në {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-27 05:02:33.350849 by Administrator
{0} ose {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-27 04:40:41.657871 by Administrator
Parametri {0} është i pavlefshëm
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-27 04:57:56.890399 by Administrator
{0} shënimet e pagesës nuk mund të filtrohen nga {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-27 04:00:37.448981 by Administrator
{0} rekordi fshihet
Unverified
{0} records deleted
2019-05-27 04:24:09.636935 by Administrator
{0} të dhënat janë fshirë
Unverified
{0} Report
2019-05-27 04:13:00.369063 by Administrator
Raporti {0}
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-27 05:20:36.298768 by Administrator
{0} Kërkesë për {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-27 04:00:47.168337 by Administrator
{0} Rezultati i paraqitur
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-27 05:01:40.898692 by Administrator
{0} u kthye {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-27 05:25:14.462655 by Administrator
{0} ktheu pikën tënde në {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-27 04:47:23.028362 by Administrator
{0} rikthen pikat tuaja në {1}
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-27 05:16:43.283012 by Administrator
{0} rreshta për {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-27 04:59:18.359718 by Administrator
{0} u ruajtën me sukses
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-27 04:07:44.531359 by Administrator
{0} vetë e caktoi këtë detyrë: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-27 03:54:02.341003 by Administrator
{0} Numrat Serial kërkohet për Item {1}. Ju keni dhënë {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-27 05:13:44.052207 by Administrator
{0} Cilësimet nuk u gjetën
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-27 05:10:12.450609 by Administrator
{0} e ndan këtë dokument me {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-27 05:07:48.034765 by Administrator
{0} e ndan këtë dokument me të gjithë
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-27 05:15:21.243923 by Administrator
{0} duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-27 04:12:08.241869 by Administrator
Shtesa të {0} abonentëve
Unverified
{0} to {1}
2019-05-27 04:47:50.948058 by Administrator
{0} në {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-27 05:16:10.172959 by Administrator
{0} për të ndaluar marrjen e postës elektronike të këtij lloji
Unverified
{0} Tree
2019-05-27 04:46:56.795952 by Administrator
{0} Pema
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-27 04:15:01.615469 by Administrator
{0} un-shared këtë dokument me {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-27 04:34:50.451917 by Administrator
{0} njësitë e [{1}] (# Form / Item / {1}) gjenden në [{2}] (# Forma / Magazina / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-27 05:02:49.612135 by Administrator
{0} njësi të {1} të nevojshme në {2} në {3} {4} për {5} për të përfunduar këtë transaksion.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-27 05:07:03.053503 by Administrator
{0} njësi {1} të nevojshme në {2} për të përfunduar këtë transaksion.
Unverified
{0} updated
2019-05-27 04:09:15.825525 by Administrator
{0} përditësuar
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-27 04:36:13.836187 by Administrator
{0} numra të vlefshëm serial për Artikullin {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:30:45.572833 by Administrator
{0} vlerat e zgjedhura
Unverified
{0} variants created.
2019-05-27 04:08:35.326395 by Administrator
{0} variantet e krijuara.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-27 05:01:44.814259 by Administrator
{0} javë më parë
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-27 04:58:02.418531 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-27 04:24:05.947369 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) do të prishen, pasi personazhet maksimale të lejuara janë {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-27 05:01:46.499874 by Administrator
{0}: {1} nuk ekziston
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-27 05:11:05.888951 by Administrator
{0}: {1} në {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-27 05:10:34.670834 by Administrator
{0}: {1} është vendosur të deklarojë {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-27 05:04:00.469253 by Administrator
{0}: {1} nuk gjendet në tabelën Detajet e Faturës
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-27 04:02:33.696059 by Administrator
{0}: Nuk mund të vendosë Ndrysho pa Anulim
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-27 04:26:35.773808 by Administrator
{0}: Nuk mund të caktojë Cakto Cakto nëse nuk është i Dorëzueshëm
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-27 04:31:31.674305 by Administrator
{0}: Nuk mund të caktojë Cakto Shto nëse nuk është i Dorëzueshëm
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-27 04:42:59.981529 by Administrator
{0}: Nuk mund të vendosë Anulo pa Dërgim
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-27 04:44:05.148942 by Administrator
{0}: Importi nuk mund të vendoset si {1} nuk është i rëndësishëm
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-27 04:24:57.900015 by Administrator
{0}: Nuk mund të vendos Importi pa Krijo
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-27 05:21:41.408143 by Administrator
{0}: Nuk mund të vendosni Paraqitni, Anuloni, Ndryshoni pa Shkruar
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-27 03:59:56.561851 by Administrator
{0}: Emaili i punonjësit nuk u gjet, prandaj nuk u dërgua email
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 16:55:14.818249 by Administrator
{0}: Fusha '{1}' nuk mund të vendoset si Unique pasi ka vlera jo-unike
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 16:55:10.075670 by Administrator
{0}: Fusha {1} në rresht {2} nuk mund të fshihet dhe të jetë e detyrueshme pa paracaktuar
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 16:55:02.696982 by Administrator
{0}: Fusha {1} e tipit {2} nuk mund të jetë e detyrueshme
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 16:55:19.930889 by Administrator
{0}: Fieldname {1} shfaqet shumë herë në rreshtat {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 16:55:20.403649 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} për {2} nuk mund të jetë unik
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-27 03:54:25.275107 by Administrator
{0}: Nga {0} e tipit {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-27 04:11:43.021839 by Administrator
{0}: Nga {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-27 04:51:35.065308 by Administrator
{0}: Nuk është caktuar asnjë leje bazë
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-27 04:18:54.294869 by Administrator
{0}: Vetëm një rregull lejohet me të njëjtin rol, nivel dhe {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 16:55:07.419793 by Administrator
{0}: Opsione {1} duhet të jenë të njëjta me emrin e dokutit {2} për fushën {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 16:55:32.326383 by Administrator
{0}: Opsionet duhet të jenë një DocType e vlefshme për fushën {1} në rreshtin {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 16:55:39.087354 by Administrator
{0}: Opsionet e kërkuara për fushën e Lidhjes ose Llojit të Tabelës {1} në rreshtin {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-27 04:13:44.552757 by Administrator
{0}: Leja në nivelin 0 duhet të vendoset para vendosjes së niveleve më të larta
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 16:55:39.720795 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} për {2} nuk mund të indeksohet
Unverified
{0}% Billed
2019-05-27 05:09:47.242311 by Administrator
{0}% Faturuar
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-27 04:57:15.683692 by Administrator
{0}% Shpërndarë
Unverified
{app_title}
2019-05-27 05:08:29.382631 by Administrator
{APP_TITLE}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-27 04:10:23.161056 by Administrator
* Do të llogaritet në transaksion.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-27 05:27:14.834328 by Administrator
** Dështoi: {0} to {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-27 04:44:18.899512 by Administrator
** Monedha ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-27 04:46:58.535139 by Administrator
** Viti Fiskal ** paraqet një Vitin Financiar. Të gjitha shënimet e kontabilitetit dhe transaksionet e tjera kryesore gjurmohen kundër ** Vitit Fiskal **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-27 05:05:40.106194 by Administrator
** Shpërndarja mujore ** ju ndihmon të shpërndani buxhetin / synimin gjatë muajve nëse keni sezonalitet në biznesin tuaj.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:32:43.787769 by Administrator
> {0} vit (e) më parë
Unverified
<head> HTML
2019-05-27 05:25:14.874181 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-27 04:21:05.288367 by Administrator
Shpërndarë
Unverified
% Amount Billed
2019-05-27 04:20:36.279465 by Administrator
Shuma e faturuar
Unverified
% Billed
2019-05-27 04:03:48.592081 by Administrator
% Faturuar
Unverified
% Complete Method
2019-05-27 04:13:29.835597 by Administrator
Metoda e plotë
Unverified
% Completed
2019-05-27 04:49:21.718229 by Administrator
Përfunduar
Unverified
% Installed
2019-05-27 04:21:13.759445 by Administrator
% Instalohet
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-27 04:24:56.651420 by Administrator
% e materialeve të faturuara kundër këtij Rendit Sales
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-27 04:55:38.944274 by Administrator
% e materialeve të dorëzuara kundër këtij Shënimi të Dorëzimit
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-27 04:38:35.037844 by Administrator
% e materialeve të dorëzuara kundër këtij Rendit Sales
Unverified
% Ordered
2019-05-27 04:57:29.439088 by Administrator
Renditja
Unverified
% Progress
2019-05-27 05:06:44.788681 by Administrator
Progres
Unverified
% Received
2019-05-27 04:37:03.173907 by Administrator
Pranuar
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-27 04:37:47.943160 by Administrator
% s nuk është një format raport i vlefshëm. Formati i raportit duhet të \ një nga% s më poshtë
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-27 04:49:32.243429 by Administrator
0 - Draft; 1 - Dërguar; 2 - Anulohet
Unverified
0 is highest
2019-05-27 04:00:20.823876 by Administrator
0 është më i lartë
Unverified
1 comment
2019-05-27 05:09:00.454503 by Administrator
1 koment
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-27 04:37:05.794011 by Administrator
1 Valuta = [?] Fragment Për shembull 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 exact match.
2019-05-27 05:03:05.427144 by Administrator
1 ndeshje e saktë.
Unverified
1 hour ago
2019-05-27 05:25:36.152515 by Administrator
1 orë më parë
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-27 04:35:57.358817 by Administrator
1 Pikë lojaliteti = Sa valutë bazë?
Unverified
1 minute ago
2019-05-27 04:51:02.153078 by Administrator
1 minutë më parë
Unverified
1 month
2019-05-27 04:25:33.886676 by Administrator
1 muaj
Unverified
1 month ago
2019-05-27 04:31:55.557072 by Administrator
1 muaj me pare
Unverified
1 week
2019-05-27 04:39:47.156375 by Administrator
1 javë
Unverified
1 weeks ago
2019-05-27 05:05:58.879861 by Administrator
1 javë më parë
Unverified
1 year
2019-05-27 04:47:21.861108 by Administrator
1 vit
Unverified
1 year ago
2019-05-27 04:51:19.958698 by Administrator
1 vit më parë
Unverified
2 Yearly
2019-05-27 04:01:10.831146 by Administrator
2 vjetore
Unverified
3 months
2019-05-27 05:06:05.923097 by Administrator
3 muaj
Unverified
6 months
2019-05-27 04:45:52.625220 by Administrator
6 muaj
Unverified
90-Above
2019-05-27 04:30:42.594660 by Administrator
90-Mbi
Unverified