You must login to edit or verify translations

Việt: Starting with Letter *


Original
Translated

(Half Day)
2019-05-29 21:18:46.924889 by Administrator
(Nửa ngày)
Unverified
{0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item
2019-05-29 21:19:10.192597 by Administrator
{0} Mẫu giữ lại được dựa trên lô, vui lòng kiểm tra Có hàng loạt Không để giữ lại mẫu vật phẩm
Unverified
Advanced Settings
2019-05-29 20:17:37.475552 by Administrator
Cài đặt nâng cao
Unverified
by Role
2019-05-29 21:05:01.227578 by Administrator
theo vai trò
Unverified
Currently no stock available in any warehouse
2019-05-29 21:04:29.341068 by Administrator
Hiện tại không có hàng trong kho
Unverified
for {0}
2019-05-29 20:24:28.043343 by Administrator
cho {0}
Unverified
From Date can not be greater than To Date
2019-05-29 20:19:25.158999 by Administrator
Từ ngày không thể lớn hơn đến ngày
Unverified
Group Roll No
2019-05-29 21:08:43.098476 by Administrator
Nhóm cuộn số
Unverified
or
2019-05-29 20:48:28.435241 by Administrator
hoặc là
Unverified
to your browser
2019-05-29 20:50:18.890028 by Administrator
vào trình duyệt của bạn
Unverified
`Freeze Stocks Older Than` should be smaller than %d days.
2019-05-29 21:18:57.747915 by Administrator
`Freeze Stocks Cũ hơn` nên nhỏ hơn% d ngày.
Unverified
_doctype
2019-05-29 21:10:41.925401 by Administrator
_doctype
Unverified
_report
2019-05-29 20:17:24.884169 by Administrator
_bài báo cáo
Unverified
-Above
2019-05-29 20:24:41.379890 by Administrator
-Ở trên
Unverified
; not allowed in condition
2019-05-29 20:27:06.076010 by Administrator
; không được phép trong điều kiện
Unverified
'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date'
2019-05-29 20:31:41.243458 by Administrator
'Ngày bắt đầu thực tế' không thể lớn hơn 'Ngày kết thúc thực tế'
Unverified
'Based On' and 'Group By' can not be same
2019-05-29 20:56:13.354808 by Administrator
'Dựa trên' và 'Nhóm theo' không thể giống nhau
Unverified
'Date' is required
2019-06-16 12:40:24.237281 by Administrator
'Ngày' là bắt buộc
Unverified
'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero
2019-05-29 20:48:16.740803 by Administrator
'Số ngày kể từ lần đặt hàng cuối cùng' phải lớn hơn hoặc bằng 0
Unverified
'Entries' cannot be empty
2019-05-29 20:50:26.181576 by Administrator
'Bài dự thi' không thể để trống
Unverified
'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date'
2019-05-29 20:46:33.219672 by Administrator
'Ngày bắt đầu dự kiến' không thể lớn hơn 'Ngày kết thúc dự kiến'
Unverified
'From Date' is required
2019-05-29 21:22:19.775228 by Administrator
'Từ ngày' là bắt buộc
Unverified
'From Date' must be after 'To Date'
2019-05-29 21:14:42.952222 by Administrator
'Từ ngày' phải sau 'Đến ngày'
Unverified
'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item
2019-05-29 21:13:32.067287 by Administrator
'Có sê-ri Không' không thể là 'Có' cho mặt hàng không có chứng khoán
Unverified
'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-29 21:11:32.950053 by Administrator
'Trong Tìm kiếm toàn cầu' không được phép cho loại {0} trong hàng {1}
Unverified
'In List View' not allowed for type {0} in row {1}
2019-05-29 21:13:13.594333 by Administrator
'Trong Chế độ xem danh sách' không được phép cho loại {0} trong hàng {1}
Unverified
'Opening'
2019-05-29 20:49:22.104904 by Administrator
'Khai mạc'
Unverified
'Recipients' not specified
2019-05-29 20:43:42.830611 by Administrator
'Người nhận' không được chỉ định
Unverified
'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.'
2019-05-29 21:12:44.546720 by Administrator
'Đến trường hợp số' không thể nhỏ hơn 'Từ trường hợp số'
Unverified
'To Date' is required
2019-05-29 20:46:21.706295 by Administrator
'Đến ngày' là bắt buộc
Unverified
'Total'
2019-05-29 21:17:13.673871 by Administrator
'Toàn bộ'
Unverified
'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0}
2019-05-29 21:22:03.146487 by Administrator
'Cập nhật Stock' không thể được kiểm tra vì các mục không được phân phối qua {0}
Unverified
'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale
2019-05-29 21:22:13.920298 by Administrator
'Cập nhật chứng khoán' không thể được kiểm tra để bán tài sản cố định
Unverified
"Company History"
2019-05-29 20:26:05.833064 by Administrator
"Lịch sử công ty"
Unverified
"Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also
2019-05-29 21:14:44.170230 by Administrator
"Mục khách hàng cung cấp" cũng không thể là mục Mua hàng
Unverified
"Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate
2019-05-29 20:42:29.957408 by Administrator
"Mục khách hàng cung cấp" không thể có Tỷ lệ định giá
Unverified
"Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item
2019-05-29 20:46:40.553375 by Administrator
"Tài sản cố định" không thể được bỏ chọn, vì hồ sơ tài sản tồn tại đối với mặt hàng
Unverified
"Parent" signifies the parent table in which this row must be added
2019-05-29 20:32:13.540506 by Administrator
"Parent" biểu thị bảng cha trong đó hàng này phải được thêm vào
Unverified
"Team Members" or "Management"
2019-05-29 20:57:03.985896 by Administrator
"Thành viên nhóm" hoặc "Quản lý"
Unverified
(Ca+Mg)/K
2019-05-29 21:10:36.636222 by Administrator
(Ca + Mg) / K
Unverified
(Ctrl + G)
2019-05-29 20:55:30.125491 by Administrator
(Ctrl + G)
Unverified
(Hour Rate / 60) * Actual Operation Time
2019-05-29 20:42:58.254787 by Administrator
(Tỷ lệ giờ / 60) * Thời gian hoạt động thực tế
Unverified
(including)
2019-05-29 20:21:04.713477 by Administrator
(kể cả)
Unverified
) for {0}
2019-05-29 21:11:54.627584 by Administrator
) cho {0}
Unverified
[{0}](#Form/Item/{0}) is out of stock
2019-05-29 20:32:06.055547 by Administrator
[{0}] (# Mẫu / Mục / {0}) đã hết hàng
Unverified
[Error]
2019-05-29 21:21:03.897185 by Administrator
[Lỗi]
Unverified
[Label]:[Field Type]/[Options]:[Width]
2019-05-29 21:20:52.837123 by Administrator
[Nhãn]: [Loại trường] / [Tùy chọn]: [Chiều rộng]
Unverified
[Select]
2019-05-29 20:33:00.564952 by Administrator
[Lựa chọn]
Unverified
[Urgent] Error while creating recurring %s for %s
2019-05-29 21:02:19.232185 by Administrator
[Khẩn cấp] Lỗi trong khi tạo% s định kỳ cho% s
Unverified
{{{0}}} is not a valid fieldname pattern. It should be {{field_name}}.
2019-05-29 21:03:38.966951 by Administrator
{{{0}}} không phải là mẫu tên trường hợp lệ. Nó phải là {{field_name}}.
Unverified
{} of {}
2019-05-29 21:15:12.774191 by Administrator
{} trong số {}
Unverified
{0} - {1} is inactive student
2019-05-29 20:49:59.783496 by Administrator
{0} - {1} là sinh viên không hoạt động
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Batch {2}
2019-05-29 21:15:49.515387 by Administrator
{0} - {1} không được đăng ký trong Batch {2}
Unverified
{0} - {1} is not enrolled in the Course {2}
2019-05-29 20:55:46.288021 by Administrator
{0} - {1} không được đăng ký trong Khóa học {2}
Unverified
{0} '{1}' is disabled
2019-05-29 21:04:46.707863 by Administrator
{0} '{1}' bị vô hiệu hóa
Unverified
{0} '{1}' not in Fiscal Year {2}
2019-05-29 20:42:21.065709 by Administrator
{0} '{1}' không thuộc Năm tài chính {2}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quanitity ({2}) in Production Order {3}
2019-05-29 21:01:17.971476 by Administrator
{0} ({1}) không thể lớn hơn số lượng kế hoạch ({2}) trong Đơn hàng sản xuất {3}
Unverified
{0} ({1}) cannot be greater than planned quantity ({2}) in Work Order {3}
2019-05-29 21:05:58.720073 by Administrator
{0} ({1}) không thể lớn hơn số lượng dự kiến ({2}) trong Lệnh làm việc {3}
Unverified
{0} {1} added
2019-05-29 20:31:12.687538 by Administrator
Đã thêm {0} {1}
Unverified
{0} {1} already exists
2019-05-29 20:30:02.932863 by Administrator
{0} {1} đã tồn tại
Unverified
{0} {1} cannot be "{2}". It should be one of "{3}"
2019-05-29 20:33:29.415104 by Administrator
{0} {1} không thể là "{2}". Nó phải là một trong "{3}"
Unverified
{0} {1} cannot be a leaf node as it has children
2019-05-29 21:06:46.274814 by Administrator
{0} {1} không thể là nút lá vì nó có con
Unverified
{0} {1} created
2019-05-29 20:24:09.300625 by Administrator
{0} {1} đã được tạo
Unverified
{0} {1} does not exist
2019-05-29 20:41:44.687334 by Administrator
{0} {1} không tồn tại
Unverified
{0} {1} does not exist, select a new target to merge
2019-05-29 20:34:34.986801 by Administrator
{0} {1} không tồn tại, chọn mục tiêu mới để hợp nhất
Unverified
{0} {1} does not exist.
2019-05-29 20:59:22.735054 by Administrator
{0} {1} không tồn tại.
Unverified
{0} {1} has been modified. Please refresh.
2019-05-29 20:48:57.526857 by Administrator
{0} {1} đã được sửa đổi. Hãy làm mới.
Unverified
{0} {1} has not been submitted so the action cannot be completed
2019-05-29 20:47:14.973884 by Administrator
{0} {1} chưa được gửi để hành động không thể hoàn thành
Unverified
{0} {1} is {2}
2019-05-29 20:51:00.835436 by Administrator
{0} {1} là {2}
Unverified
{0} {1} is associated with {2}, but Party Account is {3}
2019-05-29 20:44:40.416199 by Administrator
{0} {1} được liên kết với {2}, nhưng Tài khoản bên là {3}
Unverified
{0} {1} is cancelled or closed
2019-05-29 20:46:15.901083 by Administrator
{0} {1} bị hủy hoặc đóng
Unverified
{0} {1} is cancelled or stopped
2019-05-29 20:44:18.214922 by Administrator
{0} {1} bị hủy hoặc dừng
Unverified
{0} {1} is cancelled so the action cannot be completed
2019-05-29 20:56:26.421098 by Administrator
{0} {1} bị hủy để hành động không thể hoàn thành
Unverified
{0} {1} is closed
2019-05-29 21:08:09.663464 by Administrator
{0} {1} đã bị đóng
Unverified
{0} {1} is disabled
2019-05-29 20:57:46.205949 by Administrator
{0} {1} bị vô hiệu hóa
Unverified
{0} {1} is frozen
2019-05-29 21:22:39.391531 by Administrator
{0} {1} bị đóng băng
Unverified
{0} {1} is fully billed
2019-05-29 21:08:30.915160 by Administrator
{0} {1} được lập hóa đơn đầy đủ
Unverified
{0} {1} is not active
2019-05-29 21:14:19.655026 by Administrator
{0} {1} không hoạt động
Unverified
{0} {1} is not associated with {2} {3}
2019-05-29 20:55:41.969500 by Administrator
{0} {1} không được liên kết với {2} {3}
Unverified
{0} {1} is not present in the parent company
2019-05-29 21:00:31.192473 by Administrator
{0} {1} không có trong công ty mẹ
Unverified
{0} {1} is not submitted
2019-05-29 20:37:11.195694 by Administrator
{0} {1} không được gửi
Unverified
{0} {1} must be submitted
2019-05-29 20:32:32.274382 by Administrator
{0} {1} phải được gửi
Unverified
{0} {1} not found
2019-05-29 20:52:35.938710 by Administrator
{0} {1} không tìm thấy
Unverified
{0} {1} not in any active Fiscal Year.
2019-05-29 20:46:25.942186 by Administrator
{0} {1} không trong bất kỳ Năm tài chính hoạt động nào.
Unverified
{0} {1} status is {2}
2019-05-29 21:02:02.319773 by Administrator
Trạng thái {0} {1} là {2}
Unverified
{0} {1} to {2}
2019-05-29 20:21:29.574276 by Administrator
{0} {1} đến {2}
Unverified
{0} {1}: 'Profit and Loss' type account {2} not allowed in Opening Entry
2019-05-29 20:56:27.938475 by Administrator
{0} {1}: Tài khoản loại 'lãi và lỗ' {2} không được phép trong Mở mục
Unverified
{0} {1}: Account {2} cannot be a Group
2019-05-29 20:34:11.093939 by Administrator
{0} {1}: Tài khoản {2} không thể là một nhóm
Unverified
{0} {1}: Account {2} does not belong to Company {3}
2019-05-29 20:37:06.401824 by Administrator
{0} {1}: Tài khoản {2} không thuộc về Công ty {3}
Unverified
{0} {1}: Account {2} is inactive
2019-05-29 21:03:26.010916 by Administrator
{0} {1}: Tài khoản {2} không hoạt động
Unverified
{0} {1}: Accounting Entry for {2} can only be made in currency: {3}
2019-05-29 20:37:24.471113 by Administrator
{0} {1}: Mục kế toán cho {2} chỉ có thể được thực hiện bằng tiền: {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center {2} does not belong to Company {3}
2019-05-29 20:45:52.878799 by Administrator
{0} {1}: Trung tâm chi phí {2} không thuộc về Công ty {3}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is mandatory for Item {2}
2019-05-29 21:15:43.280337 by Administrator
{0} {1}: Trung tâm chi phí là bắt buộc đối với Mục {2}
Unverified
{0} {1}: Cost Center is required for 'Profit and Loss' account {2}. Please set up a default Cost Center for the Company.
2019-05-29 20:39:32.626309 by Administrator
{0} {1}: Trung tâm chi phí là bắt buộc đối với tài khoản 'Lãi và lỗ' {2}. Vui lòng thiết lập Trung tâm chi phí mặc định cho Công ty.
Unverified
{0} {1}: Customer is required against Receivable account {2}
2019-05-29 20:24:36.862759 by Administrator
{0} {1}: Khách hàng được yêu cầu đối với tài khoản phải thu {2}
Unverified
{0} {1}: Either debit or credit amount is required for {2}
2019-05-29 21:19:35.959043 by Administrator
{0} {1}: Yêu cầu số tiền ghi nợ hoặc tín dụng cho {2}
Unverified
{0} {1}: Submitted Record cannot be deleted.
2019-05-29 20:54:40.549075 by Administrator
{0} {1}: Không thể xóa Bản ghi đã gửi.
Unverified
{0} {1}: Supplier is required against Payable account {2}
2019-05-29 21:05:27.038556 by Administrator
{0} {1}: Nhà cung cấp được yêu cầu đối với tài khoản phải trả {2}
Unverified
{0} added
2019-05-29 20:55:59.788330 by Administrator
{0} đã thêm
Unverified
{0} against Bill {1} dated {2}
2019-05-29 21:21:53.563598 by Administrator
{0} so với Bill {1} ngày {2}
Unverified
{0} against Purchase Order {1}
2019-05-29 20:20:22.592055 by Administrator
{0} so với Đơn đặt hàng {1}
Unverified
{0} against Sales Invoice {1}
2019-05-29 21:19:22.868249 by Administrator
{0} so với Hóa đơn bán hàng {1}
Unverified
{0} against Sales Order {1}
2019-05-29 21:12:55.707266 by Administrator
{0} so với Đơn đặt hàng {1}
Unverified
{0} already allocated for Employee {1} for period {2} to {3}
2019-05-29 21:17:05.462951 by Administrator
{0} đã được phân bổ cho Nhân viên {1} trong khoảng thời gian {2} đến {3}
Unverified
{0} already exists. Select another name
2019-05-29 20:47:39.993403 by Administrator
{0} đã tồn tại. Chọn tên khác
Unverified
{0} already has a Parent Procedure {1}.
2019-06-16 12:40:28.020135 by Administrator
{0} đã có Quy trình dành cho phụ huynh {1}.
Unverified
{0} already unsubscribed
2019-05-29 21:07:08.519927 by Administrator
{0} đã hủy đăng ký
Unverified
{0} already unsubscribed for {1} {2}
2019-05-29 21:19:33.576289 by Administrator
{0} đã hủy đăng ký cho {1} {2}
Unverified
{0} and {1}
2019-05-29 20:18:36.134742 by Administrator
{0} và {1}
Unverified
{0} applicable after {1} working days
2019-05-29 20:23:41.980242 by Administrator
{0} áp dụng sau {1} ngày làm việc
Unverified
{0} appreciated {1}
2019-05-29 20:58:55.218345 by Administrator
{0} đánh giá cao {1}
Unverified
{0} appreciated on {1}
2019-05-29 20:49:59.201011 by Administrator
{0} được đánh giá cao trên {1}
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} point
2019-05-29 21:09:25.882287 by Administrator
{0} đánh giá cao công việc của bạn trên {1} với {2} điểm
Unverified
{0} appreciated your work on {1} with {2} points
2019-05-29 20:35:26.251038 by Administrator
{0} đánh giá cao công việc của bạn trên {1} với {2} điểm
Unverified
{0} appreciation point for {1} {2}
2019-05-29 21:19:09.597135 by Administrator
{0} điểm đánh giá cao cho {1} {2}
Unverified
{0} appreciation points for {1} {2}
2019-05-29 20:55:53.269378 by Administrator
{0} điểm đánh giá cao cho {1} {2}
Unverified
{0} are currently viewing this document
2019-05-29 20:43:45.055709 by Administrator
{0} hiện đang xem tài liệu này
Unverified
{0} asset cannot be transferred
2019-05-29 20:58:45.020873 by Administrator
{0} tài sản không thể được chuyển nhượng
Unverified
{0} assigned {1}: {2}
2019-05-29 20:57:18.523295 by Administrator
{0} được chỉ định {1}: {2}
Unverified
{0} available out of {1}
2019-05-29 20:47:17.543785 by Administrator
{0} có sẵn trong số {1}
Unverified
{0} Budget for Account {1} against {2} {3} is {4}. It will exceed by {5}
2019-05-29 21:08:51.107619 by Administrator
{0} Ngân sách cho tài khoản {1} so với {2} {3} là {4}. Nó sẽ vượt quá {5}
Unverified
{0} Calendar
2019-05-29 20:53:32.876518 by Administrator
{0} Lịch
Unverified
{0} can not be negative
2019-05-29 21:20:04.486459 by Administrator
{0} không thể âm
Unverified
{0} cannot be set for Single types
2019-05-29 20:45:57.515604 by Administrator
{0} không thể được đặt cho các loại Đơn
Unverified
{0} changed {1} to {2}
2019-05-29 20:27:21.906950 by Administrator
{0} đã thay đổi {1} thành {2}
Unverified
{0} Chart
2019-05-29 20:39:55.506370 by Administrator
Biểu đồ {0}
Unverified
{0} comments
2019-05-29 20:59:42.126125 by Administrator
{0} ý kiến
Unverified
{0} created
2019-05-29 20:49:48.202197 by Administrator
{0} đã tạo
Unverified
{0} created successfully
2019-05-29 21:03:58.734074 by Administrator
{0} đã được tạo thành công
Unverified
{0} created this {1}
2019-05-29 20:35:12.771516 by Administrator
{0} đã tạo {1} này
Unverified
{0} criticism point for {1} {2}
2019-05-29 21:24:04.691368 by Administrator
{0} điểm chỉ trích cho {1} {2}
Unverified
{0} criticism points for {1} {2}
2019-05-29 21:01:29.745235 by Administrator
{0} điểm chỉ trích cho {1} {2}
Unverified
{0} criticized {1}
2019-05-29 20:49:44.362287 by Administrator
{0} bị chỉ trích {1}
Unverified
{0} criticized on {1}
2019-05-29 21:11:00.410601 by Administrator
{0} bị chỉ trích vào {1}
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} point
2019-05-29 20:55:19.892304 by Administrator
{0} đã chỉ trích công việc của bạn trên {1} với {2} điểm
Unverified
{0} criticized your work on {1} with {2} points
2019-05-29 20:51:51.660256 by Administrator
{0} đã chỉ trích công việc của bạn trên {1} với {2} điểm
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and Purchase Orders to this supplier should be issued with caution.
2019-05-29 20:42:30.648781 by Administrator
{0} hiện có {1} Thẻ điểm nhà cung cấp và Đơn đặt hàng mua cho nhà cung cấp này cần được đưa ra một cách thận trọng.
Unverified
{0} currently has a {1} Supplier Scorecard standing, and RFQs to this supplier should be issued with caution.
2019-05-29 21:19:00.031135 by Administrator
{0} hiện có {1} Thẻ điểm nhà cung cấp và các RFQ cho nhà cung cấp này cần được thận trọng.
Unverified
{0} Dashboard
2019-05-29 20:59:01.348556 by Administrator
{0} Bảng điều khiển
Unverified
{0} days ago
2019-05-29 21:01:18.254979 by Administrator
{0} ngày trước
Unverified
{0} Digest
2019-05-29 21:18:39.510621 by Administrator
{0} Tiêu hóa
Unverified
{0} does not belong to Company {1}
2019-05-29 20:37:27.887198 by Administrator
{0} không thuộc về Công ty {1}
Unverified
{0} does not exist in row {1}
2019-05-29 20:52:11.087877 by Administrator
{0} không tồn tại trong hàng {1}
Unverified
{0} does not have a Healthcare Practitioner Schedule. Add it in Healthcare Practitioner master
2019-05-29 21:02:54.784737 by Administrator
{0} không có Lịch trình hành nghề chăm sóc sức khỏe. Thêm nó vào thạc sĩ chăm sóc sức khỏe
Unverified
{0} edited this {1}
2019-05-29 21:06:41.781853 by Administrator
{0} đã chỉnh sửa {1} này
Unverified
{0} entered twice in Item Tax
2019-05-29 21:12:05.260859 by Administrator
{0} đã nhập hai lần vào Thuế Mục
Unverified
{0} field cannot be set as unique in {1}, as there are non-unique existing values
2019-05-29 20:43:48.817995 by Administrator
Trường {0} không thể được đặt là duy nhất trong {1}, vì có các giá trị hiện tại không duy nhất
Unverified
{0} field is limited to size {1}
2019-05-29 20:59:35.342558 by Administrator
Trường {0} được giới hạn ở kích thước {1}
Unverified
{0} for {1}
2019-05-29 20:36:22.502964 by Administrator
{0} cho {1}
Unverified
{0} from {1} to {2}
2019-05-29 20:30:44.902533 by Administrator
{0} từ {1} đến {2}
Unverified
{0} from {1} to {2} in row #{3}
2019-05-29 21:14:19.952868 by Administrator
{0} từ {1} đến {2} trong hàng # {3}
Unverified
{0} has already assigned default value for {1}.
2019-05-29 21:12:01.912299 by Administrator
{0} đã gán giá trị mặc định cho {1}.
Unverified
{0} has been submitted successfully
2019-05-29 20:46:29.036155 by Administrator
{0} đã được gửi thành công
Unverified
{0} has been successfully added to the Email Group.
2019-05-29 20:58:50.456760 by Administrator
{0} đã được thêm thành công vào Nhóm Email.
Unverified
{0} has fee validity till {1}
2019-05-29 21:11:57.259757 by Administrator
{0} có hiệu lực phí cho đến {1}
Unverified
{0} has left the conversation in {1} {2}
2019-05-29 20:33:05.217501 by Administrator
{0} đã rời khỏi cuộc trò chuyện trong {1} {2}
Unverified
{0} hours
2019-05-29 20:26:13.220629 by Administrator
{0} giờ
Unverified
{0} hours ago
2019-05-29 21:17:12.104567 by Administrator
{0} giờ trước
Unverified
{0} in row {1}
2019-05-29 21:16:40.006611 by Administrator
{0} trong hàng {1}
Unverified
{0} in row {1} cannot have both URL and child items
2019-05-29 20:28:46.940960 by Administrator
{0} trong hàng {1} không thể có cả URL và các mục con
Unverified
{0} indicates that {1} will not provide a quotation, but all items \ have been quoted. Updating the RFQ quote status.
2019-05-29 21:23:46.925511 by Administrator
{0} chỉ ra rằng {1} sẽ không cung cấp báo giá, nhưng tất cả các mục \ đã được trích dẫn. Cập nhật trạng thái báo giá RFQ.
Unverified
{0} is a company holiday
2019-05-29 21:23:19.622534 by Administrator
{0} là một kỳ nghỉ của công ty
Unverified
{0} is a mandatory field
2019-05-29 21:17:19.992627 by Administrator
{0} là trường bắt buộc
Unverified
{0} is an invalid email address in 'Recipients'
2019-05-29 21:07:36.509089 by Administrator
{0} là một địa chỉ email không hợp lệ trong 'Người nhận'
Unverified
{0} is blocked so this transaction cannot proceed
2019-05-29 21:06:50.161672 by Administrator
{0} bị chặn để giao dịch này không thể tiến hành
Unverified
{0} is currently viewing this document
2019-05-29 20:21:48.776567 by Administrator
{0} hiện đang xem tài liệu này
Unverified
{0} is mandatory
2019-05-29 20:23:37.612445 by Administrator
{0} là bắt buộc
Unverified
{0} is mandatory for generating remittance payments, set the field and try again
2019-05-29 20:17:21.806269 by Administrator
{0} là bắt buộc để tạo thanh toán chuyển tiền, đặt trường và thử lại
Unverified
{0} is mandatory for Item {1}
2019-05-29 20:53:14.286420 by Administrator
{0} là bắt buộc đối với Mục {1}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}
2019-05-29 21:02:07.314152 by Administrator
{0} là bắt buộc. Có thể bản ghi Trao đổi tiền tệ không được tạo cho {1} đến {2}
Unverified
{0} is mandatory. Maybe Currency Exchange record is not created for {1} to {2}.
2019-05-29 20:47:50.864459 by Administrator
{0} là bắt buộc. Có thể bản ghi Trao đổi tiền tệ không được tạo cho {1} đến {2}.
Unverified
{0} is not a raw printing format.
2019-05-29 21:20:31.905873 by Administrator
{0} không phải là định dạng in thô.
Unverified
{0} is not a stock Item
2019-05-29 20:56:21.267458 by Administrator
{0} không phải là một cổ phiếu
Unverified
{0} is not a valid Batch Number for Item {1}
2019-05-29 20:50:51.885646 by Administrator
{0} không phải là Số lô hợp lệ cho Mục {1}
Unverified
{0} is not a valid Email Address
2019-05-29 21:05:40.633896 by Administrator
{0} không phải là Địa chỉ Email hợp lệ
Unverified
{0} is not a valid Workflow State. Please update your Workflow and try again.
2019-05-29 20:29:07.409347 by Administrator
{0} không phải là Trạng thái dòng công việc hợp lệ. Vui lòng cập nhật quy trình làm việc của bạn và thử lại.
Unverified
{0} is not added in the table
2019-05-29 20:29:04.881026 by Administrator
{0} không được thêm vào bảng
Unverified
{0} is not in a valid Payroll Period
2019-05-29 21:02:03.144800 by Administrator
{0} không có trong Thời hạn trả lương hợp lệ
Unverified
{0} is not in Optional Holiday List
2019-05-29 20:56:43.621053 by Administrator
{0} không có trong Danh sách ngày lễ tùy chọn
Unverified
{0} is now default print format for {1} doctype
2019-05-29 21:04:20.006532 by Administrator
{0} hiện là định dạng in mặc định cho {1} doctype
Unverified
{0} is now the default Fiscal Year. Please refresh your browser for the change to take effect.
2019-05-29 20:48:19.325518 by Administrator
{0} hiện là Năm tài chính mặc định. Vui lòng làm mới trình duyệt của bạn để thay đổi có hiệu lực.
Unverified
{0} is on hold till {1}
2019-05-29 21:22:54.767246 by Administrator
{0} bị giữ cho đến {1}
Unverified
{0} is required
2019-05-29 21:22:01.040906 by Administrator
{0} là bắt buộc
Unverified
{0} is required for 'Balance Sheet' account {1}.
2019-06-16 12:40:09.976304 by Administrator
{0} là bắt buộc đối với tài khoản 'Bảng cân đối' {1}.
Unverified
{0} is required for 'Profit and Loss' account {1}.
2019-06-16 12:40:32.444228 by Administrator
{0} là bắt buộc đối với tài khoản 'Lãi và lỗ' {1}.
Unverified
{0} is saved
2019-05-29 20:22:06.037012 by Administrator
{0} được lưu
Unverified
{0} item found.
2019-05-29 21:12:29.858468 by Administrator
{0} mục được tìm thấy.
Unverified
{0} items found.
2019-05-29 21:04:56.489018 by Administrator
{0} mục được tìm thấy.
Unverified
{0} items in progress
2019-05-29 20:50:50.050252 by Administrator
{0} mục đang diễn ra
Unverified
{0} items produced
2019-05-29 20:52:01.015033 by Administrator
{0} mặt hàng được sản xuất
Unverified
{0} items selected
2019-05-29 21:00:58.680097 by Administrator
{0} mục được chọn
Unverified
{0} List
2019-05-29 20:38:00.008445 by Administrator
{0} Danh sách
Unverified
{0} logged in
2019-05-29 21:23:31.305729 by Administrator
{0} đã đăng nhập
Unverified
{0} logged out: {1}
2019-05-29 20:51:46.536354 by Administrator
{0} đã đăng xuất: {1}
Unverified
{0} mentioned you in a comment in {1}
2019-05-29 20:32:56.991455 by Administrator
{0} đã đề cập đến bạn trong một nhận xét trong {1}
Unverified
{0} minutes ago
2019-05-29 20:40:58.485303 by Administrator
{0} phút trước
Unverified
{0} Modules
2019-05-29 20:42:52.514315 by Administrator
{0} Mô-đun
Unverified
{0} months ago
2019-05-29 20:47:47.991354 by Administrator
{0} tháng trước
Unverified
{0} must appear only once
2019-05-29 20:55:56.119649 by Administrator
{0} chỉ phải xuất hiện một lần
Unverified
{0} must be after {1}
2019-05-29 20:38:49.783638 by Administrator
{0} phải sau {1}
Unverified
{0} must be negative in return document
2019-05-29 20:50:18.426589 by Administrator
{0} phải âm trong tài liệu trả về
Unverified
{0} must be one of {1}
2019-05-29 21:07:12.269718 by Administrator
{0} phải là một trong {1}
Unverified
{0} must be set first
2019-05-29 20:46:45.197275 by Administrator
{0} phải được đặt trước
Unverified
{0} must be submitted
2019-05-29 20:53:40.865446 by Administrator
{0} phải được gửi
Unverified
{0} must be unique
2019-05-29 20:23:14.145237 by Administrator
{0} phải là duy nhất
Unverified
{0} must begin and end with a letter and can only contain letters, hyphen or underscore.
2019-05-29 20:56:29.396013 by Administrator
{0} phải bắt đầu và kết thúc bằng một chữ cái và chỉ có thể chứa các chữ cái, dấu gạch nối hoặc dấu gạch dưới.
Unverified
{0} Name
2019-05-29 20:59:46.189064 by Administrator
{0} Tên
Unverified
{0} not a valid State
2019-05-29 20:58:46.997411 by Administrator
{0} không phải là Nhà nước hợp lệ
Unverified
{0} not allowed to be renamed
2019-05-29 20:58:19.920800 by Administrator
{0} không được phép đổi tên
Unverified
{0} not allowed to transact with {1}. Please change the Company.
2019-05-29 20:29:40.533750 by Administrator
{0} không được phép giao dịch với {1}. Hãy thay đổi Công ty.
Unverified
{0} not found
2019-05-29 21:23:31.032051 by Administrator
{0} không tìm thấy
Unverified
{0} not found for item {1}
2019-05-29 20:20:40.449909 by Administrator
{0} không tìm thấy cho mục {1}
Unverified
{0} Number {1} already used in account {2}
2019-05-29 21:07:14.301822 by Administrator
{0} Số {1} đã được sử dụng trong tài khoản {2}
Unverified
{0} of {1}
2019-05-29 21:23:57.771917 by Administrator
{0} trong số {1}
Unverified
{0} on Half day Leave on {1}
2019-05-29 20:51:46.048022 by Administrator
{0} vào Nửa ngày Nghỉ vào {1}
Unverified
{0} on Leave on {1}
2019-05-29 20:57:10.609684 by Administrator
{0} khi nghỉ vào {1}
Unverified
{0} or {1}
2019-05-29 21:05:42.787619 by Administrator
{0} hoặc {1}
Unverified
{0} parameter is invalid
2019-05-29 20:51:30.742753 by Administrator
Tham số {0} không hợp lệ
Unverified
{0} payment entries can not be filtered by {1}
2019-05-29 21:02:48.190555 by Administrator
{0} mục thanh toán không thể được lọc bởi {1}
Unverified
{0} record deleted
2019-05-29 20:22:22.735233 by Administrator
Đã xóa bản ghi {0}
Unverified
{0} records deleted
2019-05-29 20:41:30.769364 by Administrator
{0} hồ sơ đã bị xóa
Unverified
{0} Report
2019-05-29 20:31:45.721534 by Administrator
{0} Báo cáo
Unverified
{0} Request for {1}
2019-05-29 21:18:00.099045 by Administrator
{0} Yêu cầu cho {1}
Unverified
{0} Result submittted
2019-05-29 20:22:32.470036 by Administrator
{0} Kết quả được gửi
Unverified
{0} reverted {1}
2019-05-29 21:05:12.493074 by Administrator
{0} hoàn nguyên {1}
Unverified
{0} reverted your point on {1}
2019-05-29 21:21:29.099095 by Administrator
{0} hoàn nguyên quan điểm của bạn về {1}
Unverified
{0} reverted your points on {1}
2019-05-29 20:55:44.841709 by Administrator
{0} hoàn nguyên điểm của bạn trên {1}
Unverified
{0} room must have atmost one user.
2019-05-29 21:17:53.386307 by Administrator
Phòng {0} phải có tối đa một người dùng.
Unverified
{0} rows for {1}
2019-05-29 21:15:24.337601 by Administrator
{0} hàng cho {1}
Unverified
{0} saved successfully
2019-05-29 21:03:35.785707 by Administrator
{0} đã lưu thành công
Unverified
{0} self assigned this task: {1}
2019-05-29 20:27:56.846340 by Administrator
{0} tự giao nhiệm vụ này: {1}
Unverified
{0} Serial Numbers required for Item {1}. You have provided {2}.
2019-05-29 20:17:48.167002 by Administrator
{0} Số sê-ri cần thiết cho Mục {1}. Bạn đã cung cấp {2}.
Unverified
{0} Settings not found
2019-05-29 21:12:57.672106 by Administrator
{0} Không tìm thấy cài đặt
Unverified
{0} shared this document with {1}
2019-05-29 21:10:52.695273 by Administrator
{0} đã chia sẻ tài liệu này với {1}
Unverified
{0} shared this document with everyone
2019-05-29 21:08:55.601508 by Administrator
{0} đã chia sẻ tài liệu này với mọi người
Unverified
{0} should be a value between 0 and 100
2019-05-29 21:14:13.086379 by Administrator
{0} phải là một giá trị từ 0 đến 100
Unverified
{0} Student Groups created.
2019-05-29 20:57:28.778193 by Administrator
{0} Nhóm sinh viên được tạo.
Unverified
{0} Students have been enrolled
2019-05-29 20:31:21.047395 by Administrator
{0} Học sinh đã được ghi danh
Unverified
{0} subscribers added
2019-05-29 20:31:05.426092 by Administrator
Đã thêm {0} người đăng ký
Unverified
{0} to {1}
2019-05-29 20:56:06.028261 by Administrator
{0} đến {1}
Unverified
{0} to stop receiving emails of this type
2019-05-29 21:14:49.055794 by Administrator
{0} để ngừng nhận email thuộc loại này
Unverified
{0} Tree
2019-05-29 20:55:24.621219 by Administrator
{0} Cây
Unverified
{0} un-shared this document with {1}
2019-05-29 20:33:19.207435 by Administrator
{0} không chia sẻ tài liệu này với {1}
Unverified
{0} units of [{1}](#Form/Item/{1}) found in [{2}](#Form/Warehouse/{2})
2019-05-29 20:48:00.752400 by Administrator
{0} đơn vị của [{1}] (# Mẫu / Mục / {1}) được tìm thấy trong [{2}] (# Mẫu / Kho / {2})
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} on {3} {4} for {5} to complete this transaction.
2019-05-29 21:05:51.693780 by Administrator
{0} đơn vị {1} cần thiết trong {2} trên {3} {4} cho {5} để hoàn thành giao dịch này.
Unverified
{0} units of {1} needed in {2} to complete this transaction.
2019-05-29 21:08:26.850277 by Administrator
{0} đơn vị {1} cần thiết trong {2} để hoàn thành giao dịch này.
Unverified
{0} updated
2019-05-29 20:29:00.719433 by Administrator
{0} đã cập nhật
Unverified
{0} vacancies and {1} budget for {2} already planned for subsidiary companies of {3}. \ You can only plan for upto {4} vacancies and and budget {5} as per staffing plan {6} for parent company {3}.
2019-05-29 20:25:50.363212 by Administrator
{0} vị trí tuyển dụng và {1} ngân sách cho {2} đã được lên kế hoạch cho các công ty con của {3}. \ Bạn chỉ có thể lập kế hoạch tối đa {4} vị trí tuyển dụng và ngân sách {5} theo kế hoạch nhân sự {6} cho công ty mẹ {3}.
Unverified
{0} valid serial nos for Item {1}
2019-05-29 20:48:51.708108 by Administrator
{0} nos nối tiếp hợp lệ cho Mục {1}
Unverified
{0} values selected
2019-06-16 12:40:07.500876 by Administrator
{0} giá trị được chọn
Unverified
{0} variants created.
2019-05-29 20:28:32.573065 by Administrator
{0} biến thể được tạo.
Unverified
{0} weeks ago
2019-05-29 21:05:14.685475 by Administrator
{0} tuần trước
Unverified
{0}, Row {1}
2019-05-29 21:02:51.591861 by Administrator
{0}, Hàng {1}
Unverified
{0}: '{1}' ({3}) will get truncated, as max characters allowed is {2}
2019-05-29 20:41:23.107191 by Administrator
{0}: '{1}' ({3}) sẽ bị cắt ngắn, vì các ký tự tối đa được phép là {2}
Unverified
{0}: {1} does not exists
2019-05-29 21:05:15.806391 by Administrator
{0}: {1} không tồn tại
Unverified
{0}: {1} in {2}
2019-05-29 21:11:30.797670 by Administrator
{0}: {1} trong {2}
Unverified
{0}: {1} is set to state {2}
2019-05-29 21:11:05.754833 by Administrator
{0}: {1} được đặt thành trạng thái {2}
Unverified
{0}: {1} not found in Invoice Details table
2019-05-29 21:06:30.120865 by Administrator
{0}: {1} không tìm thấy trong bảng Chi tiết hóa đơn
Unverified
{0}: Cannot set Amend without Cancel
2019-05-29 20:23:53.213088 by Administrator
{0}: Không thể đặt Sửa đổi mà không hủy
Unverified
{0}: Cannot set Assign Amend if not Submittable
2019-05-29 20:42:55.509001 by Administrator
{0}: Không thể đặt Gán sửa đổi nếu không thể gửi
Unverified
{0}: Cannot set Assign Submit if not Submittable
2019-05-29 20:46:01.464201 by Administrator
{0}: Không thể đặt Gán gửi nếu không thể gửi
Unverified
{0}: Cannot set Cancel without Submit
2019-05-29 20:52:57.059719 by Administrator
{0}: Không thể đặt Hủy mà không gửi
Unverified
{0}: Cannot set import as {1} is not importable
2019-05-29 20:53:39.314988 by Administrator
{0}: Không thể đặt nhập vì {1} không thể nhập được
Unverified
{0}: Cannot set Import without Create
2019-05-29 20:41:54.638767 by Administrator
{0}: Không thể đặt Nhập mà không tạo
Unverified
{0}: Cannot set Submit, Cancel, Amend without Write
2019-05-29 21:18:44.618464 by Administrator
{0}: Không thể đặt Gửi, Hủy, Sửa đổi mà không ghi
Unverified
{0}: Employee email not found, hence email not sent
2019-05-29 20:22:00.104976 by Administrator
{0}: Không tìm thấy email nhân viên, do đó email không được gửi
Unverified
{0}: Field '{1}' cannot be set as Unique as it has non-unique values
2019-05-29 20:39:00.988859 by Administrator
{0}: Không thể đặt trường '{1}' là Duy nhất vì nó có các giá trị không duy nhất
Unverified
{0}: Field {1} in row {2} cannot be hidden and mandatory without default
2019-05-29 20:33:14.261331 by Administrator
{0}: Trường {1} trong hàng {2} không thể bị ẩn và bắt buộc mà không có mặc định
Unverified
{0}: Field {1} of type {2} cannot be mandatory
2019-05-29 20:24:25.205921 by Administrator
{0}: Trường {1} loại {2} không thể bắt buộc
Unverified
{0}: Fieldname {1} appears multiple times in rows {2}
2019-05-29 20:50:49.190452 by Administrator
{0}: Tên trường {1} xuất hiện nhiều lần trong các hàng {2}
Unverified
{0}: Fieldtype {1} for {2} cannot be unique
2019-05-29 20:53:22.835750 by Administrator
{0}: Fieldtype {1} cho {2} không thể là duy nhất
Unverified
{0}: From {0} of type {1}
2019-05-29 20:18:08.658060 by Administrator
{0}: Từ {0} loại {1}
Unverified
{0}: From {1}
2019-05-29 20:30:40.753580 by Administrator
{0}: Từ {1}
Unverified
{0}: No basic permissions set
2019-05-29 20:58:25.365496 by Administrator
{0}: Không có quyền cơ bản được đặt
Unverified
{0}: Only one rule allowed with the same Role, Level and {1}
2019-05-29 20:36:34.178180 by Administrator
{0}: Chỉ một quy tắc được phép có cùng Vai trò, Cấp độ và {1}
Unverified
{0}: Options {1} must be the same as doctype name {2} for the field {3}
2019-05-29 20:29:31.163890 by Administrator
{0}: Tùy chọn {1} phải giống với tên doctype {2} cho trường {3}
Unverified
{0}: Options must be a valid DocType for field {1} in row {2}
2019-05-29 21:10:19.734160 by Administrator
{0}: Tùy chọn phải là Tài liệu hợp lệ cho trường {1} trong hàng {2}
Unverified
{0}: Options required for Link or Table type field {1} in row {2}
2019-05-29 21:21:02.317928 by Administrator
{0}: Tùy chọn cần thiết cho trường Loại liên kết hoặc Bảng {1} trong hàng {2}
Unverified
{0}: Permission at level 0 must be set before higher levels are set
2019-05-29 20:32:22.937894 by Administrator
{0}: Phải đặt quyền ở cấp 0 trước khi đặt mức cao hơn
Unverified
{0}:Fieldtype {1} for {2} cannot be indexed
2019-05-29 21:23:59.645686 by Administrator
{0}: Không thể lập chỉ mục Fieldtype {1} cho {2}
Unverified
{0}% Billed
2019-05-29 21:10:34.941097 by Administrator
{0}% Hóa đơn
Unverified
{0}% Delivered
2019-05-29 21:02:18.350576 by Administrator
{0}% Đã giao
Unverified
{app_title}
2019-05-29 21:09:27.407369 by Administrator
{app_title}
Unverified
* Will be calculated in the transaction.
2019-05-29 20:29:40.280446 by Administrator
* Sẽ được tính trong giao dịch.
Unverified
** Failed: {0} to {1}: {2}
2019-05-29 21:22:53.445315 by Administrator
** Không thành công: {0} đến {1}: {2}
Unverified
**Currency** Master
2019-05-29 20:53:51.186101 by Administrator
** Tiền tệ ** Master
Unverified
**Fiscal Year** represents a Financial Year. All accounting entries and other major transactions are tracked against **Fiscal Year**.
2019-05-29 20:55:25.650976 by Administrator
** Năm tài chính ** đại diện cho Năm tài chính. Tất cả các mục kế toán và các giao dịch lớn khác được theo dõi trong ** Năm tài chính **.
Unverified
**Monthly Distribution** helps you distribute the Budget/Target across months if you have seasonality in your business.
2019-05-29 21:07:27.402480 by Administrator
** Phân phối hàng tháng ** giúp bạn phân phối Ngân sách / Mục tiêu qua các tháng nếu bạn có tính thời vụ trong doanh nghiệp của mình.
Unverified
> {0} year(s) ago
2019-06-16 16:34:11.289029 by Administrator
> {0} năm trước
Unverified
<head> HTML
2019-05-29 21:21:29.423448 by Administrator
<đầu> HTML
Unverified
% Delivered
2019-05-29 20:38:08.533851 by Administrator
% Đã giao hàng
Unverified
% Amount Billed
2019-05-29 20:37:51.987456 by Administrator
% Số tiền được lập hóa đơn
Unverified
% Billed
2019-05-29 20:24:57.467277 by Administrator
Hóa đơn%
Unverified
% Complete Method
2019-05-29 20:32:09.185730 by Administrator
Phương pháp hoàn thành%
Unverified
% Completed
2019-05-29 20:56:58.473265 by Administrator
% Đã hoàn thành
Unverified
% Installed
2019-05-29 20:38:18.769194 by Administrator
% Cài đặt
Unverified
% of materials billed against this Sales Order
2019-05-29 20:41:54.091225 by Administrator
% vật liệu được lập hóa đơn theo Đơn đặt hàng này
Unverified
% of materials delivered against this Delivery Note
2019-05-29 21:01:26.735627 by Administrator
% vật liệu được giao so với Lưu ý giao hàng này
Unverified
% of materials delivered against this Sales Order
2019-05-29 20:50:21.419059 by Administrator
% nguyên vật liệu được giao theo Đơn đặt hàng này
Unverified
% Ordered
2019-05-29 21:02:27.097334 by Administrator
% Đã đặt hàng
Unverified
% Progress
2019-05-29 21:08:15.493937 by Administrator
% Phát triển
Unverified
% Received
2019-05-29 20:49:24.154190 by Administrator
% Nhận
Unverified
%s is not a valid report format. Report format should \ one of the following %s
2019-05-29 20:49:48.495533 by Administrator
% s không phải là định dạng báo cáo hợp lệ. Định dạng báo cáo nên \ một trong các% s sau
Unverified
0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled
2019-05-29 20:57:04.320942 by Administrator
0 - Dự thảo; 1 - Gửi; 2 - Đã hủy
Unverified
0 is highest
2019-05-29 20:22:13.859777 by Administrator
0 là cao nhất
Unverified
1 comment
2019-05-29 21:09:53.860426 by Administrator
1 bình luận
Unverified
1 Currency = [?] Fraction For e.g. 1 USD = 100 Cent
2019-05-29 20:49:25.751177 by Administrator
1 Tiền tệ = [?] Phân số Ví dụ: 1 USD = 100 Cent
Unverified
1 exact match.
2019-05-29 21:06:01.014956 by Administrator
1 trận đấu chính xác.
Unverified
1 hour ago
2019-05-29 21:21:42.647771 by Administrator
1 giờ trước
Unverified
1 Loyalty Points = How much base currency?
2019-05-29 20:48:37.296382 by Administrator
1 Điểm trung thành = Bao nhiêu tiền cơ sở?
Unverified
1 minute ago
2019-05-29 20:58:06.979050 by Administrator
1 phút trước
Unverified
1 month
2019-05-29 20:42:18.375193 by Administrator
1 tháng
Unverified
1 month ago
2019-05-29 20:46:17.917425 by Administrator
1 tháng trước
Unverified
1 week
2019-05-29 20:50:59.530381 by Administrator
1 tuần
Unverified
1 weeks ago
2019-05-29 21:07:39.693336 by Administrator
1 tuần trước
Unverified
1 year
2019-05-29 20:55:44.166395 by Administrator
1 năm
Unverified
1 year ago
2019-05-29 20:58:16.862860 by Administrator
1 năm trước
Unverified
2 Yearly
2019-05-29 20:22:50.813453 by Administrator
2 năm
Unverified
3 months
2019-05-29 21:07:49.776584 by Administrator
3 tháng
Unverified
6 months
2019-05-29 20:54:48.453945 by Administrator
6 tháng
Unverified
90-Above
2019-05-29 20:45:30.054053 by Administrator
90-Trên
Unverified