You must login to edit or verify translations

Việt: Starting with Letter *


Original
Translated

"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
None by
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
None by
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
Unverified
Created
2019-01-21 13:52:50.864717 by Đỗ Tiến Điệp
Đã tạo
Unverified
does not exist!
2018-12-11 12:51:47.647603 by Mickael Lê
không tồn tại!
Unverified
Qty increased by 1
2019-01-21 13:53:11.605538 by Đỗ Tiến Điệp
Tăng số lượng thêm 1
Unverified
{0} {1} added
2018-10-08 15:03:46.227123 by Administrator
Đã thêm {0} {1}
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2018-08-20 22:19:43.418775 by Long
{0} đã giao cho {1}: {2}
Unverified
{0} created successfully
2018-10-08 15:03:40.238656 by Administrator
Đã tạo thành công {0}
Unverified
{0} Digest
2018-08-20 22:26:12.453325 by Long
{0} Bản tóm tắt
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2018-08-20 22:20:44.837946 by Long
{0} chưa có Lịch Khám Sức Khỏe. Thêm vào danh sách Lịch Khám Sức Khỏe chính
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2018-10-08 15:03:42.225121 by Administrator
{0} là bắt buộc. Có thể bản ghi Tỷ giá hối đoái không được tạo cho {1} thành {2}
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2018-08-20 22:28:12.864639 by Long
{0} không có trong Kỳ Phát Lương hợp lệ
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2018-08-20 22:28:41.532505 by Long
{0} không có trong Danh Sách Ngày Nghỉ Tùy Chọn
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-03-28 15:44:05.695170 by Đỗ Tiến Điệp
{0} tạo yêu cầu nghỉ nửa ngày vào {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-03-28 15:44:21.349127 by Đỗ Tiến Điệp
{0} tạo yêu cầu nghỉ vào ngày {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2018-09-27 15:13:38.974767 by Administrator
{0} phòng phải có tối đa một người dùng.
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2018-09-10 15:20:53.466872 by Administrator
{0} tự giao nhiệm vụ này: {1}
Unverified
{0} variants created.
2018-08-31 20:24:18.020070 by Administrator
Đã tạo {0} biến thể.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-01-21 13:52:58.203516 by Đỗ Tiến Điệp
> {0} năm trước
Unverified
01-Sales Return
2018-08-20 22:30:14.241460 by Long
01-Trả Hàng
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2018-08-20 22:31:18.314386 by Long
1 Điểm Thân Thiết = Bao nhiêu tiền gốc?
Unverified
(Half Day)
2015-02-23 22:00:40.134070 by Administrator
(Nửa ngày)
Verifed
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2017-12-27 18:49:37.904701 by Administrator
{0} Retain Sample được dựa trên lô, hãy kiểm tra Có Batch No để giữ lại mẫu của mặt hàng
Verifed
Advanced Settings
2016-12-15 18:03:12.804294 by Administrator
Cài đặt nâng cao
Verifed
by Role
2016-01-09 00:11:03.260226 by Vu Khanh Thuy
bởi Vai trò
Verifed
Currently no stock available in any warehouse
2018-01-28 06:47:53.507372 by KHOI LAM
Hiện tại không có hàng hóa dự trữ nào trong nhà kho
Verifed
for {0}
2015-02-23 22:00:40.629400 by Administrator
cho {0}
Verifed
or
2016-01-09 00:09:51.982078 by Vu Khanh Thuy
hoặc
Verifed
Shipping Bill Number
2018-03-22 14:29:19.009848 by Tai Tran
Số vận đơn
Verifed
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2018-01-03 11:02:27.242127 by DuyBQ
'Để cách li hàng tồn kho cũ' nên nhỏ hơn %d ngày
Verifed
_doctype
2017-07-26 10:45:20.923925 by Shan Ruan
_doctype
Verifed
_report
2017-05-16 18:01:22.174359 by Administrator
_bài báo cáo
Verifed
_report
2017-07-26 10:45:44.676534 by Shan Ruan
_report
Verifed
-Above
2017-01-17 19:50:40.842816 by Shan Ruan
-Trên
Verifed
; not allowed in condition
2017-07-26 10:41:17.951050 by Shan Ruan
; không được cho phép trong điều kiện
Verifed
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2017-01-17 19:51:28.329265 by Shan Ruan
'Ngày Bắt đầu Thực tế' không thể sau 'Ngày Kết thúc Thực tế'
Verifed
'Based On' and 'Group By' can not be same
2017-01-17 19:21:31.017465 by Shan Ruan
'Dựa Trên' và 'Nhóm Bởi' không thể giống nhau
Verifed
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2016-03-09 15:11:15.801081 by Toàn
"Số ngày từ lần đặt hàng gần nhất" phải lớn hơn hoặc bằng 0
Verifed
'Entries' cannot be empty
2017-06-28 01:16:35.778179 by Shan Ruan
"Bút toán" không thể để trống
Verifed
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2017-06-27 22:58:42.508317 by Shan Ruan
'Ngày Bắt đầu Dự kiến' không a thể sau 'Ngày Kết thúc Dự kiến'
Verifed
'From Date' is required
2017-10-10 22:54:38.917696 by Trần Vân
"Từ ngày" là bắt buộc
Verifed
'From Date' must be after 'To Date'
2017-01-17 19:22:56.015258 by Shan Ruan
'Từ Ngày' phải sau 'Đến Ngày'
Verifed
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2017-06-27 23:10:34.953980 by Shan Ruan
'Có chuỗi số' không thể là 'Có' cho vật liệu không lưu kho
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-28 01:13:52.449711 by Shan Ruan
'Trong Tìm kiếm tổng quát' không được cho phép với loại {0} trong dãy {1}
Verifed
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-27 23:19:43.995814 by Shan Ruan
"Trong Tìm kiếm chung" không được công nhận với loại {0} trong dãy {1}
Verifed
'Opening'
2016-01-09 00:20:23.272645 by Vu Khanh Thuy
'Đang mở'
Verifed
'Recipients' not specified
2017-09-11 14:58:29.656239 by Administrator
'Người nhận' không được chỉ định
Verifed
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2017-06-28 01:11:48.089815 by Shan Ruan
'Đến trường hợp số' không thể ít hơn 'Từ trường hợp số'
Verifed
'Total'
2017-06-28 01:11:03.691285 by Shan Ruan
'Tổng'
Verifed
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2018-01-03 11:04:52.387526 by DuyBQ
"Cập nhật hàng hóa" không thể được kiểm tra vì vật tư không được vận chuyển với {0}
Verifed
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2017-06-28 23:28:43.839607 by Shan Ruan
'Cập Nhật kho hàng' không thể được kiểm tra việc buôn bán tài sản cố định
Verifed
"Company History"
2014-08-28 14:47:38.115908 by Administrator
"Lịch sử công ty"
Verifed
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2017-06-27 23:57:39.365155 by Shan Ruan
"Là Tài Sản Cố Định" không thể bỏ đánh dấu, vì bản ghi Tài Sản tồn tại đối nghịch với vật liệu
Verifed
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2017-06-28 01:08:34.009247 by Shan Ruan
"Gốc" biểu thị một bảng gốc nơi mà dãy này phải được thêm vào
Verifed
"Team Members" or "Management"
2017-06-27 23:34:12.986071 by Shan Ruan
"Các Thành Viên Nhóm" hoặc "Ban Quản Lý"
Verifed
(Ca+Mg)/K
2017-12-27 18:46:08.984682 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Verifed
(Ctrl + G)
2015-05-14 10:35:14.810267 by Administrator
(Ctrl + G)
Verifed
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2017-06-28 01:06:05.353422 by Shan Ruan
(Tỷ lệ giờ / 60) * Thời gian hoạt động thực tế
Verifed
(including)
2018-02-23 13:23:44.054488 by Administrator
(kể cả)
Verifed
) for {0}
2018-06-20 20:58:59.822647 by Administrator
) cho {0}
Verifed
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2017-07-26 10:38:02.506708 by Shan Ruan
[{0}](#Form/Item/{0}) không còn hàng
Verifed
[Error]
2014-08-28 14:04:33.270005 by Administrator
[Lỗi]
Verifed
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2016-04-20 19:39:15.214495 by Toàn
[Nhãn]: [Kiểu trường] / [các lựa chọn]: [Chiều rộng]
Verifed
[Select]
2014-08-28 14:04:33.385806 by Administrator
[Chọn]
Verifed
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2017-09-25 15:49:17.076855 by Administrator
[Khẩn cấp] Lỗi trong khi tạo định kỳ% s cho% s
Verifed
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2017-06-28 01:03:16.995553 by Shan Ruan
{{{0}}} không phải là một mẫu tên trường hợp lệ. Nên là {{field_name}}.
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 18:02:02.009209 by Administrator
{0} - {1} là sinh viên không hoạt động
Verifed
{0} - {1} is inactive student
2017-05-16 18:02:01.912430 by Administrator
{0} - {1} là sinh viên không hoạt động
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2017-07-04 15:48:16.663080 by Administrator
{0} - {1} không được ghi danh trong Batch {2}
Verifed
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2017-07-04 15:47:57.559315 by Administrator
{0} - {1} không được ghi danh vào Khóa học {2}
Verifed
{0} '{1}' is disabled
2015-02-23 22:00:39.761720 by Administrator
{0} '{1}' bị vô hiệu hóa
Verifed
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2016-04-20 19:40:10.603845 by Toàn
{0} '{1}' không thuộc năm tài chính {2}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2017-06-28 01:01:16.010001 by Shan Ruan
{0} ({1}) không được lớn hơn số lượng trong kế hoạch ({2}) trong lệnh sản xuất {3}
Verifed
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2018-08-20 22:24:55.259006 by Long
{0} ({1}) không được lớn hơn số lượng đã lên kế hoạch ({2}) trong Yêu cầu công tác {3}
Verifed
{0} {1} already exists
2014-08-28 14:47:43.494153 by Administrator
{0} {1} đã tồn tại
Verifed
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2016-04-20 19:45:44.784730 by Toàn
{0} {1} không thể là "{2}". Nó phải là một trong những "{3}"
Verifed
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2017-06-28 23:33:55.676728 by Shan Ruan
{0} {1} không thể là một cuống lá vì nó có nhánh con
Verifed
{0} {1} created
2016-04-20 17:15:20.288047 by Toàn
{0} {1} đã được tạo
Verifed
{0} {1} does not exist
2016-08-25 13:43:38.146134 by Administrator
{0} {1} không tồn tại
Verifed
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2014-08-28 14:47:43.504543 by Administrator
{0} {1} không tồn tại, hãy chọn một mục tiêu mới để hợp nhất
Verifed
{0} {1} does not exist.
2018-02-23 13:22:27.834691 by Administrator
{0} {1} không tồn tại.
Verifed
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2014-08-28 14:04:37.223145 by Administrator
{0} {1} đã được sửa đổi. Xin vui lòng làm mới.
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-06-27 22:52:03.767325 by Shan Ruan
{0} {1} chưa có nên thao tác sẽ không thể hoàn thành
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-06-27 22:52:03.772484 by Shan Ruan
{0} {1} chưa có nên thao tác sẽ không thể hoàn thành
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-06-27 22:52:03.783951 by Shan Ruan
{0} {1} chưa có nên thao tác sẽ không thể hoàn thành
Verifed
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2017-06-27 22:52:03.765206 by Shan Ruan
{0} {1} chưa có nên thao tác sẽ không thể hoàn thành
Verifed
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2017-08-31 17:23:56.482490 by Administrator
{0} {1} được liên kết với {2}, nhưng Tài khoản của Đảng là {3}
Verifed
{0} {1} is cancelled or closed
2016-04-20 19:49:10.179428 by Toàn
{0} {1} đã huỷ bỏ hoặc đã đóng
Verifed
{0} {1} is cancelled or stopped
2016-04-20 19:49:32.498548 by Toàn
{0} {1} đã huỷ bỏ hoặc đã dừng
Verifed
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2017-06-27 22:55:03.824179 by Shan Ruan
{0} {1} đã được hủy nên thao tác không thể hoàn thành
Verifed
{0} {1} is closed
2016-04-20 19:49:41.729421 by Toàn
{0} {1} đã đóng
Verifed
{0} {1} is disabled
2016-04-20 18:49:36.197973 by Toàn
{0} {1} bị vô hiệu
Verifed
{0} {1} is frozen
2016-04-20 18:57:46.849059 by Toàn
{0}{1} bị đóng băng
Verifed
{0} {1} is fully billed
2017-06-28 00:55:45.502534 by Shan Ruan
{0} {1} đã được lập hóa đơn đầy đủ
Verifed
{0} {1} is not active
2017-03-30 16:22:19.261005 by Administrator
{0} {1} không hoạt động
Verifed
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2017-12-27 18:46:30.833869 by Administrator
{0} {1} không liên kết với {2} {3}
Verifed
{0} {1} is not present in the parent company
2018-06-20 20:56:35.847296 by Administrator
{0} {1} không có mặt trong công ty mẹ
Verifed
{0} {1} is not submitted
2017-01-17 19:40:00.139505 by Shan Ruan
{0} {1} chưa được đệ trình
Verifed
{0} {1} must be submitted
2017-01-17 19:40:12.308814 by Shan Ruan
{0} {1} phải được đệ trình
Verifed
{0} {1} not found
2014-08-28 14:47:43.508514 by Administrator
{0} {1} không tìm thấy
Verifed
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2017-06-27 23:48:07.193987 by Shan Ruan
{0} {1} không trong bất kỳ năm tài chính có hiệu lực nào.
Verifed
{0} {1} status is {2}
2017-06-28 00:55:14.282352 by Shan Ruan
{0} {1}trạng thái là {2}
Verifed
{0} {1} to {2}
2017-03-30 16:23:01.247051 by Administrator
{0} {1} đến {2}
Verifed
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2017-01-17 19:44:56.152727 by Shan Ruan
{0} {1}: Loại tài khoản 'Lãi và Lỗ' {2} không được chấp nhận trong Bút Toán Khởi Đầu
Verifed
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2016-12-17 11:51:43.041902 by Kien Hung
{0} {1}: Tài khoản {2} không thể là một Nhóm
Verifed
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2016-12-17 11:51:56.732693 by Kien Hung
{0} {1}: Tài khoản {2} không thuộc về Công ty {3}
Verifed
{0} {1}: Account {2} is inactive
2016-12-17 11:52:10.069752 by Kien Hung
{0} {1}: Tài khoản {2} không hoạt động
Verifed
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2017-06-27 23:51:30.720293 by Shan Ruan
{0} {1}: Bút Toán Kế toán cho {2} chỉ có thể được tạo ra với tiền tệ: {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2017-06-27 23:53:28.092467 by Shan Ruan
{0} {1}: Trung tâm Chi Phí {2} không thuộc về Công ty {3}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2017-06-27 23:54:23.715652 by Shan Ruan
{0} {1}:Trung tâm chi phí là bắt buộc đối với vật liệu {2}
Verifed
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2017-06-07 21:49:57.886619 by Tuan Nguyen Viet
{0} {1}: Trung tâm Chi phí là yêu cầu bắt buộc đối với tài khoản 'Lãi và Lỗ' {2}. Vui lòng thiết lập một Trung tâm Chi phí mặc định cho Công ty.
Verifed
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2017-06-28 00:00:17.728253 by Shan Ruan
{0} {1}: Khách hàng được yêu cầu với tài khoản phải thu {2}
Verifed
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2017-06-27 23:59:32.645819 by Shan Ruan
{0} {1}: Cả khoản nợ lẫn số tín dụng đều là yêu cầu bắt buộc với {2}
Verifed
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2017-06-28 00:54:48.333095 by Shan Ruan
{0} {1}:đã đệ trình bản ghi không thể xóa
Verifed
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2017-06-22 19:07:38.611626 by Shan Ruan
{0} {1}: Nhà cung cấp được yêu cầu đối với Khoản phải trả {2}
Verifed
{0} added
2017-06-28 00:53:25.175733 by Shan Ruan
{0}đã thêm
Verifed
{0} against Bill {1} dated {2}
2017-06-28 00:53:22.147654 by Shan Ruan
{0} gắn với phiếu t.toán {1} ngày {2}
Verifed
{0} against Purchase Order {1}
2016-04-20 19:55:21.770885 by Toàn
{0} gắn với đơn mua hàng {1}
Verifed
{0} against Sales Invoice {1}
2016-04-20 19:55:38.436581 by Toàn
{0} gắn với Hóa đơn bán hàng {1}
Verifed
{0} against Sales Order {1}
2016-04-20 19:56:18.124078 by Toàn
{0} gắn với Đơn đặt hàng {1}
Verifed
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2017-06-28 00:52:45.472019 by Shan Ruan
{0} đã được phân phối cho nhân viên {1} cho kỳ {2} đến {3}
Verifed
{0} already exists. Select another name
2017-08-31 17:23:24.665233 by Administrator
{0} đã tồn tại. Chọn tên khác
Verifed
{0} already unsubscribed
2015-10-13 13:45:09.963432 by Administrator
{0} đã bỏ đăng ký
Verifed
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2017-06-28 00:00:36.131269 by Shan Ruan
{0} đã hủy đăng ký cho {1} {2}
Verifed
{0} and {1}
2015-08-04 10:19:50.658749 by Administrator
{0} và {1}
Verifed
{0} applicable after {1} working days
2018-06-20 20:58:54.232361 by Administrator
{0} áp dụng sau {1} ngày làm việc
Verifed
{0} asset cannot be transferred
2017-06-07 21:54:34.747768 by Tuan Nguyen Viet
{0} tài sản không thể chuyển giao
Verifed
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2017-06-28 00:03:35.322891 by Shan Ruan
{0} Ngân sách cho tài khoản {1} đối với {2} {3} là {4}. Nó sẽ vượt qua {5}
Verifed
{0} by {1}
2017-06-22 19:10:09.972531 by Shan Ruan
{0} bởi {1}
Verifed
{0} Calendar
2016-10-26 17:39:49.254406 by Administrator
{0} Lịch
Verifed
{0} can not be negative
2017-06-28 00:04:19.161791 by Shan Ruan
{0} không được âm
Verifed
{0} cannot be set for Single types
2017-06-28 00:51:59.847420 by Shan Ruan
{0} không thể thiết lập cho những kiểu Đơn
Verifed
{0} Chart
2018-02-23 13:23:45.626328 by Administrator
{0} Biểu đồ
Verifed
{0} comments
2015-05-13 08:39:34.000681 by Duc Tran
{0} bình luận
Verifed
{0} created
2017-06-28 00:51:39.791134 by Shan Ruan
{0} được tạo ra
Verifed
{0} created this {1}
2016-01-09 00:26:31.829277 by Vu Khanh Thuy
{0} đã tạo ra {1}
Verifed
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:24:01.134346 by Administrator
{0} hiện đang có {1} Bảng xếp hạng của Nhà cung cấp và Đơn hàng mua cho nhà cung cấp này nên được cấp một cách thận trọng.
Verifed
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2017-08-31 17:23:29.190544 by Administrator
{0} hiện đang có {1} Bảng xếp hạng của Nhà cung cấp và các yêu cầu RFQ cho nhà cung cấp này phải được ban hành thận trọng.
Verifed
{0} days ago
2016-02-17 12:50:46.554613 by Administrator
{0} ngày trước
Verifed
{0} does not belong to Company {1}
2014-08-28 14:04:35.651252 by Administrator
{0} không thuộc về Công ty {1}
Verifed
{0} does not exist in row {1}
2017-06-28 00:51:31.646371 by Shan Ruan
{0} không tồn tại trong dãy {1}
Verifed
{0} edited this {1}
2017-06-28 00:51:25.029588 by Shan Ruan
{0} đã sửa {1} này
Verifed
{0} entered twice in Item Tax
2017-06-28 00:51:11.389638 by Shan Ruan
{0} Đã nhập hai lần vào Thuế vật tư
Verifed
{0} Feedback Request
2017-06-22 19:11:29.841016 by Shan Ruan
{0} Yêu cầu Phản Hồi
Verifed
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2017-06-28 00:05:16.688554 by Shan Ruan
{0}Lĩnh vực không thể được thiết lập là duy nhất trong {1}, vì đang tồn tại những giá trị không phải duy nhất
Verifed
{0} for {1}
2015-05-14 10:35:13.195765 by Administrator
{0} cho {1}
Verifed
{0} from {1} to {2}
2017-03-30 16:22:18.370346 by Administrator
{0} từ {1} đến {2}
Verifed
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2017-03-30 16:22:57.484203 by Administrator
{0} từ {1} đến {2} trong hàng # {3}
Verifed
{0} has been submitted successfully
2018-05-14 17:37:07.572939 by Administrator
{0} đã được gửi thành công
Verifed
{0} has been successfully added to the Email Group.
2017-03-30 16:22:28.774812 by Administrator
{0} đã được thêm thành công vào Email Group.
Verifed
{0} has fee validity till {1}
2017-09-25 15:49:30.042193 by Administrator
{0} có giá trị lệ phí đến {1}
Verifed
{0} has left the conversation in {1} {2}
2015-08-04 10:19:54.692810 by Administrator
{0} đã rời khỏi cuộc trò chuyện trong {1} {2}
Verifed
{0} hours
2016-08-25 13:42:17.381340 by Administrator
{0} giờ
Verifed
{0} hours ago
2017-03-30 16:22:39.630264 by Administrator
{0} giờ trước
Verifed
{0} in row {1}
2018-06-20 20:56:29.626721 by Administrator
{0} trong hàng {1}
Verifed
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2017-06-28 00:49:07.214824 by Shan Ruan
{0} trong dãy {1} không thể đồng thời có cả URL và các vật tư nhỏ
Verifed
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2017-08-31 17:23:40.937976 by Administrator
{0} cho biết rằng {1} sẽ không cung cấp báo giá, nhưng tất cả các mục \ đã được trích dẫn. Đang cập nhật trạng thái báo giá RFQ.
Verifed
{0} is a company holiday
2018-02-23 13:23:28.576951 by Administrator
{0} là một kỳ nghỉ của công ty
Verifed
{0} is a mandatory field
2017-12-27 18:46:31.959792 by Administrator
{0} là một trường bắt buộc
Verifed
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2017-09-11 14:58:20.439602 by Administrator
{0} là địa chỉ email không hợp lệ trong 'Người nhận'
Verifed
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2018-06-20 20:57:39.398371 by Administrator
{0} bị chặn nên giao dịch này không thể tiến hành
Verifed
{0} is currently viewing this document
2015-11-04 17:30:02.890711 by Administrator
{0} hiện tại đang xem tài liệu này
Verifed
{0} is mandatory
2014-08-28 14:04:35.896263 by Administrator
{0} là bắt buộc
Verifed
{0} is mandatory for Item {1}
2014-08-28 14:04:35.978409 by Administrator
{0} là bắt buộc đối với mục {1}
Verifed
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2017-06-28 00:46:50.391841 by Shan Ruan
{0} là bắt buộc. Bản ghi thu đổi ngoại tệ có thể không được tạo ra cho {1} tới {2}.
Verifed
{0} is not a stock Item
2017-06-28 00:45:33.745812 by Shan Ruan
{0} không phải là 1 vật liệu tồn kho
Verifed
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2017-06-28 00:45:14.669456 by Shan Ruan
{0} không phải là một dãy số hợp lệ với vật liệu {1}
Verifed
{0} is not a valid Email Address
2017-03-30 16:22:27.874851 by Administrator
{0} không phải là một địa chỉ email hợp lệ
Verifed
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2018-05-14 17:36:28.905758 by Administrator
{0} không phải là Trạng thái luồng công việc hợp lệ. Vui lòng cập nhật Quy trình làm việc của bạn và thử lại.
Verifed
{0} is now default print format for {1} doctype
2017-06-07 21:57:59.849286 by Tuan Nguyen Viet
{0} giờ là định dạng in mặc định cho loại tài liệu {1}
Verifed
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2017-06-28 00:44:16.275790 by Shan Ruan
{0} giờ là năm tài chính mặc định. Xin vui lòng làm mới trình duyệt của bạn để thay đổi có hiệu lực.
Verifed
{0} is on hold till {1}
2018-06-20 21:00:40.010351 by Administrator
{0} đang bị giữ đến {1}
Verifed
{0} is required
2017-06-28 00:43:12.429777 by Shan Ruan
{0} được yêu cầu
Verifed
{0} is saved
2014-08-28 14:47:43.467470 by Administrator
{0} được lưu
Verifed
{0} items in progress
2016-08-25 13:41:57.080694 by Administrator
{0} mục trong tiến trình
Verifed
{0} items produced
2017-06-28 01:24:00.960245 by Shan Ruan
{0} mục được sản xuất
Verifed
{0} items selected
2017-06-22 19:14:24.300081 by Shan Ruan
{0} mục đã được chọn
Verifed
{0} List
2014-08-28 14:47:43.447350 by Administrator
{0} Danh sách
Verifed
{0} logged in
2016-04-20 20:16:04.394118 by Toàn
{0} đã đăng nhập
Verifed
{0} logged out: {1}
2017-03-30 16:22:12.446062 by Administrator
{0} đăng xuất khỏi: {1}
Verifed
{0} mentioned you in a comment in {1}
2017-06-28 01:23:38.398463 by Shan Ruan
{0} nhắc đến bạn trong một bình luận tại {1}
Verifed
{0} minutes ago
2016-02-17 12:50:46.940763 by Administrator
{0} phút trước
Verifed
{0} months ago
2016-02-17 12:50:47.825019 by Administrator
{0} tháng trước
Verifed
{0} must appear only once
2017-06-22 19:15:16.350167 by Shan Ruan
{0} chỉ được xuất hiện một lần
Verifed
{0} must be negative in return document
2017-06-22 19:15:44.484145 by Shan Ruan
{0} phải là số âm trong tài liệu trả về
Verifed
{0} must be one of {1}
2014-08-28 14:47:43.470654 by Administrator
{0} phải là một trong {1}
Verifed
{0} must be set first
2017-06-07 22:01:02.659809 by Tuan Nguyen Viet
{0} phải được thiết lập trước
Verifed
{0} must be submitted
2017-09-04 17:58:46.891457 by Administrator
{0} phải được gửi
Verifed
{0} must be unique
2015-02-23 22:00:44.900717 by Administrator
{0} phải là duy nhất
Verifed
{0} Name
2016-08-02 13:04:19.341053 by Chau Le
{0} Tên
Verifed
{0} not a valid State
2016-04-20 20:21:08.099162 by Toàn
{0} tình trạng ko hợp lệ
Verifed
{0} not allowed to be renamed
2014-08-28 14:47:43.487244 by Administrator
{0} không được phép đổi tên
Verifed
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2018-06-20 21:00:48.143935 by Administrator
{0} không được phép giao dịch với {1}. Vui lòng thay đổi Công ty.
Verifed
{0} not found
2017-06-27 22:55:26.017373 by Shan Ruan
{0} không tìm thấy
Verifed
{0} not found for Item {1}
2017-11-15 16:02:49.618901 by Administrator
{0} không tìm thấy cho khoản {1}
Verifed
{0} Number {1} already used in account {2}
2018-06-20 21:00:09.949134 by Administrator
{0} Số {1} đã được sử dụng trong tài khoản {2}
Verifed
{0} of {1}
2017-11-15 16:02:26.085254 by Administrator
{0} trong tổng số {1}
Verifed
{0} or {1}
2015-08-04 10:20:06.859363 by Administrator
{0} hoặc {1}
Verifed
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2017-06-28 00:41:56.449591 by Shan Ruan
{0} bút toán thanh toán không thể được lọc bởi {1}
Verifed
{0} Report
2016-03-21 13:25:43.378092 by Administrator
{0} Báo cáo
Verifed
{0} Result submittted
2017-09-25 15:49:06.953509 by Administrator
{0} Đã gửi kết quả
Verifed
{0} rows for {1}
2017-06-28 01:21:56.039602 by Shan Ruan
{0} các dãy cho {1}
Verifed
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2017-06-28 00:40:23.331300 by Shan Ruan
{0} những dãy số được yêu cầu cho vật liệu {1}. Bạn đã cung cấp {2}.
Verifed
{0} Settings not found
2017-03-30 16:23:56.451760 by Administrator
{0} Cài đặt không tìm thấy
Verifed
{0} shared this document with {1}
2017-06-28 00:39:23.261597 by Shan Ruan
{0} đã chia sẻ tài liệu này với {1}
Verifed
{0} shared this document with everyone
2017-06-28 00:39:18.962514 by Shan Ruan
{0} đã chia sẻ tài liệu này với tất cả mọi người
Verifed
{0} should be a value between 0 and 100
2018-02-23 13:24:33.318275 by Administrator
{0} phải là một giá trị từ 0 đến 100
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-06-28 01:21:43.170283 by Shan Ruan
{0} Các nhóm sinh viên được tạo ra.
Verifed
{0} Student Groups created.
2017-06-28 01:21:39.198808 by Shan Ruan
{0} Các nhóm sinh viên được tạo ra.
Verifed
{0} Students have been enrolled
2018-02-23 13:24:36.819484 by Administrator
{0} Học sinh đã ghi danh
Verifed
{0} subscribers added
2017-06-28 00:39:12.862940 by Shan Ruan
{0}người đăng ký đã được thêm
Verifed
{0} to {1}
2017-07-11 15:02:38.647690 by Administrator
{0} đến {1}
Verifed
{0} to stop receiving emails of this type
2017-08-31 17:24:02.342382 by Administrator
{0} để ngừng nhận email loại này
Verifed
{0} Tree
2017-06-28 00:38:45.967373 by Shan Ruan
{0} Cây
Verifed
{0} un-shared this document with {1}
2016-04-20 20:29:29.973378 by Toàn
{0} hủy chia sẻ tài liệu này với {1}
Verifed
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2017-07-26 10:38:35.272703 by Shan Ruan
{0} đơn vị [{1}](#Form/Item/{1}) được tìm thấy trong [{2}](#Form/Warehouse/{2})
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2016-08-25 13:43:36.078463 by Administrator
{0} đơn vị của {1} cần thiết trong {2} trên {3} {4} cho {5} để hoàn thành giao dịch này.
Verifed
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2016-08-25 13:43:25.410711 by Administrator
{0} đơn vị của {1} cần thiết trong {2} để hoàn thành giao dịch này.
Verifed
{0} updated
2016-04-20 20:29:50.660877 by Toàn
{0} đã được cập nhật
Verifed
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2018-06-20 20:58:25.353537 by Administrator
{0} vị trí tuyển dụng và {1} ngân sách cho {2} đã được lên kế hoạch cho các công ty con {3}. \ Bạn chỉ có thể lập kế hoạch cho tối đa {4} vị trí tuyển dụng và ngân sách {5} theo kế hoạch nhân sự {6} cho công ty mẹ {3}.
Verifed
{0} valid serial nos for Item {1}
2017-06-28 00:35:19.672291 by Shan Ruan
{0} Các dãy số hợp lệ cho vật liệu {1}
Verifed
{0} weeks ago
2016-04-20 20:30:52.224569 by Toàn
Cách đây {0} tuần
Verifed
{0}, Row {1}
2016-04-20 20:31:06.910679 by Toàn
{0}, dòng {1}
Verifed
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2017-06-22 19:19:17.340286 by Shan Ruan
{0}: {1} '({3}) sẽ được cắt ngắn, vì số kí tự tối đa cho phép là {2}
Verifed
{0}: {1} does not exists
2015-08-04 10:20:17.553358 by Administrator
{0}: {1} không tồn tại
Verifed
{0}: {1} in {2}
2016-02-09 11:43:21.383004 by Administrator
{0}: {1} trong {2}
Verifed
{0}: {1} is set to state {2}
2018-06-20 21:00:01.195199 by Administrator
{0}: {1} được đặt thành trạng thái {2}
Verifed
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2017-06-28 00:27:44.221153 by Shan Ruan
{0}: {1} không tìm thấy trong bảng hóa đơn chi tiết
Verifed
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2017-06-28 00:26:05.881024 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập Sửa mà không chọn Hủy bỏ
Verifed
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2017-06-28 00:25:53.301522 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập "Sửa chỉ định" nếu không thể duyệt
Verifed
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2017-06-28 00:24:45.011639 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập "Duyệt chỉ định" nếu không thể duyệt
Verifed
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2017-06-28 00:22:47.518712 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập Hủy bỏ mà không chọn "Duyệt"
Verifed
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2017-06-28 00:21:37.978525 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập"nhập vào" vì {1} không thể nhập vào được
Verifed
{0}: Cannot set Import without Create
2017-06-28 00:19:58.706111 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập "nhập vào" mà không chọn "Khởi Tạo"
Verifed
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2017-06-28 00:23:37.391310 by Shan Ruan
{0}: Không thể thiết lập quyền Duyệt, Hủy bỏ, sửa đổi mà không chọn quyền "Viết"
Verifed
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2017-06-22 19:19:51.819858 by Shan Ruan
{0}: không tìm thấy email của nhân viên. do đó không gửi được email
Verifed
{0}: From {0} of type {1}
2015-02-23 22:00:42.840685 by Administrator
{0}: Từ {0} của loại {1}
Verifed
{0}: From {1}
2015-02-23 22:00:43.177914 by Administrator
{0}: Từ {1}
Verifed
{0}: No basic permissions set
2016-04-20 20:41:42.633320 by Toàn
{0}: Không có quyền cơ bản nào được thiết lập
Verifed
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2017-06-28 00:18:11.496169 by Shan Ruan
{0}: Chỉ có một quy tắc được cho phép với vai trò , cấp độ tương tự và {1}
Verifed
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2017-06-07 22:03:02.397035 by Tuan Nguyen Viet
{0}: Quyền ở mức 0 phải được thiết lập trước khi thiết lập cấp độ cao hơn
Verifed
{0}% Billed
2017-06-28 00:17:29.913827 by Shan Ruan
{0}% hóa đơn đã lập
Verifed
{0}% Complete
2016-04-20 20:43:58.617985 by Toàn
{0}% Hoàn thành
Verifed
{0}% Delivered
2016-04-20 20:44:17.266284 by Toàn
{0}% Đã giao hàng
Verifed
{app_title}
2016-04-20 20:44:33.689512 by Toàn
{app_title}
Verifed
* Will be calculated in the transaction.
2016-04-20 20:44:47.718123 by Toàn
* Sẽ được tính toán trong giao dịch.
Verifed
** Failed: {0} to {1}: {2}
2016-04-20 20:45:03.523284 by Toàn
** Thất bại: {0} đến {1}: {2}
Verifed
**Currency** Master
2016-04-20 20:45:45.056084 by Toàn
Quản trị ** Tiền tệ**
Verifed
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2017-06-28 00:16:44.465905 by Shan Ruan
** Năm tài chính** đại diện cho một năm tài chính. Tất cả các bút toán kế toán và giao dịch chính khác được theo dõi với **năm tài chính **.
Verifed
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2017-06-22 19:22:41.416231 by Shan Ruan
** Đóng góp hàng tháng ** giúp bạn đóng góp vào Ngân sách/Mục tiêu qua các tháng nếu việc kinh doanh của bạn có tính thời vụ
Verifed
<head> HTML
2016-04-20 20:51:10.815752 by Toàn
HTML
Verifed
% Delivered
2017-07-26 10:46:47.329423 by Shan Ruan
% Đã giao
Verifed
% Amount Billed
2017-06-28 00:15:14.045365 by Shan Ruan
% Số tiền đã ghi hóa đơn
Verifed
% Billed
2017-06-28 00:15:03.995518 by Shan Ruan
% Hóa đơn đã lập
Verifed
% Complete Method
2018-01-03 11:07:45.326023 by DuyBQ
% Phương pháp hoàn chỉnh
Verifed
% Completed
2014-08-28 13:59:56.326243 by Administrator
% Hoàn thành
Verifed
% Installed
2018-01-03 11:07:52.388660 by DuyBQ
% Đã cài
Verifed
% of materials billed against this Sales Order
2016-04-20 20:53:06.451899 by Toàn
% của NVL đã có hoá đơn gắn với đơn đặt hàng này
Verifed
% of materials delivered against this Delivery Note
2017-06-28 00:14:19.823235 by Shan Ruan
% của nguyên vật liệu đã được giao với phiếu xuất kho này.
Verifed
% of materials delivered against this Sales Order
2017-06-28 00:13:15.190626 by Shan Ruan
% của nguyên vật liệu đã được giao gắn với đơn đặt hàng này
Verifed
% Ordered
2017-06-28 00:12:12.900424 by Shan Ruan
% đã đặt
Verifed
% Progress
2018-01-03 11:06:53.907381 by DuyBQ
% đang xử lý
Verifed
% Received
2017-06-28 00:12:07.131009 by Shan Ruan
% đã nhận
Verifed
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2017-06-22 19:23:53.285304 by Shan Ruan
%s không phải là một mẫu báo cáo hợp lệ. Mẫu báo cáo nên \ một trong những %s sau
Verifed
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2017-06-28 00:23:03.430541 by Shan Ruan
0 - Nháp; 1 - Đã duyệt; 2 - Đã hủy
Verifed
0 is highest
2014-08-28 14:47:38.130216 by Administrator
0 là cao nhất
Verifed
02-Post Sale Discount
2018-03-22 14:31:35.137293 by Tai Tran
02- Giảm giá hậu bán hàng
Verifed
03-Deficiency in services
2018-02-23 13:23:00.333288 by Administrator
03-Thiếu dịch vụ
Verifed
04-Correction in Invoice
2018-02-23 13:24:32.104779 by Administrator
04-Chỉnh sửa trong Hóa đơn
Verifed
05-Change in POS
2018-03-22 14:31:49.997802 by Tai Tran
05-Thay đổi trong POS
Verifed
06-Finalization of Provisional assessment
2018-03-22 14:32:07.829222 by Tai Tran
06-Tổng kết Đánh giá tạm thời
Verifed
07-Others
2018-02-23 13:24:39.305328 by Administrator
07-Khác
Verifed
1 comment
2015-02-23 22:00:45.085787 by Administrator
1 bình luận
Verifed
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2017-06-28 00:11:08.258607 by Shan Ruan
1 đơn vị tiền tệ = [?] phân số với ví dụ 1 USD = 100 Cent
Verifed
1 hour ago
2016-02-17 12:50:47.999562 by Administrator
1 giờ trước
Verifed
1 minute ago
2016-02-17 12:50:46.203791 by Administrator
1 phút trước
Verifed
1 month ago
2017-03-30 16:22:39.848985 by Administrator
1 tháng trước
Verifed
1 star being lowest & 5 stars being highest rating
2017-06-22 19:34:22.592866 by Shan Ruan
1 sao là thấp nhất & 5 sao là đánh giá cao nhất
Verifed
1 weeks ago
2017-03-30 16:23:47.341745 by Administrator
1 tuần trước
Verifed
2 days ago
2014-08-28 14:47:38.137225 by Administrator
2 ngày trước
Verifed
2 Yearly
2017-12-27 18:46:26.903982 by Administrator
2 Hàng năm
Verifed
90-Above
2016-04-20 20:57:28.150598 by Toàn
Trên - 90
Verifed
Group Roll No
2017-06-27 22:29:15.338956 by Shan Ruan
Danh sách nhóm số
Verifed
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2017-06-27 23:19:50.834142 by Shan Ruan
"Trong danh sách hiển thị" không được công nhận với loại {0} trong hàng {1}
Verifed
'To Date' is required
2018-01-03 11:04:22.955895 by DuyBQ
"Tới ngày" là bắt buột
Verifed
{0} are currently viewing this document
2015-11-04 17:29:56.605281 by Administrator
{0} đang xem tài liệu này
Verifed
1 year ago
2017-03-30 16:24:02.232354 by Administrator
1 năm trước
Verifed