You must login to edit or verify translations

Shqiptar: Starting with Letter *


Original
Translated

Created
None by
Created
Unverified
does not exist!
None by
does not exist!
Unverified
Qty increased by 1
None by
Qty increased by 1
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
{0} room must have atmost one user.
None by
{0} room must have atmost one user.
Unverified
{0} Students have been enrolled
None by
{0} Students have been enrolled
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
None by
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
Unverified
> {0} year(s) ago
None by
> {0} year(s) ago
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:08:07.532330 by Administrator
{0} Retain Sample është i bazuar në grumbull, ju lutemi kontrolloni Keni Jo Serinë për të mbajtur mostrën e sendit
Unverified
Advanced Settings
2017-09-01 15:58:09.541854 by Gerandi M.
Opsionet e Avancuara
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2017-11-15 15:43:54.978523 by Administrator
Aktualisht nuk ka të aksioneve në dispozicion në ndonjë depo
Unverified
Group Roll No
2017-07-04 15:39:10.587684 by Administrator
Grupi Roll No
Unverified
Shipping Bill Number
2018-02-23 12:56:23.067841 by Administrator
Numër i llogarisë së transportit
Unverified
_doctype
2017-09-01 16:01:50.470682 by Gerandi M.
_llojidok
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2017-09-01 16:02:28.179096 by Gerandi M.
'Data e Fillimit' nuk mund të jetë më i madh se 'Data e Mbarimit'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2015-08-03 11:55:18.658781 by Administrator
"Bazuar Në 'dhe' Grupit nga 'nuk mund të jetë e njëjtë
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2015-08-03 12:02:43.466455 by Administrator
"Ditët Që Rendit Fundit" duhet të jetë më e madhe se ose e barabartë me zero
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2015-08-03 11:57:00.823602 by Administrator
"Pritet Data e Fillimit 'nuk mund të jetë më i madh se" Data e Përfundimit e pritshme'
Unverified
'From Date' is required
2015-08-03 11:59:11.816889 by Administrator
'Nga Data "është e nevojshme
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2015-08-03 12:01:46.330755 by Administrator
'Nga Data "duhet të jetë pas" deri më sot "
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2015-08-03 12:10:24.868636 by Administrator
'Nuk ka Serial' nuk mund të jetë 'Po' për jo-aksioneve artikull
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:53:44.455475 by Administrator
"Në Global Kërko 'nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-05-16 17:53:44.429121 by Administrator
"Në Global Kërko 'nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2015-08-03 11:55:42.417589 by Administrator
"Në Lista View" nuk lejohet për llojin {0} në rresht {1}
Unverified
'Opening'
2015-08-04 10:16:50.119703 by Administrator
"Hapja"
Unverified
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:55:24.910269 by Administrator
'Përfituesit' nuk janë të specifikuara
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2015-08-03 11:54:51.436209 by Administrator
"Për Rasti Nr ' nuk mund të jetë më pak se "nga rasti nr '
Unverified
'To Date' is required
2015-08-03 12:04:22.807546 by Administrator
"Deri më sot" është e nevojshme
Unverified
'Total'
2016-03-21 13:24:13.350977 by Administrator
"Total"
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2015-08-04 10:16:49.174049 by Administrator
'Update Stock "nuk mund të kontrollohet, sepse sendet nuk janë dorëzuar nëpërmjet {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2016-08-25 13:20:21.455845 by Administrator
'Update Stock' nuk mund të kontrollohet për shitjen e aseteve fikse
Unverified
"Company History"
2015-08-03 12:04:14.886359 by Administrator
"Historia e kompanisë"
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2016-08-25 13:18:56.633293 by Administrator
"A është e aseteve fikse" nuk mund të jetë e pakontrolluar, pasi ekziston rekord Pasurive ndaj artikullit
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2015-08-03 12:02:00.433547 by Administrator
"Prind" nënkupton tabelën prind, në të cilën ky rresht duhet të shtohet
Unverified
"Team Members" or "Management"
2015-08-03 11:53:53.009664 by Administrator
"Anëtarët e ekipit" ose "Menaxhimi"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:05:32.311945 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2015-08-03 12:04:29.696417 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2015-08-03 11:54:03.586110 by Administrator
(Ore Rate / 60) * aktuale Operacioni Koha
Unverified
(including)
2018-02-23 12:56:39.220036 by Administrator
(Duke përfshirë)
Unverified
) for {0}
2018-06-20 19:56:56.193305 by Administrator
) për {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2016-04-15 14:37:16.402516 by Administrator
[{0}] (# Forma / Item / {0}) është nga të aksioneve
Unverified
[Error]
2015-08-03 12:01:23.975357 by Administrator
[Gabim]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2015-08-03 12:02:58.295410 by Administrator
[Label]: [Fusha Type] / [Opsione]: [Gjerësia]
Unverified
[Select]
2015-08-03 11:59:09.381871 by Administrator
[Zgjidh]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:20:05.095369 by Administrator
[Urgjent] Gabim gjatë krijimit të përsëritjes% s për% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2015-11-04 17:28:45.741540 by Administrator
{{{0}}} nuk është një model i vlefshëm fieldname. Ajo duhet të jetë {{field_name}}.
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:42.910472 by Administrator
{0} - {1} është nxënës joaktiv
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 17:53:42.878386 by Administrator
{0} - {1} është nxënës joaktiv
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:39:05.153035 by Administrator
{0} - {1} nuk është i regjistruar në grumbull {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:38:29.055950 by Administrator
{0} - {1} nuk është i regjistruar në lëndës {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2015-08-03 12:02:28.680732 by Administrator
{0} '{1}' është me aftësi të kufizuara
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2015-08-03 11:55:16.695439 by Administrator
{0} '{1}' nuk është në Vitin Fiskal {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2015-08-03 11:59:34.080842 by Administrator
{0} ({1}) nuk mund të jetë më i madh se quanitity planifikuar ({2}) në Prodhimi i rendit {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-04-09 14:54:54.718100 by Administrator
{0} ({1}) nuk mund të jetë më i madh se sasia e planifikuar ({2}) në Urdhërin e Punës {3}
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 14:55:04.760167 by Administrator
{0} {1} u shtua
Unverified
{0} {1} already exists
2015-08-03 12:02:40.151174 by Administrator
{0} {1} tashmë ekziston
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2015-08-03 12:01:16.794747 by Administrator
{0} {1} nuk mund të jetë "{2}". Ajo duhet të jetë një nga "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2015-08-03 12:04:31.199065 by Administrator
{0} {1} nuk mund të jetë një nyje gjethe si ajo ka fëmijë
Unverified
{0} {1} created
2016-04-15 14:37:09.303986 by Administrator
{0} {1} krijuar
Unverified
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:21:04.421856 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2015-08-03 12:01:05.341108 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston, zgjidhni një objektiv të ri për të bashkojë
Unverified
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 12:55:37.828075 by Administrator
{0} {1} nuk ekziston.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2015-08-03 12:11:00.360230 by Administrator
{0} {1} është modifikuar. Ju lutem refresh.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-07-04 15:38:38.313727 by Administrator
{0} {1} nuk ka qenë i paraqitur në mënyrë veprimi nuk mund të përfundojë
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:09:46.627335 by Administrator
{0} {1} është i lidhur me {2}, por Llogaria e Partisë është {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2016-03-03 11:17:55.736373 by Administrator
{0} {1} është anuluar apo të mbyllura
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2015-10-13 13:38:32.792317 by Administrator
{0} {1} është anuluar ose ndaluar
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-07-04 15:38:29.672192 by Administrator
{0} {1} është anuluar në mënyrë veprimi nuk mund të përfundojë
Unverified
{0} {1} is closed
2016-03-03 11:17:54.719440 by Administrator
{0} {1} është i mbyllur
Unverified
{0} {1} is disabled
2016-04-15 14:37:13.062483 by Administrator
{0} {1} është me aftësi të kufizuara
Unverified
{0} {1} is frozen
2016-04-15 14:37:03.489466 by Administrator
{0} {1} është e ngrirë
Unverified
{0} {1} is fully billed
2015-08-03 11:59:24.572921 by Administrator
{0} {1} është faturuar plotësisht
Unverified
{0} {1} is not active
2017-03-30 16:01:35.340261 by Administrator
{0} {1} nuk është aktiv
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:05:48.105314 by Administrator
{0} {1} nuk është i lidhur me {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 19:54:48.470291 by Administrator
{0} {1} nuk është i pranishëm në kompaninë mëmë
Unverified
{0} {1} is not submitted
2015-08-03 11:59:36.197724 by Administrator
{0} {1} nuk është dorëzuar
Unverified
{0} {1} must be submitted
2015-08-03 11:56:20.512267 by Administrator
{0} {1} duhet të dorëzohet
Unverified
{0} {1} not found
2015-08-03 11:59:01.728223 by Administrator
{0} {1} nuk u gjet
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-03-30 16:01:19.246433 by Administrator
{0} {1} ne asnje vitit aktiv Fiskal.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2015-11-04 17:28:40.272560 by Administrator
{0} {1} statusi është {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:02:17.362020 by Administrator
{0} {1} për të {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2016-12-15 17:53:51.835631 by Administrator
{0} {1}: "Fitimi dhe Humbja 'lloji i llogarisë {2} nuk lejohen në Hapja Hyrja
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-15 17:53:00.860366 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} nuk mund të jetë një grup
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:53:30.254184 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} nuk i përkasin kompanisë {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-15 17:53:10.333157 by Administrator
{0} {1}: Llogaria {2} është joaktiv
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2016-12-15 17:53:19.497972 by Administrator
{0} {1}: Accounting Hyrja për {2} mund të bëhet vetëm në monedhën: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2016-12-15 17:53:00.651292 by Administrator
{0} {1}: Qendra Kosto {2} nuk i përkasin kompanisë {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2015-08-03 12:03:10.500295 by Administrator
{0} {1}: Qendra Kosto është e detyrueshme për Item {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2016-12-15 17:53:14.312298 by Administrator
{0} {1}: Qendra Kosto është e nevojshme për "Fitimi dhe Humbja 'llogarisë {2}. Ju lutemi të ngritur një qendër me kosto të paracaktuar për kompaninë.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2016-12-15 17:53:09.935448 by Administrator
{0} {1}: Customer është i detyruar kundrejt llogarisë arkëtueshme {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2016-12-15 17:53:39.400357 by Administrator
{0} {1}: Ose debiti ose shuma e kredisë është e nevojshme për {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2015-08-03 12:03:14.898090 by Administrator
{0} {1}: Rekordi i Dërguar nuk mund të fshihet.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2016-12-15 17:52:50.746078 by Administrator
{0} {1}: Furnizuesi është i detyruar kundrejt llogarisë pagueshme {2}
Unverified
{0} added
2015-08-03 12:11:02.337274 by Administrator
{0} shtuar
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2015-08-03 11:55:44.287934 by Administrator
{0} kundër Bill {1} ​​{2}, datë
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2015-08-03 11:59:48.304680 by Administrator
{0} kundër Rendit Blerje {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2015-08-03 12:03:36.536806 by Administrator
{0} kundër Shitjeve Faturës {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2015-08-03 11:58:45.063946 by Administrator
{0} kundër Sales Rendit {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2015-12-15 15:01:10.581786 by Administrator
{0} ndarë tashmë për punonjësit {1} për periudhën {2} në {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:09:17.877063 by Administrator
{0} tashmë ekziston. Zgjidh një emër tjetër
Unverified
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:38:45.616755 by Administrator
{0} tashmë unsubscribed
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2015-10-13 13:38:28.688866 by Administrator
{0} tashmë c'regjistruar për {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2015-08-04 10:16:47.280924 by Administrator
{0} dhe {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 19:56:51.031507 by Administrator
{0} i zbatueshëm pas {1} ditëve të punës
Unverified
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:28:40.649127 by Administrator
{0} jeni duke shfletuar këtë dokument
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2016-08-25 13:20:55.035631 by Administrator
{0} aktiv nuk mund të transferohet
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-31 19:53:05.911816 by Administrator
{0} caktuar {1}: {2}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2016-12-15 17:53:38.802226 by Administrator
{0} Buxheti për Llogarinë {1} kundër {2} {3} është {4}. Ajo do të kalojë nga {5}
Unverified
{0} by {1}
2015-08-03 12:04:04.003556 by Administrator
{0} nga {1}
Unverified
{0} Calendar
2016-10-26 17:30:01.717746 by Administrator
{0} Calendar
Unverified
{0} can not be negative
2015-08-03 11:56:10.120620 by Administrator
{0} nuk mund të jetë negative
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2015-08-03 11:56:01.802555 by Administrator
{0} nuk mund të vendosen për lloje Beqar
Unverified
{0} Chart
2018-02-23 12:56:40.311710 by Administrator
{0} Grafiku
Unverified
{0} comments
2015-08-03 12:00:41.127345 by Administrator
{0} komente
Unverified
{0} created
2015-08-03 11:58:01.502178 by Administrator
{0} krijuar
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 14:54:57.762160 by Administrator
{0} u krijua me sukses
Unverified
{0} created this {1}
2015-08-03 12:01:22.983872 by Administrator
{0} krijuar ky {1}
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:09:51.161452 by Administrator
{0} aktualisht ka një {1} Scorecard të Furnizuesit, dhe Urdhërat e Blerjes për këtë furnizues duhet të lëshohen me kujdes.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:09:22.230957 by Administrator
{0} aktualisht ka një {1} Scorecard të Furnizuesit, dhe RFQ-të për këtë furnizues duhet të lëshohen me kujdes.
Unverified
{0} days ago
2016-02-17 12:50:11.483740 by Administrator
{0} ditë më parë
Unverified
{0} Digest
2018-06-20 19:56:23.393300 by Administrator
{0} Digest
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2015-08-03 12:00:37.251365 by Administrator
{0} nuk i përkasin kompanisë {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2015-08-03 12:10:16.918045 by Administrator
{0} nuk ekziston në rresht {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-31 19:52:59.364878 by Administrator
{0} nuk ka një orar të praktikantit të kujdesit shëndetësor. Shtojeni atë në mjeshtrin e Mjekësisë Shëndetësore
Unverified
{0} edited this {1}
2015-08-03 12:00:42.947670 by Administrator
{0} redaktuar ky {1}
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2015-08-03 11:54:37.963342 by Administrator
{0} hyrë dy herë në Tatimin Item
Unverified
{0} Feedback Request
2017-03-30 16:03:21.735397 by Administrator
{0} Feedback Kërkesën
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2015-10-13 13:38:24.374839 by Administrator
{0} fushë nuk mund të vendosen si unike në {1}, pasi ka vlera jo-unike ekzistuese
Unverified
{0} for {1}
2015-08-03 12:04:02.981200 by Administrator
{0} për {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 16:01:34.376096 by Administrator
{0} nga {1} për të {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 16:02:13.561828 by Administrator
{0} nga {1} për të {2} në rradhë # {3}
Unverified
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:24:59.050657 by Administrator
{0} është dërguar me sukses
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 16:01:45.038530 by Administrator
{0} është shtuar me sukses në Email Group.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:20:21.751133 by Administrator
{0} ka vlefshmërinë e tarifës deri në {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-04 10:16:51.680821 by Administrator
{0} ka lënë bisedën në {1} {2}
Unverified
{0} hours
2016-08-25 13:19:49.591411 by Administrator
{0} orë
Unverified
{0} hours ago
2017-03-30 16:01:55.928007 by Administrator
{0} orëve
Unverified
{0} in row {1}
2018-06-20 19:54:42.747308 by Administrator
{0} në rresht {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2015-08-03 11:55:26.787509 by Administrator
{0} në rresht {1} nuk mund të ketë dy URL dhe fëmijë artikuj
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:09:33.755121 by Administrator
{0} tregon se {1} nuk do të japë një kuotim, por të gjitha artikujt \ janë cituar. Përditësimi i statusit të kuotës RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2018-02-23 12:56:27.406863 by Administrator
{0} është një festë e kompanisë
Unverified
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:05:48.984113 by Administrator
{0} është një fushë e detyrueshme
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:55:15.234958 by Administrator
{0} është një adresë e pavlefshme email në 'Përfituesit'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 19:55:43.907967 by Administrator
{0} është bllokuar kështu që ky transaksion nuk mund të vazhdojë
Unverified
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:28:47.170371 by Administrator
{0} është duke shfletuar këtë dokument
Unverified
{0} is mandatory
2015-08-03 11:54:05.202728 by Administrator
{0} është e detyrueshme
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2015-08-03 11:58:38.975750 by Administrator
{0} është e detyrueshme për Item {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 14:55:01.072027 by Administrator
{0} është i detyrueshëm. Ndoshta rekordi Exchange Currency nuk është krijuar për {1} në {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2015-08-03 12:03:27.792287 by Administrator
{0} është i detyrueshëm. Ndoshta rekord Currency Exchange nuk është krijuar për {1} të {2}.
Unverified
{0} is not a stock Item
2015-08-03 11:55:30.490927 by Administrator
{0} nuk është një gjendje Item
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2015-08-03 12:02:26.092250 by Administrator
{0} nuk është një numër i vlefshëm Batch për Item {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 16:01:44.123129 by Administrator
{0} nuk është një adresë të saktë
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:24:20.981429 by Administrator
{0} nuk është një shtet i vlefshëm i fluksit të punës. Ju lutemi update Workflow tuaj dhe provoni përsëri.
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-06-20 19:56:15.270163 by Administrator
{0} nuk është në një periudhë të vlefshme pagash
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-06-20 19:59:34.985340 by Administrator
{0} nuk është në listën e pushimeve opsionale
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-05-30 14:58:17.899930 by Administrator
{0} tani është format i parazgjedhur shtypura për {1} DOCTYPE
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2015-08-03 11:58:24.909194 by Administrator
{0} është tani default Viti Fiskal. Ju lutemi të rifreskoni shfletuesin tuaj për ndryshim të hyjnë në fuqi.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 19:58:23.206439 by Administrator
{0} është në pritje derisa {1}
Unverified
{0} is required
2015-08-03 12:10:39.393132 by Administrator
{0} është e nevojshme
Unverified
{0} is saved
2015-08-03 12:10:47.766876 by Administrator
{0} është ruajtur
Unverified
{0} items in progress
2016-08-25 13:19:33.755967 by Administrator
{0} artikuj në progres
Unverified
{0} items produced
2016-08-25 13:20:52.446782 by Administrator
{0} artikuj prodhuara
Unverified
{0} items selected
2016-12-15 17:53:42.005542 by Administrator
{0} pikat e zgjedhura
Unverified
{0} List
2015-08-03 11:59:54.016629 by Administrator
{0} Lista
Unverified
{0} logged in
2015-08-03 12:11:22.250951 by Administrator
{0} regjistrohet në
Unverified
{0} logged out: {1}
2017-03-30 16:01:28.284972 by Administrator
{0} regjistrohet nga: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2016-01-04 16:43:49.758750 by Administrator
{0} ju përmendur në një koment në {1}
Unverified
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:11.820306 by Administrator
{0} minuta më parë
Unverified
{0} months ago
2016-02-17 12:50:12.804562 by Administrator
{0} muaj më parë
Unverified
{0} must appear only once
2015-08-03 11:57:19.637956 by Administrator
{0} duhet të shfaqen vetëm një herë
Unverified
{0} must be negative in return document
2016-10-26 17:29:45.628019 by Administrator
{0} duhet të jetë negative në dokumentin e kthimit
Unverified
{0} must be one of {1}
2015-08-03 12:10:51.270194 by Administrator
{0} duhet të jetë një nga {1}
Unverified
{0} must be set first
2015-08-03 11:55:02.372162 by Administrator
{0} duhet të jetë i vendosur për herë të parë
Unverified
{0} must be submitted
2017-09-11 14:55:25.193509 by Administrator
{0} duhet të dorëzohet
Unverified
{0} must be unique
2015-08-03 11:57:40.494977 by Administrator
{0} duhet të jetë unik
Unverified
{0} Name
2016-08-25 13:19:51.656553 by Administrator
{0} Emri
Unverified
{0} not a valid State
2015-08-03 12:11:06.292848 by Administrator
{0} nuk është një shtet i vlefshëm
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2015-08-03 12:02:58.891157 by Administrator
{0} nuk lejohen të riemëruar
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 19:58:30.097225 by Administrator
{0} nuk lejohet të blej me {1}. Ju lutemi ndryshoni Kompaninë.
Unverified
{0} not found
2017-07-04 15:38:46.119278 by Administrator
{0} nuk gjendet
Unverified
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 15:43:53.062673 by Administrator
{0} nuk u gjet për Item {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 19:57:57.543771 by Administrator
{0} Numri {1} i përdorur tashmë në llogari {2}
Unverified
{0} of {1}
2017-11-15 15:43:32.994886 by Administrator
{0} e {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2018-08-31 19:52:55.037981 by Administrator
{0} në Ditën e Gjashtë Ditëve në {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2018-08-31 19:53:09.963501 by Administrator
{0} në Lini në {1}
Unverified
{0} or {1}
2015-08-04 10:17:04.791624 by Administrator
{0} ose {1}
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2015-08-04 10:16:58.598281 by Administrator
{0} shënimet e pagesës nuk mund të filtrohen nga {1}
Unverified
{0} Report
2016-03-21 13:24:18.757424 by Administrator
{0} Raporti
Unverified
{0} Result submittted
2017-09-25 15:19:56.334789 by Administrator
{0} Rezultati i paraqitur
Unverified
{0} rows for {1}
2017-03-30 16:01:36.236912 by Administrator
{0} rreshtave për {1}
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:08:41.805401 by Administrator
{0} vetë e caktoi këtë detyrë: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2015-10-13 13:38:37.465762 by Administrator
{0} Numrat Serial nevojshme për Item {1}. Ju keni dhënë {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2017-03-30 16:03:13.135776 by Administrator
{0} Settings nuk gjendet
Unverified
{0} shared this document with {1}
2015-08-03 12:02:09.631668 by Administrator
{0} ndarë këtë dokument me {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2016-01-12 11:53:45.067728 by Administrator
{0} ndarë këtë dokument me të gjithë
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 12:57:15.196962 by Administrator
{0} duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:53:25.718399 by Administrator
{0} grupeve studentore krijuar.
Unverified
{0} Student Groups created.
2017-05-16 17:53:25.702420 by Administrator
{0} grupeve studentore krijuar.
Unverified
{0} subscribers added
2015-08-03 12:11:02.752365 by Administrator
{0} abonentë shtuar
Unverified
{0} to {1}
2017-07-11 14:59:53.729313 by Administrator
{0} në {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:09:52.467201 by Administrator
{0} për të ndaluar marrjen e postës elektronike të këtij lloji
Unverified
{0} Tree
2015-08-03 11:53:46.960414 by Administrator
{0} Tree
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2015-08-03 11:58:32.403288 by Administrator
{0} un-ndarë këtë dokument me {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2016-04-15 14:37:04.217605 by Administrator
{0} njësitë e [{1}] (# Forma / Item / {1}) gjenden në [{2}] (# Forma / Magazina / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:21:02.355176 by Administrator
{0} njësitë e {1} nevojshme në {2} në {3} {4} për {5} për të përfunduar këtë transaksion.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:20:52.300669 by Administrator
{0} njësitë e {1} nevojshme në {2} për të përfunduar këtë transaksion.
Unverified
{0} updated
2015-08-03 11:56:02.034542 by Administrator
{0} përditësuar
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2015-08-03 11:56:29.211684 by Administrator
{0} nos vlefshme serik për Item {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 19:52:49.490417 by Administrator
{0} variantet e krijuara.
Unverified
{0} weeks ago
2016-02-17 12:50:12.364404 by Administrator
{0} javë më parë
Unverified
{0}, Row {1}
2015-10-21 15:10:20.909191 by Administrator
{0}, Row {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2016-08-25 13:20:32.507936 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) do të cunguar, si karaktere max lejuara është {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:17:16.311391 by Administrator
{0}: {1} nuk ekziston
Unverified
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:42:18.644107 by Administrator
{0}: {1} në {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 19:57:51.196794 by Administrator
{0}: {1} është vendosur të deklarojë {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2015-08-03 11:55:21.475251 by Administrator
{0}: {1} nuk u gjet në detaje Fatura tryezë
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2015-08-03 12:10:50.494568 by Administrator
{0}: Nuk mund të vendosur të ndryshojë pa Anulo
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2015-08-03 12:03:18.111614 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Cakto Ndryshojë nëse nuk Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2015-08-03 11:54:32.944950 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Cakto Submit nëse nuk Submittable
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2015-08-03 11:58:00.672131 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Cancel pa Submit
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2015-08-03 11:55:33.873900 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë importin si {1} nuk është i importuar
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2015-08-03 11:54:15.967847 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Import pa Krijo
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2015-08-03 12:03:01.167196 by Administrator
{0}: Nuk mund të vënë Submit, Cancel Ndreqni pa Shkruani
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2016-08-25 13:19:32.795032 by Administrator
{0}: email Punonjësi nuk gjendet, kështu nuk email dërguar
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2015-08-03 11:55:34.601779 by Administrator
{0}: Nga {0} nga lloji {1}
Unverified
{0}: From {1}
2015-08-03 12:02:21.782708 by Administrator
{0}: Nga {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2015-08-03 11:58:10.852632 by Administrator
{0}: Jo lejet themelore set
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2015-08-04 10:16:50.369275 by Administrator
{0}: Vetem nje rregull lejohet me të njëjtin rol, nivelin dhe {1}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2015-08-03 12:10:37.913858 by Administrator
{0}: Leja në nivel 0 duhet të vendosen para se nivelet më të larta janë vendosur
Unverified
{0}% Billed
2015-08-03 11:57:28.000254 by Administrator
{0}% faturuar
Unverified
{0}% Complete
2015-08-03 12:10:10.770752 by Administrator
{0}% Complete
Unverified
{0}% Delivered
2015-08-03 12:02:14.231020 by Administrator
{0}% Dorëzuar
Unverified
{app_title}
2015-08-03 11:58:21.842144 by Administrator
{App_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2015-08-03 11:53:46.067280 by Administrator
* Do të llogaritet në transaksion.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2015-10-21 15:10:24.084927 by Administrator
** Failed: {0} në {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2015-08-03 11:57:07.614293 by Administrator
** Valuta ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2015-08-03 11:58:30.122202 by Administrator
** Viti Fiskal ** përfaqëson një viti financiar. Të gjitha shënimet e kontabilitetit dhe transaksionet tjera të mëdha janë gjurmuar kundër Vitit Fiskal ** **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2016-08-25 13:18:56.102090 by Administrator
** Shpërndarja mujore ** ju ndihmon të shpërndani Buxhetore / Target gjithë muaj nëse keni sezonalitetit në biznesin tuaj.
Unverified
<head> HTML
2015-10-13 13:38:37.142713 by Administrator
<head> HTML
Unverified
% Delivered
2015-08-03 12:01:49.749263 by Administrator
% Dorëzuar
Unverified
% Amount Billed
2015-08-03 12:03:17.995232 by Administrator
% Shuma faturuar
Unverified
% Billed
2015-08-03 11:53:48.201930 by Administrator
% Faturuar
Unverified
% Complete Method
2016-12-15 17:53:22.640777 by Administrator
% Complete Metoda
Unverified
% Completed
2015-08-03 11:56:42.817659 by Administrator
% Kompletuar
Unverified
% Installed
2015-08-03 11:54:50.045850 by Administrator
% Installed
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2015-08-03 12:01:30.725949 by Administrator
% E materialeve faturuar kundër këtij Rendit Shitje
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2015-08-03 12:03:58.062465 by Administrator
% E materialeve dorëzuar kundër këtij notën shpërndarëse
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2015-08-03 12:11:09.856931 by Administrator
% E materialeve dorëzuar kundër këtij Rendit Shitje
Unverified
% Ordered
2015-10-13 13:39:02.238215 by Administrator
% Urdhërohet
Unverified
% Progress
2016-12-15 17:53:24.622127 by Administrator
% Progress
Unverified
% Received
2015-08-03 11:54:43.064245 by Administrator
% Marra
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-03-30 16:02:13.104647 by Administrator
% S nuk është një format i vlefshëm raport. Raporti format duhet të \ një nga këto% s
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-09-01 16:00:53.604184 by Gerandi M.
0 - Draft; 1 - Dërguar; 2 - Anulluar
Unverified
01-Sales Return
2018-02-23 12:55:37.224939 by Administrator
01-Kthimi i shitjeve
Unverified
02-Post Sale Discount
2018-02-23 12:56:17.292957 by Administrator
02-Shitje zbritje
Unverified
03-Deficiency in services
2018-02-23 12:56:04.711124 by Administrator
03-Mangësi në shërbime
Unverified
04-Correction in Invoice
2018-02-23 12:57:13.868524 by Administrator
04-Korrigjimi në Faturë
Unverified
05-Change in POS
2018-02-23 12:56:00.327854 by Administrator
05-Ndryshimi në POS
Unverified
06-Finalization of Provisional assessment
2018-02-23 12:56:01.266284 by Administrator
06-Finalizimi i vlerësimit të përkohshëm
Unverified
07-Others
2018-02-23 12:57:20.196102 by Administrator
07-Të tjerët
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2015-08-03 11:59:10.287110 by Administrator
1 Valuta = [?] Pjesa Për shembull 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 hour ago
2016-02-17 12:50:12.986515 by Administrator
1 orë më parë
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-07-09 15:01:22.687864 by Administrator
1 Pikë Loyalty = Sa monedhë bazë?
Unverified
1 minute ago
2016-02-17 12:50:11.166728 by Administrator
1 minutë më parë
Unverified
1 month ago
2017-03-30 16:01:56.138064 by Administrator
1 muaj me pare
Unverified
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-09-01 16:00:32.616420 by Gerandi M.
1 yll duke qenë më e ulëta dhe 5 yje të qenë vlerësimi më i lartë
Unverified
2 Yearly
2017-12-27 18:05:43.543015 by Administrator
2 vjetore
Unverified
(Half Day)
2015-10-08 19:49:47.651611 by Besfort Azizi
(Gjysme Dite)
Verifed
by Role
2017-08-18 20:02:16.987656 by lecture
sipas Rolit
Verifed
or
2015-10-13 13:38:38.625416 by Administrator
ose
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2015-10-08 19:51:00.585046 by Besfort Azizi
`Ngrij Stoqet me te vjetra se` duhet të jetë më e vogël se% d ditë.
Verifed
_report
2017-05-16 17:53:20.616458 by Administrator
_report
Verifed
_report
2017-05-16 17:53:20.706651 by Administrator
_report
Verifed
-Above
2015-10-09 05:23:23.547783 by Besfort Azizi
-Siper
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-04 15:38:39.816513 by Administrator
; nuk lejohet në gjendje
Verifed
'Entries' cannot be empty
2015-08-03 11:56:34.334066 by Administrator
"Hyrjet" nuk mund të jetë bosh
Verifed
0 is highest
2015-08-03 11:55:54.214221 by Administrator
0 është më i lartë
Verifed
1 comment
2015-08-03 11:55:20.146073 by Administrator
1 koment
Verifed
1 weeks ago
2017-03-30 16:03:04.031994 by Administrator
1 javë më parë
Verifed
1 year ago
2017-03-30 16:03:18.876218 by Administrator
1 vit më parë
Verifed
2 days ago
2015-08-03 12:03:11.736680 by Administrator
2 ditë më parë
Verifed
90-Above
2015-08-03 12:00:00.068043 by Administrator
90-Mbi
Verifed
for {0}
2015-08-03 11:59:25.723619 by Administrator
për {0}
Verifed