You must login to edit or verify translations

Shqiptar: Starting with Letter *


Original
Translated

{0} Students have been enrolled
None by
{0} Students have been enrolled
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:08:07.532330 by Administrator
{0} Retain Sample është i bazuar në grumbull, ju lutemi kontrolloni Keni Jo Serinë për të mbajtur mostrën e sendit
Unverified
Advanced Settings
2017-09-01 15:58:09.541854 by Gerandi M.
Opsionet e Avancuara
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:43:54.978523 by Administrator
Aktualisht nuk ka të aksioneve në dispozicion në ndonjë depo
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:39:10.587684 by Administrator
Grupi Roll No
Unverified
is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for
2015-11-04 17:28:40.557224 by Administrator
është i detyrueshëm. Ndoshta rekord Currency Exchange nuk është krijuar për
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:56:23.067841 by Administrator
Numër i llogarisë së transportit
Unverified
_doctype
2017-09-01 16:01:50.470682 by Gerandi M.
_llojidok
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2017-09-01 16:02:28.179096 by Gerandi M.
'Data e Fillimit' nuk mund të jetë më i madh se 'Data e Mbarimit'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-08-03 11:55:18.658781 by Administrator
"Bazuar Në 'dhe' Grupit nga 'nuk mund të jetë e njëjtë
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-08-03 12:02:43.466455 by Administrator
"Ditët Që Rendit Fundit" duhet të jetë më e madhe se ose e barabartë me zero
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-08-03 11:57:00.823602 by Administrator
"Pritet Data e Fillimit 'nuk mund të jetë më i madh se" Data e Përfundimit e pritshme'
Unverified
'From Date' is required
2015-08-03 11:59:11.816889 by Administrator
'Nga Data "është e nevojshme
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2015-08-03 12:01:46.330755 by Administrator
'Nga Data "duhet të jetë pas" deri më sot "
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-08-03 12:10:24.868636 by Administrator
'Nuk ka Serial' nuk mund të jetë 'Po' për jo-aksioneve artikull
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:53:44.455475 by Administrator
"Në Global Kërko 'nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:53:44.429121 by Administrator
"Në Global Kërko 'nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-08-03 11:55:42.417589 by Administrator
"Në Lista View" nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'Opening'
2015-08-04 10:16:50.119703 by Administrator
"Hapja"
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:55:24.910269 by Administrator
'Përfituesit' nuk janë të specifikuara
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-03 11:54:51.436209 by Administrator
"Për Rasti Nr ' nuk mund të jetë më pak se "nga rasti nr '
Unverified
'To Date' is required
2015-08-03 12:04:22.807546 by Administrator
"Deri më sot" është e nevojshme
Unverified
'Total'
2016-03-21 13:24:13.350977 by Administrator
"Total"
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-08-04 10:16:49.174049 by Administrator
'Update Stock "nuk mund të kontrollohet, sepse sendet nuk janë dorëzuar nëpërmjet {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:20:21.455845 by Administrator
'Update Stock' nuk mund të kontrollohet për shitjen e aseteve fikse
Unverified
"Company History"
2015-08-03 12:04:14.886359 by Administrator
"Historia e kompanisë"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:18:56.633293 by Administrator
"A është e aseteve fikse" nuk mund të jetë e pakontrolluar, pasi ekziston rekord Pasurive ndaj artikullit
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-08-03 12:02:00.433547 by Administrator
"Prind" nënkupton tabelën prind, në të cilën ky rresht duhet të shtohet
Unverified
"Team Members" or "Management"
2015-08-03 11:53:53.009664 by Administrator
"Anëtarët e ekipit" ose "Menaxhimi"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:05:32.311945 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2015-08-03 12:04:29.696417 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-08-03 11:54:03.586110 by Administrator
(Ore Rate / 60) * aktuale Operacioni Koha
Unverified
(including)
2018-02-23 12:56:39.220036 by Administrator
(Duke përfshirë)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:56:56.193305 by Administrator
) për {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:37:16.402516 by Administrator
[{0}] (# Forma / Item / {0}) është nga të aksioneve
Unverified
[Error]
2015-08-03 12:01:23.975357 by Administrator
[Gabim]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-08-03 12:02:58.295410 by Administrator
[Label]: [Fusha Type] / [Opsione]: [Gjerësia]
Unverified
[Select]
2015-08-03 11:59:09.381871 by Administrator
[Zgjidh]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:20:05.095369 by Administrator
[Urgjent] Gabim gjatë krijimit të përsëritjes% s për% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:28:45.741540 by Administrator
{{{0}}} nuk është një model i vlefshëm fieldname. Ajo duhet të jetë {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:42.910472 by Administrator
{0} - {1} është nxënës joaktiv
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:42.878386 by Administrator
{0} - {1} është nxënës joaktiv
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:39:05.153035 by Administrator
{0} - {1} nuk është i regjistruar në grumbull {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:38:29.055950 by Administrator
{0} - {1} nuk është i regjistruar në lëndës {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2015-08-03 12:02:28.680732 by Administrator
{0} '{1}' është me aftësi të kufizuara
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-08-03 11:55:16.695439 by Administrator
{0} '{1}' nuk është në Vitin Fiskal {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-08-03 11:59:34.080842 by Administrator
{0} ({1}) nuk mund të jetë më i madh se quanitity planifikuar ({2}) në Prodhimi i rendit {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:54:54.718100 by Administrator
{0} ({1}) nuk mund të jetë më i madh se sasia e planifikuar ({2}) në Urdhërin e Punës {3}
Unverified
{0} {1} already exists
2015-08-03 12:02:40.151174 by Administrator
{0} {1} tashmë ekziston
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-08-03 12:01:16.794747 by Administrator
{0} {1} nuk mund të jetë "{2}". Ajo duhet të jetë një nga "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-08-03 12:04:31.199065 by Administrator
{0} {1} nuk mund të jetë një nyje gjethe si ajo ka fëmijë
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:37:09.303986 by Administrator
{0} {1} krijuar
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:21:04.421856 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-08-03 12:01:05.341108 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston, zgjidhni një objektiv të ri për të bashkojë
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:55:37.828075 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-08-03 12:11:00.360230 by Administrator
{0} {1} është modifikuar. Ju lutem refresh.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:38:38.313727 by Administrator
{0} {1} nuk ka qenë i paraqitur në mënyrë veprimi nuk mund të përfundojë
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:09:46.627335 by Administrator
{0} {1} është i lidhur me {2}, por Llogaria e Partisë është {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:55.736373 by Administrator
{0} {1} është anuluar apo të mbyllura
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:38:32.792317 by Administrator
{0} {1} është anuluar ose ndaluar
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:38:29.672192 by Administrator
{0} {1} është anuluar në mënyrë veprimi nuk mund të përfundojë
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:54.719440 by Administrator
{0} {1} është i mbyllur
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:37:13.062483 by Administrator
{0} {1} është me aftësi të kufizuara
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:37:03.489466 by Administrator
{0} {1} është e ngrirë
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-08-03 11:59:24.572921 by Administrator
{0} {1} është faturuar plotësisht
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 16:01:35.340261 by Administrator
{0} {1} nuk është aktiv
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:05:48.105314 by Administrator
{0} {1} nuk është i lidhur me {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:54:48.470291 by Administrator
{0} {1} nuk është i pranishëm në kompaninë mëmë
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-08-03 11:59:36.197724 by Administrator
{0} {1} nuk është dorëzuar
Unverified
{0} {1} must be submitted
2015-08-03 11:56:20.512267 by Administrator
{0} {1} duhet të dorëzohet
Unverified
{0} {1} not found
2015-08-03 11:59:01.728223 by Administrator
{0} {1} nuk u gjet
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 16:01:19.246433 by Administrator
{0} {1} ne asnje vitit aktiv Fiskal.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:28:40.272560 by Administrator
{0} {1} statusi është {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:02:17.362020 by Administrator
{0} {1} për të {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:53:51.835631 by Administrator
{0} {1}: "Fitimi dhe Humbja 'lloji i llogarisë {2} nuk lejohen në Hapja Hyrja
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:53:00.860366 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} nuk mund të jetë një grup
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:53:30.254184 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} nuk i përkasin kompanisë {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:53:10.333157 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} është joaktiv
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:53:19.497972 by Administrator
{0} {1}: Accounting Hyrja për {2} mund të bëhet vetëm në monedhën: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:53:00.651292 by Administrator
{0} {1}: Qendra Kosto {2} nuk i përkasin kompanisë {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-08-03 12:03:10.500295 by Administrator
{0} {1}: Qendra Kosto është e detyrueshme për Item {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:53:14.312298 by Administrator
{0} {1}: Qendra Kosto është e nevojshme për "Fitimi dhe Humbja 'llogarisë {2}. Ju lutemi të ngritur një qendër me kosto të paracaktuar për kompaninë.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:53:09.935448 by Administrator
{0} {1}: Customer është i detyruar kundrejt llogarisë arkëtueshme {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:53:39.400357 by Administrator
{0} {1}: Ose debiti ose shuma e kredisë është e nevojshme për {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-08-03 12:03:14.898090 by Administrator
{0} {1}: Rekordi i Dërguar nuk mund të fshihet.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:52:50.746078 by Administrator
{0} {1}: Furnizuesi është i detyruar kundrejt llogarisë pagueshme {2}
Unverified
{0} added
2015-08-03 12:11:02.337274 by Administrator
{0} shtuar
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-08-03 11:55:44.287934 by Administrator
{0} kundër Bill {1} ​​{2}, datë
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-08-03 11:59:48.304680 by Administrator
{0} kundër Rendit Blerje {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-08-03 12:03:36.536806 by Administrator
{0} kundër Shitjeve Faturës {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-08-03 11:58:45.063946 by Administrator
{0} kundër Sales Rendit {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:10.581786 by Administrator
{0} ndarë tashmë për punonjësit {1} për periudhën {2} në {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:09:17.877063 by Administrator
{0} tashmë ekziston. Zgjidh një emër tjetër
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:38:45.616755 by Administrator
{0} tashmë unsubscribed
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:38:28.688866 by Administrator
{0} tashmë c'regjistruar për {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-04 10:16:47.280924 by Administrator
{0} dhe {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:56:51.031507 by Administrator
{0} i zbatueshëm pas {1} ditëve të punës
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:28:40.649127 by Administrator
{0} jeni duke shfletuar këtë dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:20:55.035631 by Administrator
{0} aktiv nuk mund të transferohet
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:53:05.911816 by Administrator
{0} caktuar {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:53:38.802226 by Administrator
{0} Buxheti për Llogarinë {1} kundër {2} {3} është {4}. Ajo do të kalojë nga {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-08-03 12:04:04.003556 by Administrator
{0} nga {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:30:01.717746 by Administrator
{0} Calendar
Unverified
{0} can not be negative
2015-08-03 11:56:10.120620 by Administrator
{0} nuk mund të jetë negative
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-08-03 11:56:01.802555 by Administrator
{0} nuk mund të vendosen për lloje Beqar
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:56:40.311710 by Administrator
{0} Grafiku
Unverified
{0} comments
2015-08-03 12:00:41.127345 by Administrator
{0} komente
Unverified
{0} created
2015-08-03 11:58:01.502178 by Administrator
{0} krijuar
Unverified
{0} created this {1}
2015-08-03 12:01:22.983872 by Administrator
{0} krijuar ky {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:09:51.161452 by Administrator
{0} aktualisht ka një {1} Scorecard të Furnizuesit, dhe Urdhërat e Blerjes për këtë furnizues duhet të lëshohen me kujdes.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:09:22.230957 by Administrator
{0} aktualisht ka një {1} Scorecard të Furnizuesit, dhe RFQ-të për këtë furnizues duhet të lëshohen me kujdes.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:11.483740 by Administrator
{0} ditë më parë
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:56:23.393300 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-08-03 12:00:37.251365 by Administrator
{0} nuk i përkasin kompanisë {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-08-03 12:10:16.918045 by Administrator
{0} nuk ekziston në rresht {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:52:59.364878 by Administrator
{0} nuk ka një orar të praktikantit të kujdesit shëndetësor. Shtojeni atë në mjeshtrin e Mjekësisë Shëndetësore
Unverified
{0} edited this {1}
2015-08-03 12:00:42.947670 by Administrator
{0} redaktuar ky {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-08-03 11:54:37.963342 by Administrator
{0} hyrë dy herë në Tatimin Item
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:03:21.735397 by Administrator
{0} Feedback Kërkesën
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:38:24.374839 by Administrator
{0} fushë nuk mund të vendosen si unike në {1}, pasi ka vlera jo-unike ekzistuese
Unverified
{0} for {1}
2015-08-03 12:04:02.981200 by Administrator
{0} për {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 16:01:34.376096 by Administrator
{0} nga {1} për të {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 16:02:13.561828 by Administrator
{0} nga {1} për të {2} në rradhë # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:24:59.050657 by Administrator
{0} është dërguar me sukses
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 16:01:45.038530 by Administrator
{0} është shtuar me sukses në Email Group.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:20:21.751133 by Administrator
{0} ka vlefshmërinë e tarifës deri në {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-04 10:16:51.680821 by Administrator
{0} ka lënë bisedën në {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:19:49.591411 by Administrator
{0} orë
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 16:01:55.928007 by Administrator
{0} orëve
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:54:42.747308 by Administrator
{0} në rresht {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-08-03 11:55:26.787509 by Administrator
{0} në rresht {1} nuk mund të ketë dy URL dhe fëmijë artikuj
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:09:33.755121 by Administrator
{0} tregon se {1} nuk do të japë një kuotim, por të gjitha artikujt \ janë cituar. Përditësimi i statusit të kuotës RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:56:27.406863 by Administrator
{0} është një festë e kompanisë
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:05:48.984113 by Administrator
{0} është një fushë e detyrueshme
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:55:15.234958 by Administrator
{0} është një adresë e pavlefshme email në 'Përfituesit'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:55:43.907967 by Administrator
{0} është bllokuar kështu që ky transaksion nuk mund të vazhdojë
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:28:47.170371 by Administrator
{0} është duke shfletuar këtë dokument
Unverified
{0} is mandatory
2015-08-03 11:54:05.202728 by Administrator
{0} është e detyrueshme
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-08-03 11:58:38.975750 by Administrator
{0} është e detyrueshme për Item {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-08-03 12:03:27.792287 by Administrator
{0} është i detyrueshëm. Ndoshta rekord Currency Exchange nuk është krijuar për {1} të {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-08-03 11:55:30.490927 by Administrator
{0} nuk është një gjendje Item
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-08-03 12:02:26.092250 by Administrator
{0} nuk është një numër i vlefshëm Batch për Item {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 16:01:44.123129 by Administrator
{0} nuk është një adresë të saktë
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:24:20.981429 by Administrator
{0} nuk është një shtet i vlefshëm i fluksit të punës. Ju lutemi update Workflow tuaj dhe provoni përsëri.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:56:15.270163 by Administrator
{0} nuk është në një periudhë të vlefshme pagash
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:59:34.985340 by Administrator
{0} nuk është në listën e pushimeve opsionale
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:17.899930 by Administrator
{0} tani është format i parazgjedhur shtypura për {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-08-03 11:58:24.909194 by Administrator
{0} është tani default Viti Fiskal. Ju lutemi të rifreskoni shfletuesin tuaj për ndryshim të hyjnë në fuqi.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:58:23.206439 by Administrator
{0} është në pritje derisa {1}
Unverified
{0} is required
2015-08-03 12:10:39.393132 by Administrator
{0} është e nevojshme
Unverified
{0} is saved
2015-08-03 12:10:47.766876 by Administrator
{0} është ruajtur
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:19:33.755967 by Administrator
{0} artikuj në progres
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:20:52.446782 by Administrator
{0} artikuj prodhuara
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:53:42.005542 by Administrator
{0} pikat e zgjedhura
Unverified
{0} List
2015-08-03 11:59:54.016629 by Administrator
{0} Lista
Unverified
{0} logged in
2015-08-03 12:11:22.250951 by Administrator
{0} regjistrohet në
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 16:01:28.284972 by Administrator
{0} regjistrohet nga: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment
2017-08-31 17:09:18.564842 by Administrator
{0} ju përmendi në një koment
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:49.758750 by Administrator
{0} ju përmendur në një koment në {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:11.820306 by Administrator
{0} minuta më parë
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:12.804562 by Administrator
{0} muaj më parë
Unverified
{0} must appear only once
2015-08-03 11:57:19.637956 by Administrator
{0} duhet të shfaqen vetëm një herë
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:29:45.628019 by Administrator
{0} duhet të jetë negative në dokumentin e kthimit
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-08-03 12:10:51.270194 by Administrator
{0} duhet të jetë një nga {1}
Unverified
{0} must be set first
2015-08-03 11:55:02.372162 by Administrator
{0} duhet të jetë i vendosur për herë të parë
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-11 14:55:25.193509 by Administrator
{0} duhet të dorëzohet
Unverified
{0} must be unique
2015-08-03 11:57:40.494977 by Administrator
{0} duhet të jetë unik
Unverified
{0} Name
2016-08-25 13:19:51.656553 by Administrator
{0} Emri
Unverified
{0} not a valid State
2015-08-03 12:11:06.292848 by Administrator
{0} nuk është një shtet i vlefshëm
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-08-03 12:02:58.891157 by Administrator
{0} nuk lejohen të riemëruar
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:58:30.097225 by Administrator
{0} nuk lejohet të blej me {1}. Ju lutemi ndryshoni Kompaninë.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:38:46.119278 by Administrator
{0} nuk gjendet
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:43:53.062673 by Administrator
{0} nuk u gjet për Item {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:57:57.543771 by Administrator
{0} Numri {1} i përdorur tashmë në llogari {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:43:32.994886 by Administrator
{0} e {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:52:55.037981 by Administrator
{0} në Ditën e Gjashtë Ditëve në {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:53:09.963501 by Administrator
{0} në Lini në {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-04 10:17:04.791624 by Administrator
{0} ose {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-04 10:16:58.598281 by Administrator
{0} shënimet e pagesës nuk mund të filtrohen nga {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:24:18.757424 by Administrator
{0} Raporti
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:19:56.334789 by Administrator
{0} Rezultati i paraqitur
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:01:36.236912 by Administrator
{0} rreshtave për {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:08:41.805401 by Administrator
{0} vetë e caktoi këtë detyrë: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:38:37.465762 by Administrator
{0} Numrat Serial nevojshme për Item {1}. Ju keni dhënë {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 16:03:13.135776 by Administrator
{0} Settings nuk gjendet
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-08-03 12:02:09.631668 by Administrator
{0} ndarë këtë dokument me {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:45.067728 by Administrator
{0} ndarë këtë dokument me të gjithë
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:57:15.196962 by Administrator
{0} duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:53:25.718399 by Administrator
{0} grupeve studentore krijuar.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:53:25.702420 by Administrator
{0} grupeve studentore krijuar.
Unverified
{0} subscribers added
2015-08-03 12:11:02.752365 by Administrator
{0} abonentë shtuar
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:59:53.729313 by Administrator
{0} në {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:09:52.467201 by Administrator
{0} për të ndaluar marrjen e postës elektronike të këtij lloji
Unverified
{0} Tree
2015-08-03 11:53:46.960414 by Administrator
{0} Tree
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-08-03 11:58:32.403288 by Administrator
{0} un-ndarë këtë dokument me {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:37:04.217605 by Administrator
{0} njësitë e [{1}] (# Forma / Item / {1}) gjenden në [{2}] (# Forma / Magazina / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:21:02.355176 by Administrator
{0} njësitë e {1} nevojshme në {2} në {3} {4} për {5} për të përfunduar këtë transaksion.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:20:52.300669 by Administrator
{0} njësitë e {1} nevojshme në {2} për të përfunduar këtë transaksion.
Unverified
{0} updated
2015-08-03 11:56:02.034542 by Administrator
{0} përditësuar
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-08-03 11:56:29.211684 by Administrator
{0} nos vlefshme serik për Item {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:52:49.490417 by Administrator
{0} variantet e krijuara.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:12.364404 by Administrator
{0} javë më parë
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:20.909191 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:20:32.507936 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) do të cunguar, si karaktere max lejuara është {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:17:16.311391 by Administrator
{0}: {1} nuk ekziston
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:18.644107 by Administrator
{0}: {1} në {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:57:51.196794 by Administrator
{0}: {1} është vendosur të deklarojë {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-08-03 11:55:21.475251 by Administrator
{0}: {1} nuk u gjet në detaje Fatura tryezë
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-08-03 12:10:50.494568 by Administrator
{0}: Nuk mund të vendosur të ndryshojë pa Anulo
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-08-03 12:03:18.111614 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Cakto Ndryshojë nëse nuk Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-08-03 11:54:32.944950 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Cakto Submit nëse nuk Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-08-03 11:58:00.672131 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Cancel pa Submit
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-08-03 11:55:33.873900 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë importin si {1} nuk është i importuar
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-08-03 11:54:15.967847 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Import pa Krijo
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-08-03 12:03:01.167196 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Submit, Cancel Ndreqni pa Shkruani
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:19:32.795032 by Administrator
{0}: email Punonjësi nuk gjendet, kështu nuk email dërguar
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-08-03 11:55:34.601779 by Administrator
{0}: Nga {0} nga lloji {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-08-03 12:02:21.782708 by Administrator
{0}: Nga {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-08-03 11:58:10.852632 by Administrator
{0}: Jo lejet themelore set
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 10:16:50.369275 by Administrator
{0}: Vetem nje rregull lejohet me të njëjtin rol, nivelin dhe {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-08-03 12:10:37.913858 by Administrator
{0}: Leja në nivel 0 duhet të vendosen para se nivelet më të larta janë vendosur
Unverified
{0}% Billed
2015-08-03 11:57:28.000254 by Administrator
{0}% faturuar
Unverified
{0}% Complete
2015-08-03 12:10:10.770752 by Administrator
{0}% Complete
Unverified
{0}% Delivered
2015-08-03 12:02:14.231020 by Administrator
{0}% Dorëzuar
Unverified
{app_title}
2015-08-03 11:58:21.842144 by Administrator
{App_title}
Unverified
{type} room must have atmost one user.
2018-01-09 16:46:17.330667 by Administrator
Dhoma e {type} duhet të ketë një përdorues të vetëm.
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-08-03 11:53:46.067280 by Administrator
* Do të llogaritet në transaksion.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:24.084927 by Administrator
** Failed: {0} në {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-08-03 11:57:07.614293 by Administrator
** Valuta ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-08-03 11:58:30.122202 by Administrator
** Viti Fiskal ** përfaqëson një viti financiar. Të gjitha shënimet e kontabilitetit dhe transaksionet tjera të mëdha janë gjurmuar kundër Vitit Fiskal ** **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:18:56.102090 by Administrator
** Shpërndarja mujore ** ju ndihmon të shpërndani Buxhetore / Target gjithë muaj nëse keni sezonalitetit në biznesin tuaj.
Unverified
> {0} year(s) ago
2018-09-17 14:42:29.925134 by Administrator
> {0} vit (e) më parë
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:38:37.142713 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2015-08-03 12:01:49.749263 by Administrator
% Dorëzuar
Unverified
% Amount Billed
2015-08-03 12:03:17.995232 by Administrator
% Shuma faturuar
Unverified
% Billed
2015-08-03 11:53:48.201930 by Administrator
% Faturuar
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:53:22.640777 by Administrator
% Complete Metoda
Unverified
% Completed
2015-08-03 11:56:42.817659 by Administrator
% Kompletuar
Unverified
% Installed
2015-08-03 11:54:50.045850 by Administrator
% Installed
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-08-03 12:01:30.725949 by Administrator
% E materialeve faturuar kundër këtij Rendit Shitje
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-08-03 12:03:58.062465 by Administrator
% E materialeve dorëzuar kundër këtij notën shpërndarëse
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-08-03 12:11:09.856931 by Administrator
% E materialeve dorëzuar kundër këtij Rendit Shitje
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:39:02.238215 by Administrator
% Urdhërohet
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:53:24.622127 by Administrator
% Progress
Unverified
% Received
2015-08-03 11:54:43.064245 by Administrator
% Marra
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:02:13.104647 by Administrator
% S nuk është një format i vlefshëm raport. Raporti format duhet të \ një nga këto% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-01 16:00:53.604184 by Gerandi M.
0 - Draft; 1 - Dërguar; 2 - Anulluar
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:55:37.224939 by Administrator
01-Kthimi i shitjeve
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:56:17.292957 by Administrator
02-Shitje zbritje
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:56:04.711124 by Administrator
03-Mangësi në shërbime
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:57:13.868524 by Administrator
04-Korrigjimi në Faturë
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:56:00.327854 by Administrator
05-Ndryshimi në POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:56:01.266284 by Administrator
06-Finalizimi i vlerësimit të përkohshëm
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:57:20.196102 by Administrator
07-Të tjerët
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-08-03 11:59:10.287110 by Administrator
1 Valuta = [?] Pjesa Për shembull 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:12.986515 by Administrator
1 orë më parë
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:01:22.687864 by Administrator
1 Pikë Loyalty = Sa monedhë bazë?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:11.166728 by Administrator
1 minutë më parë
Unverified
1 month ago
2017-03-30 16:01:56.138064 by Administrator
1 muaj me pare
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-09-01 16:00:32.616420 by Gerandi M.
1 yll duke qenë më e ulëta dhe 5 yje të qenë vlerësimi më i lartë
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:05:43.543015 by Administrator
2 vjetore
Unverified
(Half Day)
2015-10-08 19:49:47.651611 by Besfort Azizi
(Gjysme Dite)
Verifed
by Role
2017-08-18 20:02:16.987656 by lecture
sipas Rolit
Verifed
or
2015-10-13 13:38:38.625416 by Administrator
ose
Verifed
to
2015-11-04 17:28:41.741063 by Administrator
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-10-08 19:51:00.585046 by Besfort Azizi
`Ngrij Stoqet me te vjetra se` duhet të jetë më e vogël se% d ditë.
Verifed
_report
2017-05-16 17:53:20.616458 by Administrator
_report
Verifed
_report
2017-05-16 17:53:20.706651 by Administrator
_report
Verifed
-Above
2015-10-09 05:23:23.547783 by Besfort Azizi
-Siper
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:38:39.816513 by Administrator
; nuk lejohet në gjendje
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-08-03 11:56:34.334066 by Administrator
"Hyrjet" nuk mund të jetë bosh
Verifed
0 is highest
2015-08-03 11:55:54.214221 by Administrator
0 është më i lartë
Verifed
1 comment
2015-08-03 11:55:20.146073 by Administrator
1 koment
Verifed
1 weeks ago
2017-03-30 16:03:04.031994 by Administrator
1 javë më parë
Verifed
1 year ago
2017-03-30 16:03:18.876218 by Administrator
1 vit më parë
Verifed
2 days ago
2015-08-03 12:03:11.736680 by Administrator
2 ditë më parë
Verifed
90-Above
2015-08-03 12:00:00.068043 by Administrator
90-Mbi
Verifed
for {0}
2015-08-03 11:59:25.723619 by Administrator
për {0}
Verifed